Kategórie
Aktuality

Doručovanie rozhodnutí úradu

Vážení občania, partneri úradu,

v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. 
Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.
V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú  doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Publikované: 23. marca 2020
Naposledy upravené: 6. októbra 2020