Kategórie
Aktuality

Úrad s náhradou škody vo výške 280 miliónov eur nesúhlasí. Podal trestné oznámenie.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) v záujme ochrany finančných záujmov Slovenskej republiky a zvýšenia právnej istoty občanov podal trestné oznámenie ako reakciu na žalobné domáhanie sa vyplatenia náhrady škody vo výške 280 miliónov eur zo strany spoločnosti FLOW. Údajná škoda mala tejto spoločnosti vzniknúť tým, že jej úrad od roku 2005 opakovane odmietal vydať povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia pre zdravotnú poisťovňu (ďalej len „ZP“) pod názvom VIVIA. Dôvodom tohto úradného postupu bola skutočnosť, že spoločnosť FLOW nevedela hodnoverne preukázať legálny pôvod zdrojov vo výške 100 mil. Sk, ktoré mali tvoriť základné imanie novej poisťovne.

Meritom trestného oznámenia je dôvodné podozrenie úradu, že vyčíslenie takto vysokej škody vychádza jednak z nereálneho obchodno-finančného plánu spoločnosti FLOW, keďže už v prvom roku svojej činnosti mala mať VIVIA státisíce poistencov. A jednak z pochybného stanovenia hodnoty jej poistného kmeňa. Podľa názoru úradu trestné činy mohli byť spáchané v súvislosti:

 • s úkonmi realizovanými spoločnosťou FLOW alebo jej predstaviteľmi,
 • činnosťou znalca, ktorý vypracoval pre spoločnosť FLOW znalecký posudok,
 • úkonmi realizovanými ZP DÔVERA alebo jej predstaviteľmi,
 • činnosťou znaleckej organizácie a znalca, ktorí vypracovali znalecký posudok oceňujúci poistný kmeň ZP DÔVERA, ktorý od roku 2009 až do súčasnosti vykazuje vo svojich účtovných závierkach.

Trestné oznámenie úradu bolo podané dňa 18. 4. 2023 na Úrad špeciálnej prokuratúry a zahŕňa aj kauzu spájania ZP Apollo a ZP DÔVERA v roku 2009. Pri vyčíslení škody spoločnosti FLOW bola totiž použitá obdobná metóda ocenenia poistného kmeňa, ktorá v laickej i odbornej verejnosti vyvoláva dodnes otázniky.

Pri znalcoch, ktorí vypracovali znalecké posudky pre ZP DÔVERA a následne pre FLOW, tak existuje dôvodné podozrenie, že nepostupovali nestranne a objektívne, ale s úmyslom výrazne nadhodnotiť hodnotu oboch poistných kmeňov.

V takom prípade sú však ďalším následkom znaleckého posudku, ktorý použila ZP DÔVERA ako základ pre ocenenie a účtovanie svojho poistného kmeňa, hrubo skresľujúce údaje v jej účtovných závierkach vrátane sporného znižovania základu dane o 15 mil. eur ročne.

Možnosť ďalšieho vyplatenia nerozdeleného zisku ZP DÔVERA, ktorý k 31. 12. 2022 narástol na sumu 175,6 mil. eur (viac informácií v časti 4.2.5 Správy o vykonávaní verejného poistenia za rok 2022), ktorý v dôsledku nadhodnoteného poistného kmeňa poisťovňa naďalej vykazuje vo svojom účtovníctve, len zosilňuje potrebu dôkladného prešetrenia úradom oznámených podozrení.

„Sme presvedčení, že je v záujme Slovenskej republiky, aby sa oceňovanie poistných kmeňov zdravotných poisťovní DÔVERA a neexistujúcej VIVIA posúdilo aj orgánmi činnými v trestnom konaní a v prípade potvrdenia podozrení bola vyvodená zodpovednosť,“ vyhlásila predsedníčka úradu Renáta Bláhová. O podrobnostiach úrad informoval vo svojej Správe o vykonávaní verejného poistenia za rok 2022.

Rekapitulácia prípadu

Spoločnosť FLOW sa od roku 2005 pokúšala získať od úradu povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia pre ZP VIVIA, v ktorej mala byť jediným spoločníkom.

Úrad odmietal spoločnosti licenciu vydať z dôvodu, že nevedela hodnoverne preukázať legálny pôvod prostriedkov vo výške 100 mil. Sk, ktoré mali tvoriť základné imanie ZP. Najvyšší súd Slovenskej republiky dňa 31. 3. 2014 zrušil rozhodnutie predsedu úradu o zamietnutí žiadosti FLOW a vrátil vec úradu na ďalšie konanie. Následne žalobca nereagoval na výzvy úradu a nepredložil požadované dokumenty v stanovenej lehote. Preto úrad v máji 2016 žiadosť FLOW zamietol.

Od toho momentu sa FLOW v konaní začatom v roku 2016 domáha voči Slovenskej republike – úradu, zaplatenia 280 mil. eur, pričom svoj nárok opiera práve o rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31. 3. 2014.

Spoločnosť FLOW v súdnom konaní tvrdí, že škoda jej bola spôsobená postupom úradu, ktorý zamietol žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia výlučne z dôvodu, že žiadateľ hodnoverne nepreukázal legálnosť príjmov.

Znalecký posudok, použitý spoločnosťou FLOW v súdnom konaní, ako aj znalecký posudok, použitý ZP DÔVERA, boli vypracované znalcami, pri ktorých existuje závažné podozrenie, že nepostupovali nestranne a objektívne. Znalecký posudok z roku 2009 použila ZP DÔVERA ako základ pre ocenenie a účtovanie poistného kmeňa, čo má za následok hrubo skresľujúce údaje v jej účtovných závierkach.

Pri bližšom skúmaní oboch znaleckých posudkov je možné dospieť k záveru, že stanovenie hodnoty poistných kmeňov je výrazne nadhodnotené. Z dôvodov, ktoré nie je možné pre prebiehajúce trestné konanie bližšie špecifikovať, vyplývajú podozrenia vo vzťahu k znalcom zodpovedným za vypracovanie oboch znaleckých posudkov. Tieto podozrenia výsledky ich práce diskvalifikujú.

Úrad sa rozhodol pri obrane voči nároku uplatňovanému spoločnosťou FLOW obrátiť na nezávislých znalcov. A to aj z dôvodu, že v konaní FLOW, ako aj v prípade transakcie ZP Apollo a ZP DÔVERA v roku 2009, vykazovali znalecké posudky vysokú mieru pochybení, čo vyvoláva podozrenie, že nešlo o nedbanlivosť znalcov, ale o úmysel. Navyše, závery nezávislých znalcov rozšírili okruh podozrení, ktoré sprevádzajú znalecké posudky FLOW a ZP DÔVERA.

Preto úrad po porade so svojím právnym zástupcom a v súlade s povinnosťou, ktorú mu ukladá Trestný poriadok, oznámil orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, resp. viaceré trestné činy, a to v súvislosti s: 

 • úkonmi realizovanými spoločnosťou FLOW alebo jej predstaviteľmi,
 • činnosťou znalca, ktorý vypracoval pre spoločnosť FLOW znalecký posudok,
 • úkonmi realizovanými ZP DÔVERA alebo jej predstaviteľmi,
 • činnosťou znaleckej organizácie a znalca, ktorí vypracovali znalecký posudok oceňujúci poistný kmeň ZP DÔVERA, ktorý ZP DÔVERA od roku 2009 až do súčasnosti vykazuje vo svojich účtovných závierkach.

V tejto súvislosti treba uviesť, že hoci v minulosti bolo podané trestné oznámenie vo veci „účtovania poistného kmeňa ZP DÔVERA“, úrad nebol oznamovateľom a nemá vedomosť o skutkoch, ktoré by mali, alebo mohli byť na základe takéhoto trestného oznámenia vyšetrované.

Úrad sa z informácií, ktoré sa mu pri šetrení v súvislosti so sporom FLOW podarilo zistiť, domnieva, že existujú podozrenia z naplnenia znakov skutkových podstát viacerých trestných činov, pričom tieto trestné činy môžu spolu súvisieť.

Trestné oznámenia ohľadne znaleckého podvodu, ale aj skresľovania hospodárskej evidencie bolo dôležité podať preto, aby sa zabránilo:

 • Uplatneniu náhrady škody vo výške 280 mil. eur zo strany spoločnosti Flow.
 • Ďalšiemu vyplateniu navýšenej sumy nerozdeleného zisku ZP DÔVERA vo výške 175,6 miliónov eur, keďže štatutárny orgán napriek jasnému postoju úradu i výhradám audítora nepristúpil k úprave hodnoty vlastného imania a takáto výplata dividend akcionárom ZP DÔVERA môže byť v rozpore so zákonom.
 • Každoročnému skresľovaniu hospodárskeho výsledku ZP DÔVERA a základu dane opakovane vo výške 15 miliónov eur ročne, a to napriek tomu, že v uvedenej veci potvrdila svoj postoj aj Finančná správa SR pokutou 3 milióny eur.

Zákon zveril úradu vykonávanie dohľadu nad verejným zdravotným poistením, preto nemohol po takýchto závažných zisteniach zostať pasívny, ani sa spoliehať na to, že predmetom v minulosti prebiehajúceho trestného konania sú všetky skutočnosti, o ktorých sa v rámci svojej činnosti dozvedel. Správnosť postupu úradu podčiarkuje fakt, že škoda, ktorá by vznikla Slovenskej republike, resp. poistencom verejného zdravotného poistenia, presahuje v týchto prípadoch stovky miliónov eur.

Bližšie informácie úrad nemôže verejnosti poskytnúť, aby tým neohrozil prebiehajúce vyšetrovanie.

Publikované: 4. júla 2023
Naposledy upravené: 4. júla 2023