Povinnosti zdravotných poisťovní voči úradu

Zdravotná poisťovňa je povinná oznamovať úradu najmä:

 • zmenu údajov, na základe ktorých sa vydalo povolenie na vykonávanie verejného zdravotného poistenia;
 • audítora, ktorého poverila overením účtovnej závierky;
 • oneskorené platby poistného alebo platby poistného v nesprávnej výške, alebo iné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov platiteľmi poistného;
 • každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jej schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z vykonávania verejného zdravotného poistenia;
 • zmeny súvisiace s podielom právnickej osoby alebo fyzickej osoby na základnom imaní alebo na hlasovacích právach zdravotnej poisťovne;
 • prijatie prihlášky na verejné zdravotné poistenie, potvrdenie prihlášky na verejné zdravotné poistenie.

Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať úradu najmä:

 • správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka;  
 • rozpočet na príslušný kalendárny rok; 
 • obchodno-finančný plán a ďalšie údaje potrebné na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy a hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy; 
 • údaje o prijatom poistnom, príjmoch, výdavkoch a hospodárení zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny mesiac;
 • údaje z účtovníctva a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení, prehľadov alebo iných správ;
 • zoznam akcionárov;
 • výkazy na preukázanie platobnej schopnosti;
 • zoznam neuhradených záväzkov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti; 
 • správu o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok;
 • správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne;
 • plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok;
 • na požiadanie informácie o zmluvách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia;
 • úradne overenú kópiu úplného znenia stanov po každej ich zmene;
 • organizačnú štruktúru po každej jej zmene.

Zdravotná poisťovňa je voči úradu tiež povinná:

 • plniť oznamovacie povinnosti,
 • preukázať rozpočtovanie výdavkov podľa typov zdravotnej starostlivosti, štruktúry výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte za predchádzajúci rok,
 • poskytovať súčinnosť pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť;
 • poskytovať úradu, v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, informácie o poistencoch, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte;
 • elektronicky vymieňať s úradom údaje potrebné na úhradu nákladov podľa osobitného predpisu a spätné vymáhanie podľa osobitného predpisu v systéme elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení,
 • na požiadanie predložiť údaje potrebné na realizáciu dočasných opatrení týkajúcich sa zmiernenia hospodárskych dopadov členských štátov, ktoré môžu ovplyvniť systém financovania zdravotnej starostlivosti,
 • zabezpečovať svoju platobnú schopnosť a preukazovať ju úradu;
 • prevádzkovať, aktualizovať a rozvíjať informačný systém kompatibilný s informačným systémom úradu;
 • poukazovať na účet úradu príspevok na činnosť úradu;
 • oznámiť úradu v elektronickej podobe údaje potrebné na účely prerozdeľovania poistného;
 • podieľať sa na úhrade úradom uhrádzaných nákladov na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi z iného členského štátu v SR; 
 • požiadať úrad o predchádzajúci súhlas v prípadoch stanovených zákonom č. 581/2004 Z. z.;
 • poskytnúť úradu súčinnosť pri vykonávaní dohľadu a umožniť osobe oprávnenej na výkon dohľadu výkon oprávnení v zmysle zákona. 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 11. apríla 2023