Kategórie
Aktuality

Dôvera žaluje úrad, ten stojí v ceste výplaty dividendy vo výške 176 mil. eur akcionárom Penty. Zmeny v kompetenčnom zákone na to nadväzujú.

Neodôvodnená žaloba na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej aj ako „úrad“) zo strany zdravotnej poisťovne Dôvera (ďalej len „ZP Dôvera“) zapadá do stratégie finančnej skupiny, ktorá vyvrcholila v decembri minulého roka schválením novely takzvaného kompetenčného zákona. Jedným z cieľov novely zákona je podriadiť dnes nezávislý Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vláde. Aj keď prezidentka novelu zákona vetovala, parlament jej veto prelomil. Pozastaviť účinnosť zákona môže už len Ústavný súd.

Podľa nových pravidiel účinných od 1. februára sa z procesu vymenúvania a odvolávania predsedu úradu vylučujú parlament a prezident. Súčasne vláda môže na návrh ministra zdravotníctva odvolať predsedu úradu aj – citujeme: „v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.“

Žaloba ZP Dôvera o náhradu nemajetkovej ujmy spolu s týmto novým a zároveň vágnym dôvodom na odvolanie predsedu úradu vytvárajú funkčný celok vymyslenej zámienky a očakávaného politického následku. Úrad pritom zdôrazňuje, že ZP Dôvera nepreukázala vznik nemajetkovej ujmy, takže neexistujú ani dôvody, aby jej bolo súdom priznané odškodnenie. Úrad preto dňa 21. decembra 2023 vo svojom vyjadrení požiadal súd, aby žalobu, ako zjavne nedôvodnú, v celom rozsahu zamietol.

ZP Dôvera, ktorú zastupuje priamo jeden z jej konečných akcionárov JUDr. Haščáková, zažalovala 13 výrokov uvedených v Správe o činnosti úradu za rok 2021 a v tlačovej správe z 23. mája 2022. Tie sa týkajú najmä účelového nadhodnotenia nehmotného majetku, neštandardného vyplatenia ziskov vo výške 550 mil. eur za roky 2010 až 2020, ale aj opakovaného konania, ktoré každý rok vrátane roku 2023 ukracuje systém verejného zdravotného poistenia o milióny eur.

Aktuálne vedenie úradu má kritický pohľad na celý systém verejného zdravotného poistenia, ktoré je neslávnym unikátom v EÚ a kladne nehodnotí ani jednu z troch zdravotných poisťovní, ktoré na Slovensku pôsobia. Kritizované účelové a opakované nadhodnotenie nehmotného majetku ZP Dôvera má síce negatívny dopad na objem verejných zdrojov v zdravotníctve vrátane daňových príjmov štátu, nebolo však súčasťou rozhodovacieho procesu tohto úradu. Bola to odborná informácia pre verejnosť, na ktorú majú úrad i občania zo zákona právo a úrad povinnosť ju zverejniť. Nemohlo tak dôjsť k negatívnemu zásahu do dobrej povesti žalobcu v dôsledku výkonu verejnej moci, a teda ani k ujme na jeho reputácii.

Neexistenciu poškodenia dobrej povesti ZP Dôvera zo strany úradu napokon v praxi dokazujú aj pravidelné prírastky poistencov, minulý rok dokonca rekordné. Na základe intenzity nepriateľských aktivít (podrobnosti v prílohe č. 1), ktoré ZP Dôvera podniká voči zatiaľ nezávislému úradu, sa vytvoril v odbornej komunite názor, že novým mechanizmom vymenúvania a odvolávania predsedu úradu vyšla vláda v ústrety spoločnosti Penta.

Úrad v tejto súvislosti pripomína, že ZP Dôvera k 31. decembru 2022 miesto úradom požadovaného zníženia hodnoty nehmotného majetku, navýšila nerozdelený zisk na 176 miliónov eur, čo je základný predpoklad k tomu, aby sa aj tieto zdroje vyplatili formou dividend jej konečným užívateľom výhod vrátane JUDr. Haščákovej. Vzhľadom ku kritickej situácii v zdravotníctve, aj atmosfére v spoločnosti, by takýto krok nepochybne vyvolal veľkú mediálnu pozornosť, najmä keby sa k nemu kriticky postavil nezávislý Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zdroje na výplatu takto vysokých ziskov môže ZP Dôvera získať zo zdravotných odvodov a ich výplatu urýchliť prostredníctvom bankového úveru, na ten by však musel dať súhlas práve úrad. Precedens už bol vytvorený v minulosti.

Honba za ziskami zašla tak ďaleko, že politicky ovládaný a Ministerstvom zdravotníctva SR podriadený úrad schválil v  rokoch 2011, 2013 a 2018 celkom bezprecedentne ZP Dôvera bankové úvery na vyplatenie stoviek miliónov eur z verejného zdravotného poistenia v prospech akcionárov finančnej skupiny Penta. Tá sa následne stala najsilnejšou finančnou skupinou v sektore zdravotníctva na Slovensku. Spolu v rokoch 2010 až 2020 len ZP Dôvera vyplatila svojim akcionárom 550 mil. eur, pričom kapitál, ktorý Penta do poisťovne za celý tento čas vložila, bol len 34 mil. eur.

Konsolidovaný zisk patriaci akcionárom skupiny PENTA v mil. eur

Pripomíname, že kompetenciu rozhodnúť a obmedziť ďalšiu neoprávnenú výplatu dividend ZP Dôvera má Finančná správa SR, ktorá už prvý malý krok v roku 2022 urobila, keď udelila pokutu za nesprávne účtovanie o nehmotnom majetku.

Pokuta sa síce týka účtovníctva za rok 2017, no jej podstata súvisí so zaúčtovaním poistného kmeňa po spojení zdravotných poisťovni Dôvera a Apollo v roku 2009. Finančná správa SR zrejme stále čaká na rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu SR v uvedenej veci.

ZP Dôvera by mala transparentne odúčtovať zostatkovú netto hodnotu svojho poistného kmeňa (na strane aktív) voči vlastnému imaniu (na strane pasív). Postup ilustrujeme v tabuľke nižšie, kde sú uvedené výsledky z účtovnej závierky ZP Dôvera k 31. decembru 2022.

údaje v „mil. eur“ k 31. 12. 2022AktívaPasíva
Celková hodnota518518
z toho zostatková hodnota poistného kmeňa127
z toho nerozdelený zisk minulých rokov176
úprava o nadhodnotený poistný kmeň*-127-127
Celková hodnota A/P po úprave391391
* Finančná správa zastáva v tejto veci jednoznačný postoj, že o poistnom kmeni sa nemalo účtovať vôbec, čo potvrdzuje uloženie pokuty vo výške 3 mil. eur.

Z uvedenej tabuľky teda vyplýva, že po úprave o nadhodnotený poistný kmeň by hodnota vlastného imania vrátane nerozdeleného zisku musela razantne klesnúť, čo by významne okresalo možnosti akcionárov vyplatiť si dividendy.

ZP Dôvera má na účte nerozdeleného zisku minulých rokov taký zostatok aj z dôvodu, že každoročne skresľovala hospodársky výsledok a znižovala základ dane o cca 15 mil. eur ročne (čo predstavuje ročnú výšku odpisu poistného kmeňa), tým pádom odvádza každý rok nižšiu daň do štátneho rozpočtu o cca 3 mil. eur (21 % z neoprávneného odpisu).

„Je to nezávislý Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý informuje o týchto kontroverzných skutočnostiach verejnosť i príslušné štátne orgány vrátane ústavného súdu. Keby sa ma niekto opýtal, či podriadenie úradu vláde, ktoré parlament narýchlo schválil v kompetenčnom zákone, súvisí s touto obrovskou sumou, ktorá je pripravená na vyplatenie akcionárom Dôvery, nemohla by som to vylúčiť. Moje postoje sú naozaj nekompatibilné s filozofiou bezbrehých ziskov vo verejnom zdravotnom poistení,“ vyhlásila predsedníčka úradu Renáta Bláhová. „Súkromný kapitál však vo všeobecnosti jednoznačne považujem za nenahraditeľnú a zdravú hnaciu silu,“ uzavrela.

Žaloba ZP Dôvera o náhradu nemajetkovej ujmy spolu s výzvou Mestského súdu Bratislava IV na vyjadrenie boli úradu doručené 3. októbra 2023. Úrad svoje stanovisko zaslal súdu 21. decembra 2023, vo verejnom záujme je dostupné spolu so súvisiacimi podkladmi na linkoch nižšie:

Príloha č. 1: Časová os ZP Dôvera c/a ÚDZS nájdete priamo v tlačovej správe: https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2024/02/TS_Dovera-zaluje-urad-ten-stoji-v-ceste-vyplaty-dividendy-vo-vyske-176-mil.-eur-akcionarom-Penty.pdf

Publikované: 6. februára 2024
Naposledy upravené: 6. februára 2024