Vzor informovaného súhlasu

Každý zdravotnícky pracovník je povinný poučiť pacienta pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Túto povinnosť upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K dispozícii dávame vzory k poučeniu a informovanému súhlasu:

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta (pdf, 338 kB)

Záznam o informovanom súhlase (pdf, 324 kB)

Záznam o odmietnutí informovaného súhlasu (pdf, 312 kB)

Záznam o odvolaní informovaného súhlasu (pdf, 310 kB)

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020