Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Späť

Oznámenie súvisiace s prijímaním prihlášok na VZP v súvislosti s koronavírusom

Odporúčanie pre zdravotné poisťovne pre prijímanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie zverejnené dňa 19.03.2020 na webovom sídle úradu v časti "Oznamy úradu - AKTUALITY" dňom nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 580/2004 Z. z. súvisiacej s COVID 19 strácajú platnosť.