Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Reakcia ÚDZS na tvrdenia ZP Dôvera, ktoré odzneli na TK dňa 9. 5. 2022

  1. Úrad považuje za potrebné odmietnuť nedôvodné tvrdenia ZP Dôvera, zároveň nepovažuje za vhodné, aby regulovaný subjekt takto oznamoval verejnosti svoje názory na prebiehajúce konania, ktoré dbajú aj na to, aby integrita a spoľahlivosť zástupcov zdravotnej poisťovne bola pre zabezpečenie verejného záujmu kľúčová. Úlohou regulátora nie je docieliť spokojnosť regulovaného subjektu, ale je ňou predovšetkým ochrana verejného záujmu v rámci uplatňovania zákonom zverených kompetencií. 
  1. Zostatková hodnota poistného kmeňa podľa ZP Dôvera k 31. 12. 2021 je takmer 145 mil. eur. Podľa názoru úradu, ktorý má vo výlučnej kompetencii vykonávať dohľad nad zdravotnými poisťovňami, je vlastné imanie zdravotnej poisťovne nadhodnotené, tento názor je založený najmä na ustálenej judikatúre. Súvisiacu neistotu pri výpočte znehodnotenia poistného kmeňa vyjadril aj nezávislý audítor poisťovne. 
  1. Správa o činnosti úradu za rok 2021, z ktorej médiá čerpajú, bola v súlade so zákonom podrobená schvaľovaciemu procesu nezávislých orgánov úradu a je širokej verejnosti prístupná už dva týždne na webovom sídle úradu. 

Ad 1) Nedôvodné tvrdenia ZP Dôvera 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) považuje za potrebné odmietnuť nedôvodné tvrdenia zdravotnej poisťovne Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. (ZP Dôvera) o tom, že sa má dopúšťať nezákonného a šikanózneho postupu voči nej a jej predstaviteľom. Úrad postupuje výlučne v súlade s platnou legislatívou a svojimi kompetenciami, ktoré mu z nej vyplývajú. Úrad zároveň nepovažuje za vhodné, aby regulovaný subjekt, ktorý hospodári s verejnými prostriedkami, prostredníctvom tlačových konferencií oznamoval verejnosti svoje názory na prebiehajúce konania medzi ním a regulátorom s cieľom vytvárať verejný tlak na činnosť nezávislého regulátora a jeho zamestnancov. V prípade, ak má regulovaná zdravotná poisťovňa za to, že dochádza k porušeniu jej práv, má k dispozícii právne prostriedky ochrany.

Postavenie a právomoci úradu voči všetkým zdravotným poisťovniam vyplývajú  z právnych predpisov, v zmysle ktorých úrad vykonáva (okrem iného) dohľad nad zdravotnými poisťovňami a nad vykonávaním verejného zdravotného poistenia. Zároveň, pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb. Tieto orgány a osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu.

Úrad považuje za potrebné odmietnuť tvrdenia ZP Dôvera a jej právneho zástupcu o údajnom zneužívaní právomoci verejného činiteľa či o údajnom ohrození daňového tajomstva.

Zákon stanovuje osobitné kritériá aj na voľbu alebo menovanie osôb pôsobiacich v ich orgánoch. Je to prirodzené, keďže zdravotné poisťovne sú správcami verejných zdrojov a vykonávajú činnosť vo verejnom záujme.

Integrita a spoľahlivosť štatutárov zdravotných poisťovní je pre zabezpečenie verejného záujmu kľúčová, vyžaduje sa vyšší štandard ako bezúhonnosť. Preto zákon kladie na tieto osoby veľmi prísne kritériá, ktorých splnenie kontroluje úrad. Ak má úrad dôvodné pochybnosti o splnení zákonných podmienok, je namieste obozretný postup úradu. Úrad v takom prípade postupuje výlučne nestranne a v súlade s jeho zákonnými kompetenciami.

Vnímať postup úradu, ktorý je v súlade so zákonom stanovenými kompetenciami a je aj jeho úlohou za šikanózny, je  prejavom nesprávneho chápania  konania úradu vo verejnom záujme. Úlohou regulátora totiž nie je docieliť spokojnosť regulovaného subjektu, ale je ňou predovšetkým ochrana verejného záujmu v rámci uplatňovania zákonom zverených kompetencií.

Ad 2) ZP Dôvera k 31. 12. 2021 neupravila nadhodnotený poistný kmeň

Postavenie a právomoci úradu voči zdravotným poisťovniam vyplývajú aj z toho, že zdravotné poisťovne nie sú bežnými podnikateľmi, ale sú zriadené za primárnym účelom, ktorým je vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Ide pritom o činnosť, ktorú vykonávajú zdravotné poisťovne vo verejnom záujme a hospodária pri nej s verejnými prostriedkami z verejného zdravotného poistenia, ktoré boli len za rok 2021 v objeme takmer 6 miliárd eur. Úrad ako regulátor má preto povinnosť v záujme verejnosti strážiť dodržiavanie zákonom stanovených podmienok výkonu verejného zdravotného poistenia.

Hospodárenie s verejnými prostriedkami tiež znamená, že poistný kmeň nie je majetkom verejnej zdravotnej poisťovne. To vyplýva z ustáleného výkladu príslušných zákonov. Najvyšší súd SR potvrdil, že: „Poistný kmeň nemôže byť majetkom zdravotnej poisťovne, a rovnako ním nemôže byť ani odplata za prípadný odplatný prevod poistného kmeňa, lebo vykonávanie zdravotného poistenia je činnosťou vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami a nie s vlastným majetkom zdravotných poisťovní.“ Podzákonné predpisy alebo opatrenia nemôžu meniť tieto základné, dlhodobo nemenné a naďalej platné zákonné východiská a závery judikatúry Najvyššieho súdu SR.

Zostatková hodnota poistného kmeňa podľa auditovanej účtovnej závierky ZP Dôvera k 31. 12. 2021 je napriek uvedenému takmer 145 mil. eur. Podľa názoru úradu, ktorý má vo výlučnej kompetencii vykonávať dohľad nad zdravotnými poisťovňami, je tým nadhodnotené aj vlastné imanie poisťovne, tento názor je založený najmä na ustálenej judikatúre, či už Najvyššieho súdu SR alebo Súdneho dvora EÚ.

Na neistotu spojenú s „odhadmi a predpokladmi, ktoré manažment zohľadnil pri výpočte znehodnotenia poistného kmeňa nehmotného majetku v kumulatívnej hodnote 165 518 tis. eur“ upozornil aj nezávislý audítor, a to v častiach Zdôraznenie skutočnosti a Kľúčové záležitosti auditu v Správe nezávislého audítora za rok končiaci k 31.12.2021.

Ad 3) Správa o činnosti úradu za rok 2021

Dozorná rada úradu dňa 22.3.2022 správu jednohlasne odporučila správnej rade na schválenie. Správna rada úradu ju dňa 24.3.2022 jednohlasne schválila. Následne bola v súlade so zákonom predložená vláde SR a po viac ako 10 rokoch vydaná aj v tlačenej verzii.

Publikované: 11. mája 2022
Naposledy upravené: 11. mája 2022