Kategórie
Aktuality

Zdravotné poisťovne boli ku koncu júna v strate celkovo 146,5 mil. eur

Prehľad hospodárenia zdravotných poisťovní k 30. 6. 2023 a porovnanie k 31. 12. 2022.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) pravidelne sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne v rámci svojich zákonných oznamovacích povinností poskytli úradu priebežné neauditované účtovné závierky k 30. 6. 2023.

Tabuľky nižšie sumarizujú finančnú situáciu a výsledky hospodárenia troch zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „VšZP“), Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „ZP Dôvera“) a Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „ZP Union“).

Finančná situácia a výsledky hospodárenia troch zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a. s.

Pozn.: Údaje o finančnej situácii a výsledkoch hospodárenia zdravotných poisťovní vychádzajú z mesačných účtovných závierok, ktoré zdravotné poisťovne predkladajú úradu v rámci preukázania platobnej schopnosti.

Výsledky hospodárenia a hodnoty vlastného imania zdravotných poisťovní

Všetky tri zdravotné poisťovne dosiahli za sledované obdobie stratu, ktorá v celkovej výške za sektor dosahuje sumu 146,5 mil. eur. VšZP dosiahla stratu vo výške 109,8 mil. eur, ZP Dôvera stratu vo výške 30,1 mil. eur[1] a ZP Union stratu vo výške 6,5 mil. eur. Úrad už vo svojej tlačovej správe z 9. 5. 2023 upozornil na to, že straty zdravotných poisťovní nemajú rovnakú príčinu.

Hodnota vlastného imania zdravotných poisťovní k 30. 6. 2023: VšZP vykazuje vlastné imanie v hodnote -68,7 mil. eur, ZP Dôvera 175,2 mil. eur[2] a ZP Union 31,1 mil. eur. Vlastné imanie VšZP a ZP Dôvera sa v porovnaní ku koncu roka 2022 zmenilo o dosiahnutú stratu za šesť mesiacov roku 2023. V prípade ZP Union zmenu vlastného imania spôsobila dosiahnutá strata za 6 mesiacov roku 2023 a výplata dividend vo výške 4,9 mil. eur vo februári 2023.

Úrad na mesačnej báze sleduje a zverejňuje výsledky vyhodnotenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní. Všetky zdravotné poisťovne plnia zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a faktúry uhrádzajú poskytovateľom v súlade so zákonnými požiadavkami.

Od začiatku roka 2023 neexistuje žiadna právna úprava, ktorá by definovala požiadavky na výšku vlastného imania zdravotnej poisťovne.

Situácia v štátnej poisťovni

Alarmujúca je významná strata 109,8 mil. eur a záporné vlastné imanie VšZP v hodnote -68,7 mil. eur vykázané k 30. 6. 2023. Podľa zákona č. 581/2004 Z. z. v znení účinnom do konca roka 2022 by úrad pri poklese hodnoty vlastného imania pod 16,6 mil. eur nariadil VšZP ozdravný plán. Avšak novelizáciou zákona č. 581/2004 Z. z. bola táto kompetencia od roku 2023 úradu odňatá.

Úradu naďalej zostáva kompetencia sledovať platobnú schopnosť a plnenie obchodno-finančného plánu zdravotných poisťovní. Úrad túto kompetenciu aktívne využíva aj vo väzbe na zhoršujúcu sa situáciu v štátnej poisťovni a na pravidelnej báze sleduje a zverejňuje výsledky vyhodnotenia platobnej schopnosti a sleduje aj plnenie jej obchodno-finančného plánu. VšZP aj k 30. 6. 2023 preukázala, že zabezpečuje platobnú schopnosť v súlade so zákonnými požiadavkami. Z tohto dôvodu nie sú úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť ohrozené.

Z porovnania schváleného obchodno-finančného plánu so skutočnosťou k 30. 6. 2023 sa však javí, že riziká, ktoré VšZP identifikovala už v čase prípravy obchodno-finančného plánu na rok 2023, sa zhmotňujú a fungovanie štátnej poisťovne môže byť do konca roka ohrozené.

V tejto súvislosti uložilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, z pozície jediného akcionára, zdravotnej poisťovni povinnosť prijať úsporné opatrenia podľa tzv. akčného plánu v celkovej hodnote 51,7 mil. eur. Optimalizácia nákladov bude v zmysle uvedeného akčného plánu realizovaná najmä v segmente spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách (laboratórne vyšetrenia), nákladov na lieky, ústavnej starostlivosti (zavedenie úhrad podľa DRG), ako aj na prevádzkových nákladoch. Plnenie úsporných opatrení je vyhodnocované na pravidelnej báze, pričom zástupcovia úradu sa zúčastňujú aj na zasadnutiach dozornej rady štátnej poisťovne, ako aj na výbore NR SR pre zdravotníctvo s cieľom pozorne sledovať vývoj situácie a implementáciu úsporných opatrení do praxe. Úrad je pripravený v zmysle svojich zákonných kompetencií zasiahnuť v prípade, že bude ohrozená platobná schopnosť VšZP alebo riadny výkon verejného zdravotného poistenia. Manažment poisťovne momentálne vykonáva všetky potrebné kroky, aby dostal príjmy a výdavky do rovnováhy, avizuje však, že aj po implementácii všetkých schválených úsporných opatrení to bez ďalšieho dofinancovania nebude možné.


[1] Strata vykázaná ZP Dôvera je ovplyvnená účtovaním odpisu a prípadne aj opravnej položky k poistnému kmeňu, po eliminovaní vplyvu tejto transakcie by ZP Dôvera k 31. 12. 2022 dosiahla zisk a nie stratu (vplyv tejto transakcie na náklady v roku 2022 bol takmer 18 mil. eur). Obdobne, strata vykázaná k 30. 6. 2023 by bola po eliminácii uvedeného významne nižšia.

[2] Hodnota vlastného imania ZP Dôvera je ovplyvnená kontroverznou transakciou zaúčtovanou v roku 2009 pri zlúčení s poisťovňou Apollo, ktorou bolo ocenenie poistného kmeňa v hodnote približne 485 mil. eur. Ku koncu roka 2022 bola hodnota poistného kmeňa v sume 126,9 mil. eur.

Publikované:
Naposledy upravené: 9. augusta 2023

Kategórie
Aktuality

Audítori upozorňujú na riziká v zdravotných poisťovniach VšZP a Dôvera, Union nezvládla načas podať účtovnú závierku ani zverejniť výročnú správu

Účtovné závierky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „VšZP“), Zdravotnej poisťovne Dôvera, a. s. (ďalej len „ZP Dôvera“) a Union zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „ZP Union“) za rok 2022 poskytujú pravdivý a verný obraz ich finančnej situácie a výsledku hospodárenia za minulý rok. Tento štandardný úvod vyplýva zo správ audítorov, ktorí overili účtovné závierky našich zdravotných poisťovní. Napriek tejto všeobecnej formulácii audítori poisťovní upozorňujú na riziká.

V prípadoch VšZP (účtovná závierka podaná 27. 6. 2023) a ZP Dôvera (účtovná závierka podaná 27. 6. 2023), audítori upozornili na niektoré skutočnosti v účtovných závierkach, ktoré môžu v budúcnosti zmeniť pohľad na ich hospodársku situáciu. Ako ukazujú tabuľky nižšie, upozornenie cez „zdôraznenie skutočnosti“ je najmä v prípade subjektov verejného záujmu neštandardné. V prípade ZP Union, ktorá podala účtovnú závierku až 24. 7. 2023 po písomnom upozornení úradu, si úrad kladie otázky ohľadne možného rozvratu jej interných kontrol.

VšZP

Samotná VšZP v poznámkach, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky, uviedla, že v dôsledku straty za minulý rok vo výške 154 miliónov eur jej vlastné imanie ku koncu decembra dosiahlo 41 miliónov eur, a to je iba 1 percento z odhadovaných výnosov za rok 2023.

Podľa štátnej poisťovne to „znamená, že schopnosť absorbovať významné neistoty je kriticky nízka“. Na tento rok podľa odhadu poisťovne finančné riziká v podobe zvýšených výdavkov a znížených príjmov predstavujú celkovo 230 miliónov eur. Obdobne ako Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) aj VšZP identifikovala disproporcie v úhradách nemocniciam zo strany zdravotných poisťovní. „VšZP trvalo vynakladá zdroje na ústavnú zdravotnú starostlivosť v objeme, ktorý presahuje jej podiel na liečených pacientoch – tzv. case-mix. Len v roku 2022 uvedená nerovnováha predstavovala približne 90 miliónov eur,“ uviedla poisťovňa v poznámkach k účtovnej závierke. VšZP v súvislosti s rizikami deklaruje „podniknúť kroky na zmiernenie negatívnych účinkov, ako napríklad dodatočné úsporné opatrenia v prípade, že potrebná pomoc zo strany akcionára nebude dostatočná“.

Štátna poisťovňa sa tak ako po minulé roky, keď sa ocitla v strate, spolieha na pomoc jediného akcionára – ministerstva zdravotníctva. Akoby táto pomoc mala vyzerať, aby podľa poisťovne mohla naďalej pokračovať vo svojej činnosti? „Či už formou vkladov do základného imania alebo cez navýšenú platbu za poistencov štátu.“

Na pomoc ministerstva zdravotníctva sa odvolal aj audítor VšZP v správe z auditu účtovnej závierky, spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., a to v časti zdôraznenie skutočnosti, v ktorej vzal na vedomie finančné riziká, priznané samotnou poisťovňou: „Jediný akcionár spoločnosti sa však zaviazal vyvinúť úsilie k poskytnutiu potrebnej pomoci, aby Spoločnosť vo svojej činnosti mohla nepretržite pokračovať. Náš názor nie je vzhľadom na túto skutočnosť modifikovaný.“

Úrad v súvislosti s hospodárskymi ťažkosťami VšZP už upozornil, že ak nedôjde k jej ozdraveniu, je pripravený využiť krajnú možnosť a zaradiť VšZP pod nútenú správu. „Situácia vo VšZP vyžaduje razantné úsporné opatrenia, alebo, čo je však len dočasné a najmä nesystémové riešenie, dodatočnú likviditu zo strany ministerstva zdravotníctva,“ upozornila predsedníčka úradu Bláhová.

ZP Dôvera

Ako už bolo spomenuté, zdôraznenie skutočnosti obsahuje aj správa z auditu účtovnej závierky ZP Dôvera audítora Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o. Audítor upozorňuje na skutočnosť, že ZP Dôvera ku koncu účtovného obdobia vykázala znehodnotenie jej dlhodobého nehmotného majetku – poistného kmeňa – v celkovej výške 168,8 milióna eur. Na odhady a predpoklady, ktoré manažment ZP Dôvera zohľadnil pri výpočte znehodnotenia „môžu mať významný vplyv prípadné budúce zmeny v legislatíve, ktoré nie sú predikovateľné a nie sú pod kontrolou Spoločnosti“.

Úrad pripomína, že táto účtovná operácia má priamy vzťah so spojením zdravotných poisťovní Apollo a Dôvera v roku 2009, keď znalec takto vytvorený poistný kmeň ocenil na vyše 484 miliónov eur, čím vznikol novej zdravotnej poisťovni Dôvera účtovný zisk. Na jeho vyplatenie si neskôr akcionári poisťovne vzali úver. Táto udalosť v čase jej vzniku mala výrazne negatívny mediálny ohlas aj preto, lebo takto zaúčtovaný zisk šiel v konečnom dôsledku na vrub štátneho rozpočtu a verejného zdravotného poistenia. Úrad pod vedením predsedníčky Renáty Bláhovej nadobudol podozrenie, že znalecký posudok prekročil hranice odbornosti a napĺňa už znaky podvodu, preto v tejto veci podal trestné oznámenie.

Audítor zároveň upozornil na skutočnosť, že správca dane – Úrad pre vybrané hospodárske subjekty – 4. júla minulého roka udelil poisťovni Dôvera pokutu vo výške 3 milióny eur, keďže podľa jeho názoru poisťovňa nemala účtovať o poistnom kmeni ako o dlhodobom nehmotnom majetku. Keďže Finančné riaditeľstvo SR zamietlo odvolanie poisťovne, o spore bude na základe jej žaloby rozhodovať súd. Audítor taktiež upozorňuje na skutočnosť, že výsledok a dôsledky tejto žaloby, „ktoré môžu mať významný dopad na účtovnú závierku Spoločnosti, závisia od budúcich rozhodnutí príslušných orgánov súdnej moci“.

ZP Union

Podľa zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§11) je zdravotná poisťovňa povinná ukladať účtovnú závierku po jej overení audítorom do verejnej časti registra účtovných závierok, a to do šiestich mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka, zostavenie účtovnej závierky je pritom nevyhnutné aj pre účely podania daňového priznania. Taktiež je povinná uložiť v rovnakom časovom rámci do tohto registra aj výročnú správu. Ani jednu z týchto povinností ZP Union v predpísanej lehote nesplnila. O tejto závažnej skutočnosti bude úrad informovať nielen holandského akcionára spoločnosti, ale aj Finančnú správu, Ministerstvo financií SR, ako aj audítorov spoločnosti, keďže to vyvoláva otázky ohľadne možného rozvratu interných kontrol tejto poisťovne.

Prehľad audítorských výrokov bánk a poisťovní v SR za rok 2022:

Nemodifikovaný názor – názor, v ktorom nie je žiadna výhrada/modifikácia. Zdôraznenie skutočnosti nepredstavuje modifikáciu názoru audítora a napriek zdôrazneniu skutočnosti je názor audítora nemodifikovaný (čistá správa audítora).

SubjektNázorAudítor
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
ČSOB Poisťovňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupnemodifikovanýKPMG Slovensko spol. s r. o.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupnemodifikovanýKPMG Slovensko spol. s r. o.
NN Životná poisťovňa, a.s.nemodifikovanýKPMG Slovensko spol. s r. o.
NOVIS Insurance Company*zdôraznenie skutočnosti v roku 2021*NBS 1.6.23 odobrala tejto poisťovni povolenie
PARTNERS poisťovňa, a.s.nemodifikovanýVGD Slovakia, s.r.o.
Union poisťovňa, a. s.nemodifikovanýErnst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Československá obchodná banka, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Prima banka Slovensko, a.s.nemodifikovanýErnst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Privatbanka, a.s.nemodifikovanýErnst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.nemodifikovanýMazars Slovensko, s. r. o.
Tatra banka, a.s.nemodifikovanýBDO Audit, spol. s r.o.
Všeobecná úverová banka, a.s.nemodifikovanýErnst & Young Slovakia, spol. s r.o.
365.bank, a. s.nemodifikovanýKPMG Slovensko spol. s r. o.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.nemodifikovanýPricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o.
Zdroj: www. registeruz.sk a internetové stránky jednotlivých spoločností
* Spoločnosť NOVIS Insurance Company nezverejnila účtovnú závierku k 31. 12. 2022, správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. 12. 2021 obsahovala zdôraznenie skutočnosti. NBS dňa 1. 6. 2023 odobrala tejto spoločnosti povolenie https://nbs.sk/aktuality/narodna-banka-slovenska-odobrala-povolenie-spolocnosti-novis-insurance-company-novis-versicherungsgesellschaft-novis-compagnia-di-assicurazioni-novis-poistovna-a-s/
Publikované: 1. augusta 2023
Naposledy upravené: 9. augusta 2023

Kategórie
Aktuality

Úrad preskúma poskytnutie zdravotnej starostlivosti Jánovi M. a bude venovať zvýšenú pozornosť oblasti duševného zdravia

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) z vlastnej iniciatívy skontroluje poskytnutie zdravotnej starostlivosti Jánovi M, ktorý je zadržaný pre dôvodné podozrenie z vraždy Andrey B. v Dubnici nad Váhom.

Dohľad vykoná pobočka úradu v Banskej Bystrici. Závažnosť prípadu, medializované informácie, ako aj predbežné zistenia úradu vyžadujú podrobné preskúmanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti viacerými subjektami, a to pre zodpovedanie zásadnej otázky, či zdravotný stav Jána M. umožňoval jeho prepustenie do ambulantnej liečby. Úrad urobí všetky potrebné kroky pre objektívne zistenie skutkového stavu. Jeho poznanie, žiaľ, už nemôže navrátiť život Andrey B, ale môže napomôcť pri prijímaní opatrení zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i polície, aby sa predišlo podobným tragédiám.

Z tohto dôvodu sa úrad bude zaujímať aj o to, ako sa dá systém starostlivosti o duševné zdravie zlepšiť. Určitou nádejou, že sa táto dlho zanedbávaná oblasť dostane do centra štátnych politík, je Plán obnovy a odolnosti SR. Ráta sa v ňom s vybudovaním komunitných centier, so zvýšením počtu kvalifikovaných pracovníkov, ale aj so skrátením čakacích lehôt na poskytnutie odbornej starostlivosti o duševné zdravie. Naplánované investície vo výške 100 miliónov eur sú teda podmienené aj významnými systémovými zmenami.

Nevyhnutné pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie však je aj vybudovanie záchytnej siete.

„Prípad poukazuje na nedostatočné kapacity existujúceho systému starostlivosti o duševné zdravie, ale aj na nevhodnú a zastaranú štruktúru samotných služieb, ktoré v skutočnosti nerieši ani plán obnovy. Takzvaní peer pracovníci, teda ľudia so zažitou skúsenosťou, ktorí majú sprevádzať človeka medzi zdravotníckymi zariadeniami a bežným životom, ďalej komunitné služby vrátane vzdelávania v rámci škôl a akadémií zotavenia, sú nevyhnutnou súčasťou modernej zdravotnej starostlivosti o duševné zdravie. Takýto systém sa na Slovenskú rodí len s veľkými ťažkosťami, lebo nie je nijakým spôsobom podporovaný štátom. Nemám akúkoľvek pochybnosť o tom, že funkčné služby tohto typu by pomohli významne znížiť riziko takých tragických udalostí, aká sa stala v Dubnici,“ povedal Andrej Vršanský, výkonný riaditeľ Ligy za duševné zdravie.

Úrad v tejto chvíli ešte nevie povedať, ako dlho bude trvať, kým sa dopracuje k záverečnému stanovisku. Na preskúmanie psychiatrických záznamov Jána M. a ukončenie výkonu dohľadu má úrad v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deväť mesiacov, ktoré predsedníčka úradu môže vo výnimočných prípadoch predĺžiť ešte o ďalšie tri mesiace.

Pochybenia v medicínskych špecializačných odboroch k 31.12.2022

Pochybenia v medicínskych špecializačných odboroch k 31.12.2022
Publikované: 27. júla 2023
Naposledy upravené: 27. júla 2023

Kategórie
Aktuality

Na mŕtve duše ide z prerozdelenia poistného neoprávnene v prospech štátnej poisťovne 2,5 mil. eur ročne a úrad zlyháva, tvrdí v skratke zdravotnícky tím SaS. Aké sú fakty?

Včerajšia tlačová konferencia strany Sloboda a Solidarita (ďalej len „SaS“), ktorej prepis nájdete v prílohe, je dôkazom povrchnosti, hrubého zavádzania, ako aj neznalosti systému a súčasne platnej legislatívy zo strany členov jej zdravotníckeho tímu. Zároveň emocionálna forma, akou boli zavádzajúce informácie podané, naznačuje, že to bol aj pokus o revanš. Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) totiž opakovane vyjadril nesúhlas s návrhom novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorou sa členka zdravotníckeho tímu SaS, Jana Bittó Cigániková, neúspešne pokúšala v parlamente presadiť vyššie zisky pre akcionárov súkromných zdravotných poisťovní z našich zdravotných odvodov.

Úrad chápe snahu politických strán získať pred blížiacimi sa voľbami mediálnu pozornosť, ohradzuje sa však voči tomu, aby sa pre tento účel zavádzala verejnosť i dehonestovala práca zamestnancov úradu. Tvrdenie členov Rady pre záchranu zdravotníctva SaS, že sa úrad nevenuje tzv. mŕtvym dušiam, teda poistencom, ktorí už zomreli, a napriek tomu nie sú vyškrtnutí z registra poistencov, je neodôvodnené a nekompetentné. A to isté platí aj pre výrok, že vďaka tomu sú VšZP nesprávne prideľované milióny eur z prerozdelenia poisteného. „Úrad ku dňu 24. 7. 2023 evidoval 2 754 poistencov nad 100 rokov bez kapitácie a 299 poistencov s kapitáciou. Preverili sme dostupné dáta a z hľadiska prerozdelenia tzv. viacročných nákladových skupín a nákladov vynaložených na zdravotnú starostlivosť to má nulový dopad,“ uviedol riaditeľ odboru informačných systémov Gabriel Sepeši, ktorý sa problematikou zaoberá od roku 2015. „Na rozdiel od predchádzajúceho vedenia úradu, súčasná pani predsedníčka podporila spustenie inovatívnych projektov financovaných z MIRRI, procesne pod drobnohľadom EÚ, ktorých cieľom je práve modernizácia registrov, elektronizácia prehliadok mŕtvych a efektívnejšej výmeny údajov medzi inštitúciami, na ktoré má úrad inak malý dosah,“ uzavrel Sepeši.

Ozrejmime si aj legislatívny rámec. V zmysle § 20 ods. 1 písmeno e) bod 8. zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov úrad vedie register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, dátum úmrtia, miesto úmrtia, dátum zápisu úmrtia, matričný úrad, dátum doručenia oznámenia o úmrtí.

V zmysle § 23 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve sú úmrtie fyzickej osoby povinné úradu nahlasovať matriky v lehote do desiatich dní od vykonania zápisu do knihy úmrtí. Nie všetky matriky si však túto povinnosť na sto percent plnia. Inými slovami, nie všetky úmrtia sú úradu ohlásené, čo – a to treba zdôrazniť – je dlhodobý problém. Úrad zároveň nemôže svojvoľne zapísať úmrtie do príslušného registra, konal by nad rámec svojich kompetencií.

Úrad sa nesmie odkloniť od zákona a vyradiť poistencov z Centrálneho registra poistencov (ďalej len „CRP“) alebo im zrušiť poistný vzťah iba na základe domnienky, že 100 a viac ročný človek už nemusí žiť. To, že sú v CRP „mŕtve duše“, nie je chyba úradu. Legislatívne kompetencie na riešenie tejto problematiky má však parlament, v právomoci ktoréhokoľvek poslanca je iniciovať zmeny zákona. Ak sa ktorýkoľvek poslanec Národnej rady SR domnieva, že riešenie tejto problematiky je také jednoduché, úrad uvíta všetky legislatívne zmeny, ktoré napravia súčasný nedokonalý stav.

Úrad nepopiera, že CRP, ktorý spravuje, má nedostatky, avšak ich eliminovanie a odstránenie nie je v rukách úradu, keďže dáta čerpá v prvom rade od matrík a zdravotných poisťovní. Zároveň je dôležité upozorniť na oznamovacie povinnosti v zmysle platnej legislatívy, ktoré sa v súvislosti s úmrtiami týkajú aj pozostalých.

Ďalším faktom je aj to, že úrad v tejto veci nesedí so založenými rukami, ale aktívne koná. Nižšie uvádzame pár ilustrácií z posledných rokov.

  • Úrad už v roku 2015 stotožnil 34 282 poistencov, ktorí boli evidovaní v CRP ako živí a v Registri fyzických osôb boli identifikovaní ako mŕtvi.
  • V roku 2017 prebehla opätovná aktivita „umŕtvovania“ poistencov v spolupráci s matrikami – úrad oslovil 212 matričných úradov.
  • V roku 2020 úrad oslovil Ministerstvo zdravotníctva SR so žiadosťou o súčinnosť pri „umŕtvení“ poistencov. V uvedenej veci inicioval spoluprácu aj s Ministerstvom vnútra SR.
  • V roku 2021 prebehla opätovná aktivita „umŕtvovania“ poistencov v spolupráci s matrikami, Sociálnou poisťovňou, a. s. a Štatistickým úradom SR. Bolo oslovených 525 matričných úradov, ktoré obsahovali zoznam poistencov nad 100 rokov, u ktorých sa predpokladá, že už nežijú. Matričné úrady celkovo zaslali úradu 1 106 Oznámení o úmrtí z hľadaných 3 234 – to činí úspešnosť približne 34,2 %.
  • Problematika 100+ ročných bola viackrát komunikovaná zo strany úradu s Ministerstvom vnútra SR.
  • V roku 2022 zabezpečil úrad verejné obstarávanie pre inovatívne projekty „Manažment údajov ÚDZS-CRP“ s cieľom zefektívniť a technologicky zmodernizovať zastaralé registre z roku 2007 a „ePrehliadky ÚDZS“, oba financované z MIRRI, procesne pod drobnohľadom EÚ.
  • V roku 2023 už beží pilotná fáza projektu ePrehliadky, ktorého cieľom je práve elektronizácia prehliadok mŕtvych a výmeny údajov medzi inštitúciami vyššie.

Opakované aktivity úradu, ktorými sa snaží aktualizovať a modernizovať register poistencov tak, aby zodpovedal realite, členom zdravotníckeho tímu SaS však unikli. Na pováženie je, že unikli aj Ivete Pospíšilovej, ktorá je členkou Dozornej rady úradu a zároveň členkou zdravotníckeho tímu SaS.

Na člena dozornej rady sa okrem iného vzťahuje aj ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý verejnému funkcionárovi (členovi dozornej rady) ukladá povinnosť pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem a zakazuje mu využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb (vrátane politických strán).

V prípade, že strana SaS, či kandidát strany na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay do budúcna bude potrebovať zodpovedať prípadné otázky, napriek vysokej pracovnej vyťaženosti sú zamestnanci úradu pripravení poskytnúť mu adekvátne vysvetlenia a odpovede tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k podobnému šíreniu dezinformácií.

Príloha: Prepis tlačovej besedy

Prepis tlačovej besedy strany Sloboda a Solidarita s názvom Štátna poisťovňa berie peniaze aj za neexistujúcich ľudí. Prečo? A čo s tým? z 24.7.2023

Zdroj: https://www.facebook.com/watch/?v=608440647810099

Hovorkyňa: Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede Rady pre záchranu zdravotníctva strany Sloboda a Solidarita na tému Štátna poisťovňa berie peniaze aj za neexistujúcich poistencov, máme dôkaz aj riešenia. Informovať vás bude predsedníčka rady Janka Bittó Cigániková, kandidát SASKY na ministra zdravotníctva a člen rady pán doktor Tomáš Szalay a ďalší člen rady pre záchranu zdravotníctva Martin Barto. Nech sa páči, pani Cigániková.

Predsedníčka Rady pre záchranu zdravotníctva strany Sloboda a Solidarita Jana Bittó Cigániková: V slovenskom zdravotníctve nevieme dlhodobo dobre merať, nemáme dobré dáta. V tomto je potrebné upratať, inak nebudeme vedieť zlepšovať zdravotníctvo, pretože čo nemeriame, to neriadime. Dnes vám predstavíme jeden príklad neporiadku v zdravotníckych dátach. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni je poistených niekoľko tisíc neexistujúcich poistencov, tzv. mŕtvych duší. Ako na to prišiel, vám povie presne Tomáš Szalay, ale treba povedať, že vďaka tomu sú VšZP prideľované peniaze z prerozdelenia poisteného, na ktoré nemajú nárok. Deje sa tak na základe Centrálneho registra poistencov, ktorý overuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ten má zároveň všetky informácie o úmrtiach. Úrad pre dohľad sa však dlhodobo venuje všetkému možnému, robí politiku, ale zabúda na svoju agendu. Ako strážca zdravotných odvodov úrad vážne zlyhal, keď dopustil historickú stratu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a miesto tlaku na riešenia hľadal ospravedlnenia. Toto je ďalší prípad fatálneho zlyhania. Tomáš…

Člen Rady pre záchranu zdravotníctva strany Sloboda a Solidarita Tomáš Szalay: Ďakujem, Janka, chcem Vám teraz povedať niečo o tom príbehu, ako som prišiel na skutočnosť, že vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni je niekoľko tisíc neexistujúcich poistencov. Začalo sa to najprv takou nevinnou analýzou, ktorú som robil na Bratislavskom samosprávnom kraji o tom, kde a ako sú ľudia kapitovaní na území nášho kraja. Zistil som, že isté percento poistencov nemá svojho kapitujúceho všeobecného lekára. Možno ste zachytili aj takú správu minulý týždeň z Úradu pre dohľad, že koľko tisíc ľudí na Slovensku nemá svojho kapitujúceho lekára. A zaujímavé bolo, že tento podiel ľudí, ktorí nemajú svojho kapitujúceho všeobecného lekára, bol najvyšší medzi najstaršími ľuďmi. Paradoxne, medzi najstaršími ľuďmi, ktorí by mali byť takí najchorľavejší a najčastejšie by mali spotrebovávať zdravotnú starostlivosť, tak práve títo nemali svojho všeobecného lekára, zhodou okolností, sa sústreďovali všetci títo starí poistenci bez kapitujúceho lekára do jednej poisťovne, do VšZP. Toto mi prišlo zaujímavé, tak som sa začal do toho pozerať hlbšie a zistil som, že v Centrálnom registri poistencov, ktorý spravuje, ako spomínala Janka, ÚDZS, figuruje okolo 2 800 poistencov starších ako 100 rokov. Z nich drvivá väčšina je vo VšZP. Porovnal som si tento počet s číslami, ktoré vedie Štatistický úrad v rámci demografie a na Slovensku podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 je asi 400 ľudí starších ako 100 rokov. V tej demografickej štatistike, ktorú si nájdete na Štatistickom úrade, nájdete to číslo necelých 700. Takže tu sa niekde hýbeme, cca 400 až 700 ľudí starších ako 100 rokov žije na Slovensku, ale podľa CRP je ich 2 800. Je tu minimálne 2 000 storočníkov, ktorí majú neznámy pôvod. Možno ste si zaregistrovali správu, že najstarší človek na svete je pani zo Španielska, z Katalánska, ktorá má 116 rokov. Je v Guinnessovej knihe rekordov. Treba povedať, že vo VšZP je veľa ľudí, ktorí sú starší ako táto najstaršia pani z Guinnessovej knihy rekordov. Keby naozaj žili, boli by hodní zápisu do Guinnessovej knihy rekordov. Čiže Janka, skús, prosím pekne, toto je portál Úradu pre dohľad, pozrite sa na tú stránku, môžete si to aj vy ako verejnosť tam skúsiť, my sme tam prihlásení ako poskytovateľským prístupom, skúšame nahodiť rodné číslo osoby, ktorá má narodeniny 28. septembra roku 1903, hej, teda má zhruba 120 rokov, vidíte, ide o pani Helenu Krausovú, poistenú vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Keby ten poistenec nežil, bolo by tam napísané, že nemá poistný vzťah, že je neexistujúci. Táto 120-ročná pani očividne existuje, ak by naozaj žila, tak by bola v Guinnessovej knihe rekordov. Najstarší poistenec, ktorého sa mi podarilo identifikovať v dátach, mal 132 rokov. Pri týchto extrémne starých poistencoch je zrejmé, že ide o nejakú chybu, nejaký bug. Je zrejmé, že neexistujú. Pri tých mladších je to trošku náročnejšie zistiť, či naozaj neexistujú. Ale dá sa to urobiť analýzou spotreby zdravotnej starostlivosti. Starší ľudia by už mali spotrebúvať nejakú zdravotnú starostlivosť a pokiaľ nemajú kapitujúceho všeobecného lekára a nespostrebovávajú žiadnu, ani nemocničnú ani špecialistickú starostlivosť, ani lieky, tak je na mieste vážne podozrenie, či naozaj títo poistenci ešte žijú. Teraz konzervatívny odhad. Videli ste cca 2 000 storočných a ešte niekoľko tisíc mladších ako storočných, ktorí nečerpajú zdravotnú starostlivosť, konzervatívny odhad hovorí, a naozaj sa držím pri zemi, že týchto ľudí je najmenej 7-tisíc. Môže ich byť viac, vravím, konzervatívny odhad je 7-tisíc.

Prakticky všetci sú poistencami VšZP. Nejde len o administratívnu vec, poisťovňa VšZP za týchto poistencov dostáva zaplatené peniaze. Za týmito 7-tisíc poistencami idú prostriedky z prerozdelenia poistného od ostatných zdravotných poisťovní. Starostlivosť o neexistujúcich poistencov je pre VšZP nepochybne veľmi výhodná, opäť, konzervatívny odhad je, že minimálne 2 a pol milióna eur ročne dostáva VšZP neoprávnene za týchto neexistujúcich poistencov, pretože s mŕtvymi dušami nemá spojené žiadne náklady. Členka Rady pre záchranu zdravotníctva, pani Pospíšilová, ktorá je zároveň aj členkou Dozornej rady ÚDZS, sa touto témou, odkedy sme si ju vnútorne prebrali, veľmi intenzívne zaoberá, oslovila ÚDZS, aby jej poskytol informácie z CRP, ktoré potvrdzujú, že je tu veľká disproporcia medzi dátami CRP a dátami Štatistického úradu.

Člen Rady pre záchranu zdravotníctva strany Sloboda a Solidarita Martin Barto: Dobre. Teraz je otázka, že prečo k takejto situácii došlo. VšZP vznikla 1. novembra 1994 transformáciou z Národnej poisťovne správy fondu zdravotného poistenia a svojich poistencov dostala pridelením, pretože to boli všetci občania Slovenska, mimo tých, ktorí boli činní v ozbrojených zložkách, a tí boli v inom systéme sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Mimochodom, nakoniec aj títo poistenci, ktorých poisťovali rezortné systémy zdravotného poistenia, sa stali v roku 2009 poistencami všeobecky, keď sa zlúčila so Spoločnou zdravotnou poisťovňou. Znamená to, že na rozdiel od zdravotných poisťovní Dôvera a Union, časť kmeňa VšZP nevznikol prihláškami. Predstavme si situáciu, že pani, ktorá sa narodila v roku 1936, mala tri deti a od roku 1993 už bola dôchodkyňou, sa stala, bez toho, že by čokoľvek musela urobiť, poistenkyňou VšZP, pričom údaje o nej mala na papieri, je to rok 1993 alebo 4, Národná poisťovňa, ktorá ich odovzdala VšZP. Tie údaje vôbec nemuseli byť kompletné ani presné. Mohla tam byť napríklad nesprávna adresa, pretože po čase sa pani presťahovala do domu sociálnych služieb, ak zomrela, poisťovňa vôbec nemusela dostať túto informáciu, pretože Register obyvateľov funguje až od roku 1998. Ak by ju poisťovňa skúsila hľadať, na mieste bydliska by ju nenašla a informáciu o jej smrti vôbec nie je možné zistiť. Zdravotné poisťovne Union a Dôvera vznikli neskôr a na základe prihlášok, čo znamená, že tieto poisťovne majú lepší prehľad o svojom kmeni a preto majú, pravdepodobne, podstatne menej mŕtvych duší než VšZP, prípadne ani žiadne nemajú. Ak to teda zhrniem, tento problém vznikol s najväčšou pravdepodobnosťou už v 90-tych rokoch a odvtedy ho tlačíme pred sebou. To je 30 rokov. To je aj dôvod, prečo sa týka predovšetkým VšZP.

Predsedníčka Rady pre záchranu zdravotníctva strany Sloboda a Solidarita Jana Bittó Cigániková: Čo tým chceme povedať je, že toto nie je problém Všeobecnej zdravotnej poisťovne, toto nie je problém ministerstva, vlády, to je problém najmä Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý nekoná. Keby sa nezaoberal všetkým možným, aj tým, čím sa zaoberať nemá, na čo nemá kompetencie, možno by mal čas urobiť prácu, ktorú urobil doktor Tomáš Szalay a robiť si svoju robotu a nemusel by to za nich robiť niekto iný. Pre mňa je nepochopiteľné, že z každých 500 poistencov štátnej poisťovne je jeden vymyslený a že si to nikto z kompetentných doteraz nevšimol. Z Útvaru hodnoty za peniaze sme sa dozvedeli o prestupoch Rómov medzi poisťovňami, mimochodom, najviac za minulú sezónu prepoistila VšZP takýchto poistencov, ale o tom, že nám tu lietajú čísla v tisíckach poistencoch, čo znamená milióny eur, o tom sú ticho. Podobne ÚDZS zasahuje do vecí, ktoré nemá v kompetencii, ale nevenuje sa téme, ktorá do jeho kompetencie jednoznačne spadá. Predpokladám, úprimne, že do toho nevŕtali, ak to aj vedeli, pre to, lebo to neférovo pomáha štátnej poisťovni.

Člen Rady pre záchranu zdravotníctva strany Sloboda a Solidarita Tomáš Szalay: Ďakujem pekne. Ako z toho von? Prvé riešenie – dáme do poriadku dáta, pretože čo nemeriame, to neriadime. Ak chceme robiť akúkoľvek zmenu a reformu, akúkoľvek, tak musíme vedieť, kde sme a kam sa hýbeme a či sa hýbeme dopredu. Preto je potrebné upratať dáta, preto je potrebné stanoviť nejaký etalón dátový, je potrebné nájsť dátového kurátora, ktorý sa bude starať o to, že keď sa pozeráme na dáta a pýtame sa nejakú otázku metodickú, tak dostaneme na ňu jasnú odpoveď, dnes, keď sa spýtate na to, koľko máme postelí, koľko máme lekárov, koľko máme kapitovaných poistencov, dostanete inú odpoveď, podľa toho, koho sa na túto otázku pýtate. Problém mŕtvych duší sa musí vyriešiť jednorazovo, keďže sú to takí viac ako 30-roční dediči, jednorazovo legislatívne, naozaj, bez legislatívnej zmeny to nepôjde, treba znovelizovať zákon o zdravotnom poistení, 580 z roku 2004, tak, aby sa prechodným ustanovením umožnilo zdravotným poisťovniam uspať alebo vymazať takých poistencov, ktorí spĺňajú kritériá, ktoré som použil ja vo svojej analýze, ako napríklad nečerpajú dlho žiadnu zdravotnú starostlivosť, nie sú kapitovaní u žiadneho všeobecného lekára, majú vek nad 100 rokov a nepoberajú ani žiadne dávky sociálneho zabezpečenia. Dôležité je, že sa im potom formálne priradí taký dátum úmrtia, aby nevznikali dodatočné nároky na vrátenie poistného či zdrojov z prerozdelenia, to znamená, že bude musieť byť v dobe platnosti daného prechodného ustanovenia a rozhodne by pomohlo, keby si ÚDZS plnil svoje úlohy a napĺňal svoje kompetencie. Tak sa urobí potom hrubá čiara za týmto neporiadkom z minulosti. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, v prípade vašich otázok, sem s nimi.

Hovorkyňa: nech sa páči, priestor. Ak nie sú žiadne, ďakujeme vám za účasť a želáme pekný deň.

Publikované: 25. júla 2023
Naposledy upravené: 25. júla 2023

Kategórie
Aktuality

Pravidlá poskytovania liekov na výnimku vyžadujú spresnenia a je nevyhnutná ich legislatívna úprava

Vzhľadom na záujem verejnosti o tému predpisovania a schvaľovania liekov na výnimku, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) vydáva nasledovnú tlačovú správu.

Podľa súčasnej právnej úpravy (zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je na posúdení a rozhodnutí zdravotnej poisťovne, či poistencovi odsúhlasí úhradu lieku na výnimku. Poistencovi zo zákona automaticky nevzniká na úhradu takéhoto lieku právny nárok. Primárne by však zdravotné poisťovne mali v procese rozhodovania o žiadostiach o úhradu lieku na výnimku (ďalej len „žiadosť“) dbať o to, aby nedochádzalo k neodôvodneným rozdielom, a teda aby zdravotná poisťovňa v rovnakých prípadoch nerozhodovala rôzne a neporušovala tým zásadu rovnakého zaobchádzania.

Zákon č. 363/2011 Z. z. v súčasnosti nedefinuje pre zdravotné poisťovne žiadne zásadnejšie mantinely, v ktorých by sa mali v procese posudzovania žiadostí pohybovať. Keďže kritériá rozhodovania zdravotnej poisťovne o žiadostiach nie sú zákonom bližšie definované, určuje si ich do značnej miery každá zdravotná poisťovňa individuálne, pričom je povinná zverejniť ich na svojom webovom sídle. Právna úprava tak umožňuje zdravotným poisťovniam podmieňovať udelenie súhlasu doložením aj takých podkladov, ktoré nemajú pre proces rozhodovania (či už pre zdravotné alebo ekonomické hľadisko) žiadnu väčšiu relevanciu. Úprava samotného procesu rozhodovania je navyše z pohľadu úradu zmätočná a nejednoznačná.

„Z pohľadu hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú onkológiu považujem za kľúčové, aby poisťovne pri nastavení pravidiel úhrady lieku na výnimku nestavali proti seba pacienta a lekára vytváraním podmienok, ktoré sú pre lekára obtiažne až nemožné splniť s následným stanoviskom poisťovne, že liek neschvaľuje, lebo lekár nedodal všetky podklady. Domnievam sa, že dané nastavenie vyžaduje urgentnú zmenu, aby k  podobným situáciám nedochádzalo,“ uviedol prof. Michal Mego, M.D., D.Sc.

Úrad považuje za dôvodné novelou zákona č. 363/2011 Z. z. upraviť proces rozhodovania zdravotných poisťovní o žiadostiach tak, aby bol tento proces jasný, zrozumiteľný a aby nevytváral potenciál vzniku interpretačných rozdielov v aplikačnej praxi, ako je to za súčasného právneho stavu. Zároveň je podľa názoru úradu potrebné v právnej úprave bližšie definovať kritériá, ktoré by mali zdravotné poisťovne zohľadňovať v procese posudzovania žiadosti vrátane náležitostí žiadosti tak, aby zdravotné poisťovne nepožadovali podklady a dokumenty, ktorých obstaranie je pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý žiadosť podáva (resp. pre poistenca, ktorého sa žiadosť týka), mimoriadne komplikované (ak nie nemožné) a ktoré navyše nijakým spôsobom priamo nesúvisia s posudzovaním žiadosti zo zdravotného, či ekonomického hľadiska.

Aj za súčasného právneho stavu je však možné brániť sa proti nesúhlasnému stanovisku zdravotnej poisťovne, a to podaním odvolania. Ak zdravotná poisťovňa úhradu lieku na výnimku neodsúhlasí, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý žiadosť o schválenie úhrady lieku na výnimku podal, môže podať voči tomuto rozhodnutiu odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia zdravotnej poisťovne. Predpokladom podania odvolania je písomný súhlas poistenca s podaním odvolania. Ak zdravotná poisťovňa odvolaniu nevyhovie, poistenec je oprávnený požiadať úrad o vykonanie dohľadu. Je však dôležité vedieť, že aj keby úrad uznal oprávnenosť sťažnosti pacienta, stanovisko úradu má pre zdravotnú poisťovňu odporúčací charakter, a teda automaticky nezaväzuje zdravotnú poisťovňu k povinnosti uhradiť poistencovi liek na výnimku.

„V neposlednom rade je dôležité opätovne zdôrazniť, že nakoľko sú zdroje z verejného zdravotného poistenia obmedzené, je potrebné veľmi starostlivo zvažovať liečbu prostredníctvom extrémne nákladných a najmä nekategorizovaných liekov, pri ktorých klinická účinnosť nie je podložená presvedčivými dôkazmi, tak ako sme to ilustrovali na príklade v tlačovej správe z marca tohto roka,“ dodala predsedníčka úradu Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.

 

Publikované: 11. júla 2023
Naposledy upravené: 11. júla 2023