Kategórie
Aktuality

V predstavenstve aj dozornej rade VšZP prebiehajú zmeny, úrad posudzuje žiadosti a upozorňuje na neštandardný proces

1. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe žiadostí spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) vydal dňa 18. 12. 2023 tri rozhodnutia, ktorými udelil predchádzajúci súhlas na voľbu troch nových členov predstavenstva VšZP, a to na voľbu pána doc. PhDr. JUDr. Michala Ďuriša, PhD., pána Ing. Mateja Feketeho, MBA a pani Ing. Moniky Begánovej, MPH, MHA, FCCA. Následne VšZP podala voči rozhodnutiam úradu o udelení predchádzajúceho súhlasu na voľbu pána Mateja Feketeho a pani Moniky Begánovej za členov predstavenstva VšZP rozklady, ktoré boli úradu doručené dňa 29. 12. 2023. Rozhodnutie úradu vydané vo vzťahu k pánovi Michalovi Ďurišovi VšZP rozkladom nenapadla. Informácie, že úrad „expresne rýchlo“ rozhodol o rozklade VšZP podanému voči rozhodnutiu úradu vydanému vo vzťahu k pánovi Michalovi Ďurišovi, ktoré sa vyskytli v mediálnom priestore, tak nie sú pravdivé.

Dňa 11. 1. 2024 však VšZP doručila úradu späťvzatie rozkladu proti rozhodnutiu vo veci vydania predchádzajúceho súhlasu na voľbu pána Mateja Feketeho za člena predstavenstva VšZP. Rozhodnutie úradu o udelení predchádzajúceho súhlasu za člena predstavenstva je teda právoplatné.

Vo veci rozkladu podaného zo strany VšZP voči rozhodnutiu úradu vydaného vo vzťahu k pani Monike Begánovej sú aktuálne v súlade s platnou právnou úpravou vykonávané príslušné procesné úkony. Úrad bude postupovať v tomto konaní pri dodržaní všetkých zákonných lehôt, ktoré sú v prípade rozkladu nasledovné: V súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) je potrebné podaný rozklad predložiť odvolaciemu orgánu v lehote 30 dní od jeho doručenia (t. j. najneskôr do 29. 1. 2024). Odvolací orgán následne rozhodne o podanom rozklade v lehote 30 dní, resp. 60 dní odo dňa jeho predloženia (t. j. najneskôr do 29. 2., resp. 29. 3. 2024).

Úrad v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že ide o prvý prípad, keď VšZP podala úradu žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu a následne rozkladom napadla rozhodnutia úradu, ktorými úrad žiadostiam VšZP v plnom rozsahu vyhovel.

Na základe údajov zverejnených na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) taktiež dodávame, že MZ SR ako jediný akcionár zmenilo stanovy VšZP a predstavenstvo VšZP bude dočasne len jednočlenné. Od 11. 1. 2024 je teda novým predsedom predstavenstva a zároveň jediným členom predstavenstva pán Michal Ďuriš, máme zato, že tento tiež neštandardný stav potrvá len krátko.

2. Kompetenciu voliť a odvolávať dve tretiny členov dozornej rady VšZP má jediný akcionár, ktorým je Slovenská republika v zastúpení MZ SR a zamestnanci, ktorí si volia tretinu dozornej rady. V prípade odvolania, resp. skončenia funkcie niektorého člena dozornej rady je povinnosťou zvoliť nového člena dozornej rady najneskôr do troch mesiacov odo dňa zániku funkcie pôvodného člena dozornej rady. Úrad teda nemá žiadnu kompetenciu voliť alebo odvolávať členov dozornej rady zdravotnej poisťovne. Pre úplnosť dodávame, že dozorná rada má aktuálne štyroch členov (z pôvodného počtu 6) vrátane podpredsedu, takže je funkčná a stále uznášaniaschopná.

Úradu boli dňa 21. 12. 2023 doručené dve žiadosti a 10. 1. 2024 jedna žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na voľbu troch nových členov dozornej rady VšZP. Vo veci predmetných žiadostí úrad koná a aktuálne preveruje splnenie zákonných podmienok na vydanie predchádzajúceho súhlasu na voľbu navrhovaných osôb za členov dozornej rady VšZP (odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť). O predmetných žiadostiach VšZP rozhodne úrad v zákonnej lehote.

Úrad zároveň opätovne poukazuje na skutočnosť, že vydanie predchádzajúceho súhlasu na voľbu nového člena predstavenstva alebo dozornej rady pre konkrétnu osobu neznamená automaticky jeho zvolenie. Rozhodnutie úradu o udelení predchádzajúceho súhlasu potvrdzuje len splnenie zákonných podmienok pre voľbu nového člena predstavenstva alebo dozornej rady. To, či osoba, vo vzťahu ku ktorej bol predchádzajúci súhlas úradu vydaný, aj bude reálne ustanovená do funkcie člena predstavenstva alebo člena dozornej rady, závisí od orgánu, ktorý ustanovuje členov predstavenstva a členov dozornej rady do funkcie.

Publikované: 12. januára 2024
Naposledy upravené: 15. januára 2024