Kategórie
Aktuality

Tlačová správa – Reakcia ÚDZS na argumenty odporcov zmeny prehliadok mŕtvych tiel

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) reaguje na zavádzajúcu mediálnu kampaň k zmenám prehliadok mŕtvych tiel: Zástupcovia SLK a ZAP dezinformujú”


  • Od roku 2017 narástli výdavky na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel až o 321 %, náklady na tento rok by mali presiahnuť 3 mil. eur, pričom zisky idú najmä súkromným organizátorom.
  • Reálne si medzi sebou konkurovalo mimo Bratislavy len 5 súkromných spoločností pôsobiacich v rovnakých regiónoch. V Prešovskom kraji sa do súťaže naposledy prihlásila len jedna spoločnosť s cenou 138 eur za prehliadku, súťaž musela byť preto zrušená.
  • Z priebehu poslednej súťaže a na základe nezávislej forenznej analýzy možno usúdiť, že skutočným zámerom konania súkromných spoločností bolo vytvoriť ilúziu férovej súťaže.
  • ÚDZS navrhuje spôsob ako prehliadky naďalej vykonávať odborne a včas, no s výraznými úsporami pre slovenských daňových poplatníkov a z pohľadu lekárov dobrovoľne.
  • Lekári by v novom systéme dostali o 60 % viac v porovnaní s úhradami za prehliadku mŕtveho tela do roku 2018, konkrétne 40 eur za prehliadku + prepravné, navrhovaný strop je až 70 eur. Pre porovnanie je v Čechách základná cena podľa vyhlášky 23 eur + prepravné.
  • Podľa našich predbežných informácií, z radov tých, ktorí službu poskytujú aj dnes, je záujem za vyššie uvedených podmienok dostatočný.

Povinné prehliadanie mŕtvych tiel, ktorého sa lekári údajne obávajú, hrozí naopak bez zmeny zákona už dnes, keďže ÚDZS z vyššie uvedených dôvodov nemá zabezpečenú službu v Prešovskom kraji,  k čomu môže dôjsť aj v ďalších krajoch. Vyvolávanie paniky z radov tých, čo lekárov zastupujú, považujeme za nezodpovedné a eskalujúce už aj tak toxickú atmosféru, ktorú si samotní lekári určite nezaslúžia. Paradoxne najmohutnejšie sa ozývajú zástupcovia Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), u ktorých sú výrazné indície konfliktu záujmov, politického i obchodného. Prezidentka ZAP, členka v súčasnosti najpopulárnejšej politickej strany a jej novo navrhnutá podpredsedníčka, je zároveň majiteľkou jednej zo spomínaných súkromných spoločností, Morat, s. r. o. Pravidelne sa zúčastňuje výberových konaní na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel a je aj zmluvnou stranou ako súkromný organizátor.

Iba vtedy, ak sa zákon nepodarí zmeniť, hrozí, že činnosť budú musieť vykonávať ambulantní lekári ako pred rokom 2018. Navrhované zmeny sú teda v ich prospech, nie naopak. ÚDZS dnes nemá dosť prostriedkov na úhrady neopodstatnene vysokých požiadaviek súkromných organizátorov. O zákone zástupcovia ÚDZS v predstihu rokovali už v máji s niekoľkými zástupcami všeobecných lekárov vrátane Spoločnosti všeobecných lekárov a Asociácie súkromných lekárov SR. Nie je teda pravdou, že zmena prichádza znenazdajky.

Podozrenie z kartelových dohôd a konfliktu záujmov je tu silné, preto dnes ÚDZS podáva podnet aj na Transparency International Slovensko.

Nové vedenie ÚDZS aj touto cestou ďakuje všetkým lekárom za trpezlivosť a v tejto dobe najmä za zachovanie pokoja, vecného prístupu a nepodliehanie neopodstatnenej dezinformačnej kampani.

Mgr. Erika Kováčiková
hovorca@udzs-sk.sk
+421 2 20 856 152

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Jeho predsedníčkou je od 29. 4. 2021 Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.

 

Publikované: 18. júna 2021
Naposledy upravené: 28. júna 2021