Kategórie
Aktuality

Výzva nezávislých regulačných úradov na Slovensku

My, predsedníčky a predsedovia regulačných a kontrolných úradov na Slovensku, žiadame všetky členky a členov vlády, poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj ostatné inštitúcie, aby neprijímali také opatrenia alebo legislatívne zmeny, ktoré zásadne oslabujú odbornú autonómiu a odolnosť regulačných inštitúcií a ktoré sú v rozpore s verejným záujmom, pravidlami EÚ vrátane jej smerníc a nariadení a s Ústavou SR.

Kvalitu života na Slovensku vo významnej miere ovplyvňuje úroveň služieb, ktoré orgány verejnej moci poskytujú verejnosti. Regulačné  úrady ochraňujú hospodársku súťaž, bránia vzniku monopolov, ktoré poškodzujú spotrebiteľov vysokými cenami. Dozerajú na efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. Vo verejnom zdravotníctve dohliadajú na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, na solventnosť zdravotných poisťovní ako aj na plnenie reformy optimalizácie siete nemocníc, ktoré je dôležité pre čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy.

Kvalita štátnej regulácie závisí od kvality odborných kapacít, od konkrétnych úradníkov, ktorí vydávajú rozhodnutia. Pre úspešné získavanie odborníkov pre dlhodobú prácu vo verejnej správe je dôležitá miera ich sebarealizácie. Profesionálna a funkčná verejná správa predstavuje v spoločnosti stabilizačný prvok a posilňuje dôveru občanov v štát. Orgány verejnej moci, ktoré sú vystavené svojvôli politikov, túto dôveru oslabujú.

Z tohto uhla pohľadu sú navrhované zmeny v tzv. kompetenčnom zákone, ktorým sa menia zákony o hospodárskej súťaži alebo o zdravotných poisťovniach, krokom späť. Nezvyšujú odborné nároky na predsedov regulačných orgánov, práve naopak. Robia ich závislými na politickej vôli vlády.

Pripomíname, že systém bŕzd a protiváh, ktorý v demokratickej spoločnosti chráni pred zneužívaním moci, by mal platiť aj v mechanizmoch, ktoré kreujú verejnú správu personálne i kompetenčne.

Na záver našej výzvy poslankyniam a poslancom Národnej rady SR chceme upozorniť na hrubé slovné útoky voči niektorým pracovníkom vo verejnej správe, ktoré odsudzujeme a považujeme ich za odklon od ich profesionalizácie. Sme za slušný a vecný dialóg s vládou. Očakávame, že sa zaň zasadia aj príslušné odborové a stavovské organizácie.

Renáta Bláhová predsedníčka ÚDZS

Juraj Beňa predseda PMÚ

Publikované: 18. decembra 2023
Naposledy upravené: 18. decembra 2023