Kategórie
Aktuality

Audítori upozorňujú na riziká v zdravotných poisťovniach VšZP a Dôvera, Union nezvládla načas podať účtovnú závierku ani zverejniť výročnú správu

Účtovné závierky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „VšZP“), Zdravotnej poisťovne Dôvera, a. s. (ďalej len „ZP Dôvera“) a Union zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „ZP Union“) za rok 2022 poskytujú pravdivý a verný obraz ich finančnej situácie a výsledku hospodárenia za minulý rok. Tento štandardný úvod vyplýva zo správ audítorov, ktorí overili účtovné závierky našich zdravotných poisťovní. Napriek tejto všeobecnej formulácii audítori poisťovní upozorňujú na riziká.

V prípadoch VšZP (účtovná závierka podaná 27. 6. 2023) a ZP Dôvera (účtovná závierka podaná 27. 6. 2023), audítori upozornili na niektoré skutočnosti v účtovných závierkach, ktoré môžu v budúcnosti zmeniť pohľad na ich hospodársku situáciu. Ako ukazujú tabuľky nižšie, upozornenie cez „zdôraznenie skutočnosti“ je najmä v prípade subjektov verejného záujmu neštandardné. V prípade ZP Union, ktorá podala účtovnú závierku až 24. 7. 2023 po písomnom upozornení úradu, si úrad kladie otázky ohľadne možného rozvratu jej interných kontrol.

VšZP

Samotná VšZP v poznámkach, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky, uviedla, že v dôsledku straty za minulý rok vo výške 154 miliónov eur jej vlastné imanie ku koncu decembra dosiahlo 41 miliónov eur, a to je iba 1 percento z odhadovaných výnosov za rok 2023.

Podľa štátnej poisťovne to „znamená, že schopnosť absorbovať významné neistoty je kriticky nízka“. Na tento rok podľa odhadu poisťovne finančné riziká v podobe zvýšených výdavkov a znížených príjmov predstavujú celkovo 230 miliónov eur. Obdobne ako Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) aj VšZP identifikovala disproporcie v úhradách nemocniciam zo strany zdravotných poisťovní. „VšZP trvalo vynakladá zdroje na ústavnú zdravotnú starostlivosť v objeme, ktorý presahuje jej podiel na liečených pacientoch – tzv. case-mix. Len v roku 2022 uvedená nerovnováha predstavovala približne 90 miliónov eur,“ uviedla poisťovňa v poznámkach k účtovnej závierke. VšZP v súvislosti s rizikami deklaruje „podniknúť kroky na zmiernenie negatívnych účinkov, ako napríklad dodatočné úsporné opatrenia v prípade, že potrebná pomoc zo strany akcionára nebude dostatočná“.

Štátna poisťovňa sa tak ako po minulé roky, keď sa ocitla v strate, spolieha na pomoc jediného akcionára – ministerstva zdravotníctva. Akoby táto pomoc mala vyzerať, aby podľa poisťovne mohla naďalej pokračovať vo svojej činnosti? „Či už formou vkladov do základného imania alebo cez navýšenú platbu za poistencov štátu.“

Na pomoc ministerstva zdravotníctva sa odvolal aj audítor VšZP v správe z auditu účtovnej závierky, spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., a to v časti zdôraznenie skutočnosti, v ktorej vzal na vedomie finančné riziká, priznané samotnou poisťovňou: „Jediný akcionár spoločnosti sa však zaviazal vyvinúť úsilie k poskytnutiu potrebnej pomoci, aby Spoločnosť vo svojej činnosti mohla nepretržite pokračovať. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť modifikovaný.“

Úrad v súvislosti s hospodárskymi ťažkosťami VšZP už upozornil, že ak nedôjde k jej ozdraveniu, je pripravený využiť krajnú možnosť a zaradiť VšZP pod nútenú správu. „Situácia vo VšZP vyžaduje razantné úsporné opatrenia, alebo, čo je však len dočasné a najmä nesystémové riešenie, dodatočnú likviditu zo strany ministerstva zdravotníctva,“ upozornila predsedníčka úradu Bláhová.

ZP Dôvera

Ako už bolo spomenuté, zdôraznenie skutočnosti obsahuje aj správa z auditu účtovnej závierky ZP Dôvera audítora Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o. Audítor upozorňuje na skutočnosť, že ZP Dôvera ku koncu účtovného obdobia vykázala znehodnotenie jej dlhodobého nehmotného majetku – poistného kmeňa – v celkovej výške 168,8 milióna eur. Na odhady a predpoklady, ktoré manažment ZP Dôvera zohľadnil pri výpočte znehodnotenia „môžu mať významný vplyv prípadné budúce zmeny v legislatíve, ktoré nie sú predikovateľné a nie sú pod kontrolou Spoločnosti“.

Úrad pripomína, že táto účtovná operácia má priamy vzťah so spojením zdravotných poisťovní Apollo a Dôvera v roku 2009, keď znalec takto vytvorený poistný kmeň ocenil na vyše 484 miliónov eur, čím vznikol novej zdravotnej poisťovni Dôvera účtovný zisk. Na jeho vyplatenie si neskôr akcionári poisťovne vzali úver. Táto udalosť v čase jej vzniku mala výrazne negatívny mediálny ohlas aj preto, lebo takto zaúčtovaný zisk šiel v konečnom dôsledku na vrub štátneho rozpočtu a verejného zdravotného poistenia. Úrad pod vedením predsedníčky Renáty Bláhovej nadobudol podozrenie, že znalecký posudok prekročil hranice odbornosti a napĺňa už znaky podvodu, preto v tejto veci podal trestné oznámenie.

Audítor zároveň upozornil na skutočnosť, že správca dane – Úrad pre vybrané hospodárske subjekty – 4. júla minulého roka udelil poisťovni Dôvera pokutu vo výške 3 milióny eur, keďže podľa jeho názoru poisťovňa nemala účtovať o poistnom kmeni ako o dlhodobom nehmotnom majetku. Keďže Finančné riaditeľstvo SR zamietlo odvolanie poisťovne, o spore bude na základe jej žaloby rozhodovať súd. Audítor taktiež upozorňuje na skutočnosť, že výsledok a dôsledky tejto žaloby, „ktoré môžu mať významný dopad na účtovnú závierku Spoločnosti, závisia od budúcich rozhodnutí príslušných orgánov súdnej moci“.

ZP Union

Podľa zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§11) je zdravotná poisťovňa povinná ukladať účtovnú závierku po jej overení audítorom do verejnej časti registra účtovných závierok, a to do šiestich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka, zostavenie účtovnej závierky je pritom nevyhnutné aj pre účely podania daňového priznania. Taktiež je povinná uložiť v rovnakom časovom rámci do tohto registra aj výročnú správu. Ani jednu z týchto povinností ZP Union v predpísanej lehote nesplnila. O tejto závažnej skutočnosti bude úrad informovať nielen holandského akcionára spoločnosti, ale aj Finančnú správu, Ministerstvo financií SR, ako aj audítorov spoločnosti, keďže to vyvoláva otázky ohľadne možného rozvratu interných kontrol tejto poisťovne.

Prehľad audítorských výrokov bánk a poisťovní v SR za rok 2022:

Nemodifikovaný názor – názor, v ktorom nie je žiadna výhrada/modifikácia. Zdôraznenie skutočnosti nepredstavuje modifikáciu názoru audítora a napriek zdôrazneniu skutočnosti je názor audítora nemodifikovaný (čistá správa audítora).

SubjektNázorAudítor
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
ČSOB Poisťovňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupnemodifikovanýKPMG Slovensko spol. s r. o.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupnemodifikovanýKPMG Slovensko spol. s r. o.
NN Životná poisťovňa, a.s.nemodifikovanýKPMG Slovensko spol. s r. o.
NOVIS Insurance Company*zdôraznenie skutočnosti v roku 2021*NBS 1.6.23 odobrala tejto poisťovni povolenie
PARTNERS poisťovňa, a.s.nemodifikovanýVGD Slovakia, s.r.o.
Union poisťovňa, a. s.nemodifikovanýErnst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Československá obchodná banka, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Prima banka Slovensko, a.s.nemodifikovanýErnst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Privatbanka, a.s.nemodifikovanýErnst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.nemodifikovanýMazars Slovensko, s. r. o.
Tatra banka, a.s.nemodifikovanýBDO Audit, spol. s r.o.
Všeobecná úverová banka, a.s.nemodifikovanýErnst & Young Slovakia, spol. s r.o.
365.bank, a. s.nemodifikovanýKPMG Slovensko spol. s r. o.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Zdroj: www. registeruz.sk a internetové stránky jednotlivých spoločností
* Spoločnosť NOVIS Insurance Company nezverejnila účtovnú závierku k 31. 12. 2022, správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. 12. 2021 obsahovala zdôraznenie skutočnosti. NBS dňa 1. 6. 2023 odobrala tejto spoločnosti povolenie https://nbs.sk/aktuality/narodna-banka-slovenska-odobrala-povolenie-spolocnosti-novis-insurance-company-novis-versicherungsgesellschaft-novis-compagnia-di-assicurazioni-novis-poistovna-a-s/
Publikované: 1. augusta 2023
Naposledy upravené: 9. augusta 2023