Kategórie
Aktuality

Dve zdravotné poisťovne ukončili prvý štvrťrok so stratou. Platobne schopné sú však všetky tri.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) pravidelne sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne v rámci svojich zákonných oznamovacích povinností poskytli úradu priebežné neauditované účtovné závierky k 31. 3. 2024.

Tabuľky nižšie sumarizujú finančnú situáciu a výsledky hospodárenia troch zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „VšZP“), DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „ZP Dôvera“) a Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „ZP Union“). Podrobné údaje sú zverejnené vo Vestníku č. 10.

Pozn.: Údaje o finančnej situácii a výsledkoch hospodárenia zdravotných poisťovní vychádzajú z mesačných účtovných závierok, ktoré zdravotné poisťovne predkladajú úradu v rámci preukázania platobnej schopnosti.

Úrad na mesačnej báze sleduje a zverejňuje výsledky vyhodnotenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní. Všetky zdravotné poisťovne plnia zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a faktúry uhrádzajú poskytovateľom v súlade so zákonnými požiadavkami.

Výsledky hospodárenia a hodnoty vlastného imania zdravotných poisťovní

Celkový výsledok hospodárenia v sektore za prvý štvrťrok 2024 je strata vo výške 23,2 miliónov eur. VšZP dosiahla stratu vo výške 8,3 mil. eur, ZP Dôvera stratu vo výške 15,7 mil. eur a ZP Union zisk vo výške 0,8 mil. eur.

Hodnota vlastného imania zdravotných poisťovní k 31. 3. 2024: VšZP vykazuje vlastné imanie v hodnote 41,2 mil. eur, ZP Dôvera 189,6 mil. eur a ZP Union 36,9 mil. eur. Vlastné imanie VšZP sa v porovnaní ku koncu roka 2023 zmenilo o dosiahnutú stratu za tri mesiace roku 2024. Na zmenu vlastného imania súkromných zdravotných poisťovní mal vplyv jednak dosiahnutý výsledok hospodárenia za tri mesiace roku 2024 a výplata dividend v mesiaci marec. ZP Dôvera dosiahla k 31. 3. 2024 stratu vo výške 15,7 mil. eur a vyplatila dividendy vo výške 20,0 mil. eur. ZP Union dosiahla zisk vo výške 0,8 mil. eur a vyplatila dividendy vo výške 4,5 mil. eur.

Publikované: 14. mája 2024
Naposledy upravené: 14. mája 2024