Kategórie
Aktuality

Ocenenie výkonov špecialistom nie je adekvátne nastavené

 • V úhradách za výkony medzi jednotlivými odbornosťami sú významné rozdiely
 • Ceny niektorých výkonov nepostačujú na primerané mzdové ohodnotenie lekárov a prevádzku ambulancie
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v záujme stabilizácie situácie v ambulantnom sektore navrhuje viaceré opatrenia

Ocenenie zrealizovaných výkonov špecialistom nie je adekvátne nastavené. Práve od týchto výkonov sa pritom odvíja úhrada zdravotných poisťovní poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Stanovenie výšky úhrad za jednotlivé výkony bolo legislatívne prenechané na zdravotné poisťovne. Aký je výsledok?

 • Ceny niektorých výkonov nepostačujú na primerané mzdové ohodnotenie lekárov a prevádzku ambulancie.
  • Ako príklad môžeme uviesť komplexné vyšetrenie v odbornostiach pneumológia, imunoalergológia, dermatovenerológia, diabetológia, ktoré trvá v niektorých prípadoch aj viac ako 30 minút, avšak lekár za daný výkon dostane zo strany zdravotnej poisťovne len okolo 13 eur.
  • Z tejto sumy má vykryť svoje mzdové nároky, mzdové nároky zdravotnej sestry, odvody a pokryť ešte aj ďalšie výdavky spojené s prevádzkou ambulancie. Pri platbe 13 eur za vyšetrenie to nie je možné.
  • Prevádzkovateľ ambulancie musí podľa toho prispôsobiť plat zdravotníckym pracovníkom alebo musí nájsť iné zdroje financovania prevádzky ambulancie. Výsledkom sú nižšie platy lekárov a sestier v niektorých odborných ambulanciách, ako je zákonom stanovený mzdový nárok lekárov v ústavných zariadeniach.
 • Obrovské rozdiely v cenách niektorých výkonov v porovnaní s inými krajinami – napr. s Českou republikou (grafy – Porovnanie cien vybraných výkonov medzi SR a ČR)
 • Komplikované výkazníctvo výkonov voči zdravotnej poisťovni – neaplikuje sa jednotný zoznam výkonov, sú prípady, keď sa jeden výkon vykazuje na každú poisťovňu pod iným kódom, rozdielne sú bodové hodnoty jednotlivých výkonov podľa jednotlivých zdravotných poisťovní, rozdielne sa tiež aplikujú rôzne pripočítateľné položky atď. – lekár tak namiesto toho, aby venoval maximum času liečbe pacienta, musí venovať pozornosť správnemu kódovaniu výkonov a pripočítateľných položiek podľa toho, v akej zdravotnej poisťovni je pacient poistený.
 • Nie sú stanovené pravidlá uznávania a uhrádzania výkonov, preto poskytovatelia mnohokrát nevedia, z akého dôvodu im revízny lekár daný kód výkonu neuznal (ucelené pravidlá uznávania výkonov má zverejnené len ZP Dôvera).

Porovnanie cien vybraných výkonov medzi SR a ČR

Porovnanie cien vybraných výkonov medzi SR a ČR - pneumológia
Porovnanie cien vybraných výkonov medzi SR a ČR - vnútorné lekárstvo
Porovnanie cien vybraných výkonov medzi SR a ČR - imunoalergológia
Porovnanie cien vybraných výkonov medzi SR a ČR - diabetológia
Porovnanie cien vybraných výkonov medzi SR a ČR - dermatovenerológia
Zdroj: Údaje za ČR: web stránka Ministerstva zdravotnictví České republiky, https://szv.mzcr.cz/; Údaje za SR: zverejnené zmluvy medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami (zmluvy zverejnené ku dňu 6. 5. 2022)
Pozn.: Pri porovnaní cien výkonov nebola zohľadnená parita kúpnej sily.

Uvedené informácie vyplývajú zo Správy o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2021. Dostupná je na: https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2022/06/Sprava-o-stave-vykonavania-VZP-za-2021.pdf

Materiál by mal byť prerokovaný na vláde v septembri, úrad následne poskytne viac informácií na tlačovej konferencii.

Publikované: 30. augusta 2022
Naposledy upravené: 14. septembra 2022