Kategórie
Aktuality

Úrad víta záväzok vlády stabilizovať financovanie zdravotníctva. Zároveň upozorňuje, že pre akcionárov ZP Dôvera sú pripravené na vyplatenie 176-miliónové dividendy

  • Úrad víta schválenie programového vyhlásenia vlády v oblasti zdravotnej politiky a očakáva, že vláda stabilizuje platby za poistencov štátu v zmysle novej legislatívy.
  • Súčasťou stabilizácie legislatívneho a finančného prostredia by malo byť aj zachovanie nemenných parametrov regulácie zisku zdravotných poisťovní platných od roku 2023.
  • Úrad upozorňuje na skutočnosť, že ZP Dôvera si v roku 2021 previedla z rezervného fondu na účet nerozdeleného zisku desiatky miliónov eur.
  • Ku koncu roka 2022 výška nerozdeleného zisku ZP Dôvera dosiahla takmer 176 miliónov eur a môže byť kedykoľvek vyplatená akcionárom.
  • Na zisky dosiahnuté v minulých obdobiach sa totiž nevzťahujú dnes platné pravidlá pre obmedzenie zisku.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) sa plne stotožňuje s deklaráciu zo schváleného programového vyhlásenia vlády, že „jedine silný štát ako regulátor dokáže zabezpečiť, že zdravotná starostlivosť bude služba ľuďom a nie luxusom pre vyvolených“. Úrad súčasne víta aktivity Ministerstva zdravotníctva SR nadväzujúce na programové vyhlásenie vlády v oblasti zdravotnej politiky. Zároveň úrad deklaroval záujem zapojiť sa do projektov a opatrení, ktoré sa týkajú jeho činnosti s dôrazom na posilnenie dozornej funkcie úradu, rozšírenia jeho kompetencií a adresnejšieho výkonu dohľadov nad výkonom verejného zdravotného poistenia.

Úrad v tejto súvislosti víta, že vláda kladie dôraz na predvídateľnosť financovania zdravotníctva a stabilizáciu legislatívneho a finančného prostredia. Aj preto úrad očakáva, že vláda stabilizuje platby za poistencov štátu tak, ako to vyplýva z novej legislatívy, keď vymeriavacím základom pre určenie tejto dôležitej sumy pre systém verejného zdravotného poistenia bude 12-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Veríme, že napriek potrebe silnej konsolidácie verejných financií, bude pre roky 2024 až 2025 potvrdená platba za poistencov štátu vo výške 4,5 % a od roku 2026 vo výške 5 % z vymeriavacieho základu.

Súčasťou stabilizácie legislatívneho a finančného prostredia by podľa úradu malo byť aj zachovanie nemenných parametrov obmedzenia zisku zdravotných poisťovní, ktoré sú platné od roku 2023. Pokusy o zvýšenie hranice na tvorbu týchto ziskov, ktoré sa vyskytli ku koncu minulého volebného obdobia, by nemali byť akceptované.

Úrad v tejto súvislosti upozorňuje na skutočnosť, že ZP Dôvera si v roku 2021 previedla z rezervného fondu na účet nerozdeleného zisku desiatky miliónov eur. Ku koncu roka 2022 výška tohto nerozdeleného zisku ZP Dôvera dosiahla takmer 176 miliónov eur a môže byť kedykoľvek vyplatená akcionárom. Na zisky dosiahnuté v minulých obdobiach sa totiž nevzťahujú dnes platné pravidlá pre obmedzenie zisku.

Úrad pripomína, že aj tieto nevyplatené zisky – popri tých už vyplatených v rokoch 2010 až 2020 vo výške presahujúcej pol miliardy eur – boli vytvorené z verejného zdravotného poistenia. Zatiaľ, čo sa na politickej úrovni diskutovalo o kriticky nedostatočnom financovaní zdravotníctva a súčasne sa kopili dlhy na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, súkromné zdravotné poisťovne boli schopné generovať z odvodov občanov a štátu zisky.

Nerozdelený zisk ZP Dôvera vo výške 176 miliónov eur, ktorý sa rozhodnutím jej majiteľov môže kedykoľvek premeniť na dividendu, je tak zároveň odrazom deformácií v zdravotníckom systéme, aké v EÚ nemajú obdobu. Príčinou je práve slabá regulácia zo strany štátu. Úrad verí, že v nasledujúcom volebnom období sa v súlade s programovým vyhlásením vlády podarí zabezpečiť, aby bol úrad spôsobilý adresnejšie vykonávať dohľad a kontrolu nad hospodárnosťou, účelnosťou a efektívnosťou využívania zdrojov verejného zdravotného poistenia.

Publikované: 22. novembra 2023
Naposledy upravené: 22. novembra 2023