Kategórie
Aktuality

Veľký krok vpred: Slovensko od 1. januára 2024 spúšťa DRG ako úhradový mechanizmus

Zverejnenie odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) na vykonávanie úhrad podľa klasifikačného systému SK-DRG (číslo: S24447-2023-OKCÚS-1) prináša od 1. januára 2024 do ústavnej zdravotnej starostlivosti transparentnosť a rovnaké platby od zdravotných poisťovní poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti pri vybraných skupinách diagnóz. Týmto krokom sa z DRG systému stáva nielen systém pre vykazovanie, ale spúšťa sa po častiach ako úhradový mechanizmus. V praxi to znamená, že tento systém určí presnú výšku platby nemocniciam za hospitalizačný prípad, ktorá zohľadňuje finančnú náročnosť hospitalizácie cez relatívnu váhu, ale zároveň aj objem disponibilných zdrojov v ústavnej zdravotnej starostlivosti cez základnú sadzbu.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vníma zavedenie DRG ako úhradového mechanizmu ako prvý krok v tvorbe pravidiel, ktoré zavedú do systému verejného zdravotného poistenia prehľadnosť, spravodlivosť a efektívnosť. „Neexistencia DRG systému ako úhradového mechanizmu v spojení s uplatňovaním princípu zmluvnej voľnosti deformujú finančné vzťahy medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami,“ zhrnula predsedníčka úradu Renáta Bláhová na tlačovej konferencii úradu 9. mája 2023. Na tejto konferencii úrad zverejnil výsledky analýzy, ktorá potvrdila chýbajúcu transparentnosť a nerovné platby nemocniciam od zdravotných poisťovní v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti. Na tento problém opakovane upozorňoval aj Útvar hodnoty za peniaze (ďalej len „ÚHP“), naposledy vo svojom komentári Nerovné financovanie nemocníc.

Absenciu dostatočných pravidiel v systéme verejného zdravotného poistenia si zjavne uvedomovala aj úradnícka vláda a jej minister zdravotníctva Michal Palkovič, ktorý si do Programového vyhlásenia vlády SR, medzi krátkodobé priority v oblasti zdravotníctva, stanovil okrem iného aj zavedenie DRG systému ako platobného mechanizmu pre nemocnice. „Zverejnením tohto odborného usmernenia MZ SR zavŕšilo proces zavádzania DRG ako úhradového mechanizmu, ktorý trval 13 rokov a Slovensko ho tak zavádza ako posledná krajina EÚ“ ozrejmil minister zdravotníctva.

Tento bod v Programovom vyhlásení úradníckej vlády bol spúšťačom celého procesu. V reakcii na to bola Centrom pre klasifikačný systém DRG (ďalej len „CKS“) vytvorená pracovná skupina zahŕňajúca dotknuté strany, medzi inými poisťovne, poskytovateľov a úrad. Táto pracovná skupina, aj napriek dynamickému predvolebnému obdobiu a letným dovolenkám, na týždennej báze pracovala na príprave a zadefinovaní pravidiel pre DRG úhradový mechanizmus. „Teší nás, že v tak krátkom čase sa podarilo naštartovať tento z pohľadu transparentnosti a efektívnosti nemocníc veľmi dôležitý projekt“ uviedla riaditeľka CKS pri MZ SR Angelika Szalayová. V lete o podrobnostiach projektu v spolupráci s UHP informoval CKS aj na tomto blogu:  https://dennikn.sk/blog/3470023/drg-a-financovanie-nemocnic/.

Týmto však práca na systéme SK-DRG nekončí, bude si v najbližších rokoch vyžadovať ešte veľa práce. Systém čaká pridávanie ďalších vhodných diagnóz, určenie ekonomicky oprávnených nákladov, riešenie otázky diferenciácie základných sadzieb medzi poskytovateľmi a v neposlednom rade riešenie zostávajúcej časti rozpočtov.

O zavedení DRG ako platobného mechanizmu panuje zhoda naprieč celým politickým spektrom, čo potvrdili expertky a experti politických strán svojimi vyjadreniami v rámci diskusie pod názvom „Hľadanie zhody v zdravotníctve – Ako má vyzerať reforma financovania sektora?“, ktorú organizoval úrad 11. septembra 2023.

Úrad by sa chcel týmto poďakovať ministrovi Palkovičovi, že ho zaradil medzi svoje priority a dokázal vyvíjať dostatočný tlak na to, aby v pomerne krátkom čase bol tento úhradový mechanizmus spustený. Ďalej patrí vďaka CKS ako inštitúcii zastrešujúcej DRG systém, bez ktorej práce by to nebolo možné, a aj všetkým ostatným zúčastneným stranám, ktoré sa podieľali na príprave v rámci pracovných skupín vrátane ochotných pracovníkov štátnych nemocníc.

Úrad verí, že zhoda naprieč politickým spektrom nebola len predvolebným marketingom, a aj nová vláda a minister zdravotníctva bude považovať DRG úhradový mechanizmus za základný kameň regulácie cenotvorby v nákupe zdravotnej starostlivosti a bude pokračovať v jeho rozvíjaní a zlepšovaní.

Sumár z diskusie je zhrnutý v tlačovej správe úradu „Všetci tieňoví ministri zdravotníctva chcú vo financovaní sektora upratať. Či bude upratané je otázka.

Prehľad odpovedí z programov politických strán a/alebo samotných účastníkov diskusie „Hľadanie zhody v zdravotníctve – Ako má vyzerať reforma financovania sektora?“

Publikované: 12. októbra 2023
Naposledy upravené: 12. októbra 2023