Kategórie
Aktuality

Koronavírus – Odporúčanie pre zdravotné poisťovne pre prijímanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie

Účelom odporúčaného postupu je obmedziť pohyb občanov a zároveň umožniť im splnenie povinnosti pre  vznik verejného zdravotného poistenia (ďalej len „VZP").

Toto usmernenie sa vzťahuje len na prípady vzniku VZP v období karantény poistenca v súvislosti s vírusom COVID-19 (koronavírus). Prihlášky na VZP (ďalej len „prihláška") podané na zmenu zdravotnej poisťovne nie je možno prijímať podľa týchto pravidiel.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad") odporúča postupovať v prípade podávania prihlášok v prípade, ak je poistenec v karanténe:

1. Poistenec môže podať prihlášku elektronicky, ak takéto podávanie prihlášok zdravotná poisťovňa umožňuje: Úrad odporúča, aby bola prihláška zo strany zdravotnej poisťovne prijatá a spracovaná bez náležitosti, ktorou je podpis poistenca. Zdravotná poisťovňa vo svojom informačnom systéme  uvedie poznámku o prijatí prihlášky z dôvodu karantény.

2. V prípade, ak poistenec kontaktuje zdravotnú poisťovňu prostredníctvom kontaktného centra zdravotnej poisťovne a technické prostriedky zdravotnej poisťovne umožňujú vytvoriť zvukový záznam hovoru: Úrad odporúča prijať podklady na uzatvorenie prihlášky aj telefonicky. Zdravotná poisťovňa urobí záznam o takomto prijatí prihlášky vo svojom informačnom systéme.

3. V prípade, ak poistenec nemôže vykonať predchádzajúce kroky k podaniu prihlášky: Úrad odporúča poistencovi kontaktovať zdravotnú poisťovňu po ukončení karantény najneskôr do 8 dní po ukončení karantény. Zdravotná poisťovňa následne do „poznámky“ uvedie: „Prihláška podaná po termíne z dôvodu karantény COVID-19“.

4. V prípade, ak sa poistenec nachádza v starostlivosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a jeho zdravotný stav mu neumožňuje komunikovať: Úrad odporúča poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, aby požiadal úrad o určenie príslušnej zdravotnej poisťovne daného poistenca.

Ak došlo k zániku a vzniku VZP v priebehu toho istého roka, poistenec je povinný podať prihlášku do tej zdravotnej poisťovne, v ktorej bol poistený naposledy. Zdravotná poisťovňa je povinná overiť predchádzajúci poistný vzťah poistenca a v prípade nesúladu informovať poistenca.

Publikované: 12. marca 2020
Naposledy upravené: 6. októbra 2020