Ako funguje systém prehliadok mŕtvych tiel

 
Systém prehliadok mŕtvych tiel v Slovenskej republike je od 1. 1. 2018 založený na dvoch možných spôsoboch zabezpečenia u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) ako aj mimo nich, a to:
 
prostredníctvom organizátora,
mimo organizátora (podľa rozpisu lekárov na základe dobrovoľnosti alebo určenej povinnosti).
 

1. Systém vykonávania prehliadok mŕtvych tiel prostredníctvom organizátora

Úrad prostredníctvom verejného obstarávania vysúťaží organizátora, s ktorým podpíše zmluvu na výkon prehliadky mŕtvych tiel pre každé územie samosprávneho kraja samostatne. Organizátor je povinný úplne zabezpečiť výkon prehliadky mŕtvych tiel prostredníctvom vlastných lekárov  vrátane ich prepravy.
Organizátor následne odošle rozpis jednotlivých prehliadajúcich lekárov s kontaktnými údajmi operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej “operačné stredisko“), ako aj úradu, a to najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom kalendárneho mesiaca, na ktorý organizátor vyhotovuje rozpis. 

Prehliadky mŕtvych tiel mimo PÚZS (mimo nemocničných zariadení)
Operačné stredisko bezodkladne oznámi úmrtie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý je uvedený v rozpise organizátora pre danú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie (napr. okres alebo región podľa členenia oblasti v rozpise organizátora). 
Organizátor následne zabezpečí výkon prehliadky vrátane prepravy prehliadajúceho lekára na výkon prehliadky a späť.
Úrad v súlade so zmluvou uhradí organizátorovi výkon prehliadky pozostávajúci z odmeny prehliadajúcemu lekárovi a úhrady za jeho prepravu.
Výška úhrady za výkon prehliadky mŕtveho tela vrátane prepravy je na úrovni 40 eur s DPH. Táto suma vychádza z rozpočtovej kapitoly úradu plánovanej na rok 2018.
V súlade so zákonom za nesplnenie povinnosti výkonu prehliadky mŕtveho tela môže úrad uložiť organizátorovi sankciu.

Prehliadky mŕtvych tiel u PÚZS (v nemocničných zariadeniach)
Od 1. 1. 2018 je PÚZS povinný nahlásiť každé úmrtie operačnému stredisku. 

 • Ak PÚZS pri úmrtí pacienta indikuje pitvu -  zamestnanec poverený PÚZS, ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zosnulého počas poslednej hospitalizácie, vykoná prehliadku mŕtveho tela. Následne v  súlade so zákonom nariadi výkon pitvy, vypíše Listy o prehliadke mŕtveho tela a zabezpečí prevoz tela na príslušné súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko úradu zazmluvnenou pohrebnou spoločnosťou.
 • Ak PÚZS pri úmrtí pacienta neindikuje pitvu, tak prehliadka mŕtveho tela bude zabezpečená prostredníctvom organizátora. Organizátora kontaktuje operačné stredisko. Prehliadajúci lekár do 2 hodín od nahlásenia úmrtia vykoná prehliadku mŕtveho tela.

 

2. Systém vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo organizátora

Výkon prehliadky mŕtvych tiel na základe dobrovoľnosti mimo PÚZS
Ak nie je vysúťažený organizátor pre daný samosprávny kraj, prehliadky mŕtvych tiel sa vykonávajú na základe rozpisu úradu. Úrad musí zabezpečiť nepretržitý výkon prehliadok mŕtvych tiel a dostatočný počet prehliadajúcich lekárov (mimo vojenských lekárov) na každý deň a príslušný samosprávny kraj. Úrad prednostne do zoznamu zaradí lekárov, ktorí chcú túto činnosť vykonávať dobrovoľne. Títo lekári musia mať oprávnenie na výkon prehliadky mŕtvych tiel. Ak ho niektorý lekár nemá, úrad na požiadanie bezodkladne zabezpečí jeho vyškolenie.  
Operačné stredisko po doručení správy o úmrtí bezodkladne oznámi toto úmrtie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý je uvedený v rozpise úradu pre danú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie (napr. okres alebo región podľa členenia oblasti v rozpise). 
Prehliadajúci lekár môže využiť prepravnú službu úradu alebo sa môže prepraviť na miesto výkonu prehliadky vlastným motorovým vozidlom.
Úrad prehliadajúcemu lekárovi za vykonanú prehliadku mŕtveho tela uhradí odmenu vo výške 25 eur. K tomu hradí prepravu lekára úradom zazmluvnenou dopravnou spoločnosťou alebo vlastným vozidlom v súlade s platným metodickým usmernením úradu.

Výkon prehliadky mŕtvych tiel na základe určenej povinnosti mimo PÚZS
V prípade, ak nebude rozpis na príslušný kalendárny mesiac kompletne zabezpečený na základe dobrovoľnosti (dobrovoľnými lekármi), úrad ho doplní prehliadajúcimi lekármi na základe povinnosti z abecedne zoradeného zoznamu lekárov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti z daného regiónu.
Operačné stredisko po doručení správy o úmrtí bezodkladne oznámi toto úmrtie prehliadajúcemu lekárovi, ktorý je uvedený v rozpise úradu pre danú časť samosprávneho kraja, v ktorej nastalo úmrtie (napr. okres alebo región podľa členenia oblasti v rozpise úradu). Pokiaľ by prehliadku určený lekár nevedel z akéhokoľvek dôvodu zabezpečiť, musí si za seba nájsť náhradu.
Úrad prehliadajúcemu lekárovi za vykonanú prehliadku mŕtveho tela uhradí odmenu vo výške 25 eur. K tomu hradí prepravu lekára úradom zazmluvnenou dopravnou spoločnosťou alebo vlastným vozidlom v súlade s platným metodickým usmernením úradu.
Rozpis lekárov úrad posiela minimálne mesiac dopredu emailom prehliadajúcim lekárom, súčasne ho zverejní na svojej webovej stránke www.udzs-sk.sk a odošle operačnému stredisku najneskôr desať pracovných dní dopredu. Takto zverejnený rozpis sa považuje za doručený poskytovateľom a lekárom nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke úradu. 
Lekári, ktorí vykonávajú prehliadky na základe povinnosti, nepotrebujú absolvovať školenie a nemusia mať oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. V prípade záujmu úrad na požiadanie bezodkladne zabezpečí ich vyškolenie alebo im poradí ako postupovať.
V súlade so zákonom za nesplnenie povinnosti výkonu prehliadky môže úrad uložiť organizátorovi sankciu.

Výkon prehliadok mŕtvych tiel u PÚZS
U PÚZS je postup nezmenený, to znamená, že platia pravidlá v zmysle predpisov platných do konca roka 2017. PÚZS je povinný zabezpečiť výkon prehliadok mŕtvych tiel.
      Od 1. 1. 2018 je poverený zamestnanec PÚZS povinný nahlásiť každé úmrtie operačnému stredisku. Prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár PÚZS, ktorý nebol ošetrujúcim lekárom zomrelého počas poslednej hospitalizácie a ten v súlade so zákonom rozhodne, či je potrebný výkon pitvy. Ak je výkon pitvy potrebný, prehliadajúci lekár vypíše Listy o prehliadke mŕtveho a kontaktuje úradom zazmluvnenú pohrebnú spoločnosť na prevoz tela na súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko úradu. Ak nenariadi výkon pitvy, tak postupuje v zmysle interných predpisov postupu pri úmrtí u daného PÚZS.
      Úrad uhrádza na základe zmluvy PÚZS alebo priamo prehliadajúcemu lekárovi úhradu 10 eur.


 

Najčastejšie otázky a odpovede k prehliadkam mŕtvych tiel

Aké novinky prinášajú novely zákonov v problematike prehliadok mŕtvych tiel?
Cieľom legislatívnych zmien je vytvoriť manažovateľný systém prehliadok mŕtvych tiel na území Slovenskej republiky.
 
Systém prehliadok mŕtvych tiel v Slovenskej republike je od 1. 1. 2018 založený na dvoch možných spôsoboch zabezpečenia u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti ako aj mimo nich, a to:
 
prostredníctvom organizátora,
mimo organizátora (podľa rozpisu lekárov na základe dobrovoľnosti alebo zákonom určenej povinnosti).
 
Každé úmrtie musí byť nahlásené operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 alebo útvaru Policajného zboru.
 
Úrad je od 1. 1. 2018 povinný vyhlásiť verejné obstarávanie na organizátora prehliadok mŕtvych tiel. Ako bude úrad postupovať?
Úrad vyhlási prostredníctvom európskeho vestníka verejné obstarávanie na zabezpečenie organizátora prehliadok mŕtvych tiel (ďalej len „organizátor“) pre každý kraj samostatne. Organizátor je následne zodpovedný prostredníctvom dostatočného počtu lekárov zabezpečiť samotný výkon prehliadky mŕtveho tela, ako aj dopravu prehliadajúceho lekára na tento výkon. Zmluva s organizátorom bude uzatvorená na 12 kalendárnych mesiacov. Výber prehliadajúcich lekárov je výlučne v kompetencii organizátora. 
 
Ako dlho bude prebiehať proces obstarávania organizátora?
Predpokladané ukončenie verejného obstarávania a následný podpis zmluvy, v prípade bezproblémového priebehu celého procesu, je máj - jún 2018. 
 
Ako bude úrad postupovať, ak organizátor skončí svoju činnosť predčasne? Čo bude nasledovať?
Úrad má zo zákona povinnosť do jedného mesiaca vyhlásiť nové verejné obstarávanie pre daný samosprávny kraj. 
 
Evidujete región, kde o výkon prehliadky mŕtvych tiel nie je záujem?
Na základe skúseností môžeme povedať, že 3/4 územia Slovenska bude možné zabezpečiť dobrovoľníkmi na výkon prehliadok mŕtvych tiel. Úrad oceňuje ústretovosť lekárov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti.
 
Úrad má momentálne nedostatok lekárov dobrovoľne vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel v:
 • Trenčianskom samosprávnom kraji,  a to najmä v okresoch:
  • Považská Bystrica,
  • Púchov,
  • Ilava,
  • Nové Mesto nad Váhom,
  • Trenčín.
 • Prešovskom samosprávnom kraji, a to najmä v okrese:
  • Kežmarok.
 
Úrad využíva všetky dostupné možnosti (najmä osobný kontakt s lekármi), aby prehliadky mŕtvych tiel zabezpečil na dobrovoľnej báze na dobu určitú, kým nebude účinná zmluva s organizátorom.
 
V prípade záujmu lekárov o výkon prehliadky mŕtvych tiel, odporúčame lekárom kontaktovať príslušnú pobočku úradu mailom na adrese prehliadky@udzs-sk.sk.
 
Čo znamená „dobrovoľnosť“? Ako úrad zostavuje rozpis dobrovoľníkov?
Kým nie je ukončené verejné obstarávanie a nie je účinná zmluva s organizátorom, úrad je zo zákona povinný úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe rozpisu tak, aby každý deň bolo pokryté celé územie samosprávneho kraja. Úrad začal koncom roka 2017 pripravovať zoznam lekárov pre potreby zabezpečenia dobrovoľnosti výkonu prehliadky mŕtvych tiel. Lekárov kontaktovali zamestnanci pobočiek úradu, aby si overili aktuálnosť kontaktných údajov, prípadne zodpovedali ďalšie otázky od lekárov. Vo väčšine prípadov sme sa stretli so zhovievavosťou a trpezlivosťou v záujme zachovania funkčnosti doterajšieho systému. Za tento ústretový krok patrí poďakovanie všetkým zúčastneným lekárom.
 
Kto môže  byť dobrovoľným prehliadajúcim lekárom?
Dobrovoľný výkon prehliadky mŕtvych tiel môže vykonávať akýkoľvek lekár s poverením úradu na výkon tejto činnosti. Ak by  lekár poverenie nemal, úrad mu bezodkladne zabezpečí školenie a vystaví osvedčenie o školení a oprávnenie na výkon prehliadky mŕtvych tiel. Je aj v záujme úradu zostaviť rozpis prehliadajúcich lekárov na princípe „dobrovoľnosti“, resp. v niektorých regiónoch na princípe zachovania doteraz fungujúceho systému. Tento stav je len na dobu určitú, do nadobudnutia účinnosti zmluvy s organizátorom.
 
Aké kroky bude musieť úrad vykonať v prípade, že nenájde dostatočný počet dobrovoľníkov na výkon prehliadky mŕtvych?
V prípade, že nebude rozpis na príslušný kalendárny mesiac kompletne zabezpečený ma základe dobrovoľnosti (dobrovoľnými lekármi), úrad ho doplní prehliadajúcimi lekármi na základe povinnosti z abecedne zoradeného zoznamu lekárov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Prehliadajúci lekári na základe povinnosti nepotrebujú absolvovať školenie a nemusia mať ani oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. V prípade záujmu úrad bezodkladne zabezpečí ich vyškolenie a poradí im ako postupovať. Zoznamy na mesiac marec budú zverejnené na webovej stránke úradu do konca januára 2018, ďalšie budú zverejňované vždy jeden mesiac pred vznikom povinnosti.
 
Aká je výška úhrady za výkon prehliadky mŕtvych tiel?
Úrad na základe zmluvy o poskytovaní odborných služieb od 1. 7. 2017 hradí lekárovi za prehliadku mŕtveho tela mimo ústavnej zdravotnej starostlivosti sumu vo výške 25 eur a k tomu hradí prepravu lekára úradom zazmluvnenou dopravnou spoločnosťou alebo vlastným vozidlom v súlade s platným metodickým usmernením úradu. V prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti uhradí za prehliadku mŕtveho tela sumu vo výške 10 eur.
 
Hradí úrad prepravu aj lekárom, ktorí vykonávajú prehliadky mŕtvych tiel na základe dobrovoľnosti  a povinnosti? 
Úrad všetkým prehliadajúcim lekárom v zmysle metodického usmernenia úradu poskytuje služby dopravnej spoločnosti. Druhá možnosť je preprava na vlastné náklady, ktoré tak ako tomu bolo aj doteraz, do určitej výšky hradí úrad. Vo všeobecnosti odporúčame prehliadajúcim lekárom, aby využili dopravnú spoločnosť, ktorú zabezpečuje úrad.
  
Ako má postupovať lekár, ktorý nemôže vykonať prehliadku mŕtveho tela? Môže ho niekto zastúpiť?
V prípade, že lekár nemôže vykonať prehliadku mŕtveho tela, určí za seba náhradu – lekára, ktorý prehliadku mŕtveho tela vykoná za neho. Lekár o tejto zmene informuje príslušnú pobočku úradu.    
 


V prípade ochoty pomôcť so zabezpečením výkonu prehliadok mŕtvych tiel alebo v prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte sekciu súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu emailom na adrese prehliadky@udzs-sk.sk alebo telefonicky na 02/20856801.


Rozpisy lekárov na výkon prehliadok mŕtvych tiel 

Bratislavský samosprávny kraj: MAREC
Trnavský samosprávny kraj: 
MAREC
Nitriansky samosprávny kraj: MAREC
Trenčiansky samosprávny kraj: MAREC 
Žilinský samosprávny kraj: MAREC
Banskobystrický samosprávny kraj: MAREC
Prešovský samosprávny kraj: MAREC
Košický samosprávny kraj: MAREC

Úrad pripravil a zverejnil rozpisy prehliadajúcich lekárov v súlade s § 47d, ods. 9 zákona č. 581/2004 Z.z. , ktorý ukladá  povinnosť vykonávať prehliadky mŕtvych tiel. Úrad robí všetko pre to, aby zabezpečil prehliadky mŕtvych tiel podľa rozpisu prehliadajúcich lekárov na základe dobrovoľnosti.

Rozpis lekárov na základe povinnosti úrad využije iba v núdzových, výnimočných situáciách. Na základe dohody medzi poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti budú prehliadky mŕtvych tiel do obdobia vysúťaženia organizátorov zabezpečené spôsobom, ktorý je využívaný do dnes.

Ak v zverejnenom rozpise na základe dohody medzi úradom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bude prijaté jednotné riešenie, môžu byť časy výkonov prehliadok mŕtvych tiel totožné s časmi, kedy lekári poskytujú zdravotnú starostlivosť, napr. od 7. 00 h. do 7.00 h.

V prípade akýchkoľvek požiadaviek, prosím, kontaktujte príslušnú pobočku úradu.


Odporúčania úradu pri výkone prehliadky mŕtvych tiel mimo ZZ ÚZS

Úrad prostredníctvom verejného obstarávania vysúťaží organizátora, s ktorým podpíše zmluvu na výkon prehliadky mŕtvych tiel pre každé územie samosprávneho kraja samostatne. Organizátor je povinný kompletne zabezpečiť výkon prehliadky mŕtvych tiel prostredníctvom vlastných lekárov vrátane ich prepravy.

Ak nie je vysúťažený organizátor pre daný samosprávny kraj, prehliadky mŕtvych tiel sa vykonávajú na základe rozpisu úradu. Úrad musí zabezpečiť nepretržitý výkon prehliadok mŕtvych tiel a dostatočný počet prehliadajúcich lekárov (mimo vojenských lekárov) na každý deň a príslušný samosprávny kraj. Úrad prednostne do zoznamu zaradí lekárov, ktorí chcú túto činnosť vykonávať dobrovoľne. V prípade, ak nebude rozpis na príslušný kalendárny mesiac kompletne zabezpečený na základe dobrovoľnosti (dobrovoľnými lekármi), úrad ho doplní prehliadajúcimi lekármi na základe povinnosti z abecedne zoradeného zoznamu lekárov všeobecnej ako aj špecializovanej ambulantnej starostlivosti z daného regiónu.

Rozpis lekárov, ktorí budú zabezpečovať výkon prehliadok mŕtvych tiel, je mesiac dopredu zverejnený na webovej stránke www.udzs-sk.sk. Takto zverejnený rozpis sa považuje za doručený poskytovateľom a lekárom nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovej stránke úradu. Pokiaľ by prehliadku určený lekár nevedel z akéhokoľvek dôvodu zabezpečiť, musí si za seba nájsť náhradu. Túto skutočnosť musí oznámiť príslušnej pobočke úradu v dostatočnom predstihu.

Úplný rozpis prehliadajúcich lekárov úradu nájdete na webovej adrese: http://www.udzs-sk.sk/pobocky.

V daný deň výkonu prehliadky mŕtveho tela podľa rozpisu úradu (napr. od polnoci, nasledujúcich 24 hodín) bude prehliadajúci lekár kontaktovaný operačným strediskom, ktoré mu nahlási okolnosti úmrtia, prípadne totožnosť zomrelého a miesto, kde sa nachádza.

Prehliadajúci lekár sa následne musí rozhodnúť, či využije úradom zabezpečenú dopravnú  službu, alebo sa dopraví na miesto výkonu prehliadky inak, napr. vlastným motorovým vozidlom. Pred samotným výjazdom je dobré zorientovať sa na mape, prípadne využiť niektorý z mapovacích systémov založený na GPS. V prípade úmrtia v odľahlých a na zle prístupných miestach odporúčame využiť zmluvnú dopravnú službu úradu.

Kontakty na zmluvnú dopravnú službu úradu vo vašom regióne nájdete na webovej adrese:  http://www.udzs-sk.sk/pobocky.

Pre výkon prehliadky mŕtvych tiel je potrebné si zabezpečiť:

Po príchode na miesto výkonu prehliadky mŕtveho tela je potrebné postupovať v súlade s metodickým usmernením č. 1/1/2014 - Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela.

Ak prehliadajúci lekár zistí, že smrť bola zapríčinená násilím, upovedomí o tejto skutočnosti príslušný útvar policajného zboru na čísle 158.

Pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom, samovraždou alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, prehliadajúci lekár bezodkladne oznámi tieto skutočnosti útvaru policajného zboru na čísle 158.

Ak prehliadajúci lekár zistí, že osoba bola v čase úmrtia nakazená, alebo má podozrenie na nákazu cholerou, morom, žltou zimnicou, škvrnitým týfusom, hemoragickými horúčkami, priónovým ochorením typu Creutzfeldt Jacobovej choroby alebo inými vysokovirulentnými prenosnými chorobami, nariadi výkon pitvy a v Liste o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí uvedie „nakazený nebezpečnou chorobou“. Túto skutočnosť zároveň oznámi príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Po vykonaní prehliadky mŕtveho tela je potrebné rozhodnúť o nutnosti výkonu pitvy v zmysle § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. (viď nižšie) na príslušnom Súdnolekárskom a patologicko-anatomickom pracovisku úradu. V prípade, že prehliadajúci lekár nenariadi výkon pitvy, udeľuje povolenie pochovania a spopolnenia zomrelého v súlade s ustanoveniami zákona č. 131/2010 Z.z.

Kontakty a zoznam súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk úradu nájdete na webovej adrese: http://www.udzs-sk.sk/web/sk/sudne-lekarstvo-a-patologicka-anatomia1

Rajonizáciu výkonu pitvy nájdete na webovej adrese:

http://www.udzs-sk.sk/web/sk/rajonizacia-pre-vykonavanie-pitiev

Podľa ods. 3 § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. prehliadajúci lekár nariadi pitvu:

a) pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení:

1. na účely overenia choroby alebo liečebného postupu,

2. v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou (mors in tabula),

3. pri podozrení na iatrogénne poškodenie,.

b) pri úmrtí osoby pri podozrení na prenosné ochorenie,

c) pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,

d) pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je možné určiť príčinu smrti,

e) po odbere orgánov alebo pred odberom ľudského tkaniva alebo ľudských buniek s výnimkou odberu očných rohoviek od mŕtveho darcu,

f) osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo výkone liečiteľských činností,

g) pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby z povolania alebo ak je podozrenie na úmrtie z týchto príčin,

h) pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom,

i) pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,

j) pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,

k) pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody.

V prípade, ak prehliadajúci lekár nariadi výkon pitvy, súčasne kontaktuje zazmluvnenú pohrebnú službu úradu, ktorá zabezpečí prevoz mŕtveho tela.

Zoznam zazmluvnených pohrebných služieb úradu na prevoz mŕtvych tiel vo Vašom regióne nájdete na webovej adrese:  http://www.udzs-sk.sk/pobocky.

V prípade ak nenariadi výkon pitvy, príbuzní zomrelého si zabezpečia pohrebnú službu. Prehliadajúci lekár nesmie uprednostniť alebo propagovať žiadnu z pohrebných služieb.

Ak prehliadajúci lekár v zmysle § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. nariadi pitvu, vyplní List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí v piatich  vyhotoveniach, vypíše formulár „Správa o prehliadke mŕtveho“, zabezpečí prevoz mŕtveho tela zazmluvnenou pohrebnou službou na súdnolekárske a patologickoanatomické  pracovisko úradu, kde bude vykonaná pitva a potvrdí príslušnú časť formuláru „Potvrdenie o preprave mŕtveho“. S mŕtvym telom odošle v zalepenej obálke vyplnené Listy o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí v štyroch vyhotoveniach a vypísaný formulár Správa o prehliadke mŕtveho s označením mena, priezviska a bydliska mŕtveho, s poznámkou „vykonať pitvu“. Jedno  vyhotovenie Listov o prehliadke mŕtveho musí prehliadajúci lekár nasledujúci pracovný deň po vykonaní prehliadky mŕtveho tela odovzdať úradu.

Úhrada za výkon prehliadky mŕtvych sa riadi metodickým usmernením č. 1/1/2014. Zamestnanci príslušných pobočiek vám veľmi radi pomôžu a poradia.

Linky na jednotlivé dokumenty:

Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela - MU 1/1/2014

Listy o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí (v. z 30.06.2016)

Správa o prehliadke mŕtveho tela (Formulár F-033/0)

Potvrdenie o preprave mŕtveho (preprava určená lekárom povereným úradom)

Ďalšie informácie k téme -  prehliadky mŕtvych tiel nájdete na webovej stránke úradu: http://www.udzs-sk.sk/prehliadky-mrtvych

 


Školenia pre prehliadajúcich lekárov

Úrad umožňuje prehliadajúcim lekárom absolvovať školenie k prehliadkam mŕtvych tiel. Školenia sa môžu zúčastniť aj tí lekári, ktorí už majú vydané poverenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. Úrad bude školenia organizovať na jednotlivých Súdnolekárskych a patologickoanatomických pracoviskách v nižšie uvedených termínoch.

Prihlasovať sa môžete na emailovej adrese: prehliadky@udzs-sk.sk

Súdnolekárske pracovisko Bratislava

Antolská 11
851 07 Bratislava
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia: podľa potreby 

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Nitra

Špitálska 6
949 01 Nitra
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
21.2.2018
28.2.2018

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica 1
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
15.2.2018 o 13:30
21.2.2018 o 13:30

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Žilina

V. Spanyola 43
012 07 Žilina
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
7.2.2018
21.2.2018

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Martin

Kuzmányho 27/B
036 01 Martin
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
13.2.2018
22.2.2018

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Košice

Ipeľská 1
043 74 Košice
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
20.2.2018 o 13:30
22.2.2018 o 13:30

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Poprad

Zdravotnícka 3253/3
058 97 Poprad
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
13.2.2018
27.2.2018

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko Prešov

Hollého 14
080 01 Prešov
Kontakt: prehliadky@udzs-sk.sk

Termíny školenia:
7.2.2018 o 12:00
14.2.2018 o 12:00