Kategórie
Aktuality

Prehľad hospodárenia zdravotných poisťovní k 31. decembru 2023

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) pravidelne sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne v rámci svojich zákonných oznamovacích povinností poskytli úradu priebežné neauditované účtovné závierky k 31. decembru 2023.

Tabuľky nižšie sumarizujú finančnú situáciu a výsledky hospodárenia troch zdravotných poisťovní: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „VšZP“), DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „ZP Dôvera“) a Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej „ZP Union“).

Pozn.: Údaje o finančnej situácii a výsledkoch hospodárenia zdravotných poisťovní vychádzajú z mesačných účtovných závierok, ktoré zdravotné poisťovne predkladajú úradu v rámci preukázania platobnej schopnosti. Údaje sú uvedené v tisícoch eur, prípadné rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Úrad na mesačnej báze sleduje a zverejňuje výsledky vyhodnotenia platobnej schopnosti zdravotných poisťovní. Všetky zdravotné poisťovne plnia zákonné požiadavky na splnenie platobnej schopnosti a faktúry uhrádzajú poskytovateľom v súlade so zákonnými požiadavkami.

Dofinancovanie sektora cez platbu za poistencov štátu

Hospodárenie zdravotných poisťovní bolo významne ovplyvnené dofinancovaním sektora v poslednom štvrťroku o 316 mil. eur. Celková suma na poistné za poistencov štátu na rok 2023 tak bola upravená na sumu 2 081 mil. eur. Platba na poistenca štátu sa týmto dofinancovaním dostala na úroveň 60 eur mesačne za poistenca.

Výsledky hospodárenia, hodnoty peňažných prostriedkov a vlastného imania zdravotných poisťovní

Hospodárske výsledky všetkých zdravotných poisťovní sa podľa predbežných údajov zlepšili a zdravotné poisťovne v roku 2023 dosiahli pozitívne hospodárske výsledky: VšZP dosiahla zisk 17,2 mil. eur, ZP Dôvera zisk 14,4 mil. eur a ZP Union zisk 3 mil. eur.

Vďaka dofinancovaniu sektora došlo vo všetkých zdravotných poisťovniach k zvýšeniu disponibilných peňažných prostriedkov. Najviac stúpla likvidita ZP Dôvera, ktorá má zároveň k dispozícii na bankovom účte najviac peňažných prostriedkov aj v absolútnej hodnote, a to až 228 mil. eur, čo je jej historický rekord. Zostatok peňažných prostriedkov ku koncu roka 2023 je u VšZP v hodnote 198 mil. eur a v prípade ZP Union je to 102 mil. eur.

Pozn.: Údaje o peňažných tokoch zdravotných poisťovní vychádzajú z mesačných výkazov príjmov a výdavkov. Údaje sú uvedené v tisícoch eur, prípadné rozdiely v súčtových riadkoch sú spôsobené zaokrúhľovaním.

Hodnota vlastného imania zdravotných poisťovní k 31. decembru 2023: VšZP vykazuje vlastné imanie v hodnote 58,3 mil. eur, ZP Dôvera 219,7 mil. eur[1] a ZP Union 40,6 mil. eur. Vlastné imanie VšZP a ZP Dôvera sa v porovnaní ku koncu roka 2022 zvýšilo o dosiahnutý zisk za rok 2023.

V prípade ZP Union došlo k zníženiu vlastného imania aj napriek dosiahnutému zisku, a to z dôvodu výplaty dividend v hodnote 4,9 milióna eur.

Vyššie uvedené hospodárske výsledky zdravotných poisťovní sú významne ovplyvnené viacerými neštandardnými operáciami a špecifikami, ktoré stručne popisujeme nižšie.

Nerovné financovanie nemocníc sa do veľkej miery podpisuje pod zlé výsledky VšZP. Ako zistil Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a následne aj štúdia úradu, nemocnice na Slovensku boli podľa analyzovaných dát v rokoch 2021 a 2022 financované najmä VšZP. Tá v priemere na jednotku produkcie (priemernú hospitalizáciu) platí historicky viac ako súkromné poisťovne. Nerovnosť v platbách VšZP a súkromných zdravotných poisťovní podľa všetkého pretrváva aj v roku 2023, jej kvantifikácia bude však možná až z finálnych dát daného roka.

Finančná pozícia, ako aj výsledky hospodárenia ZP Dôvera sú zase opakovane ovplyvnené významnou transakciou zaúčtovanou v roku 2009 – ide o spojenie zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo, keď došlo k oceneniu poistného kmeňa na hodnotu približne 485 mil. eur, a to na základe znaleckého posudku, ktorý urobila spoločnosť SK ACTIVE, pôvodne vystupujúca pod obchodným menom PENTA ACTIVE. Dôsledkom tejto transakcie sú každoročné odpisy nehmotného majetku (poistného kmeňa) vo výške asi 15 mil eur.

ZP Union zase dlhodobo vynakladá na prevádzku pomerne vyššie sumy ako zvyšné dve poisťovne. Z troch zdravotných poisťovní ako jediná dlhodobo prekračovala (až do roku 2021) zákonom povolený limit prevádzkových výdavkov. Úrad v roku 2023 vykonal následný dohľad týkajúci sa roka 2020, pri ktorom sa zameral na rozdiel medzi skutočnou výškou výdavkov na prevádzkové činnosti a povoleným limitom. V závere úrad skonštatoval, že ZP Union porušila ustanovenie § 6a zákona č. 581/2004 Z. z., keďže v kalendárnom roku 2020 vynaložila na prevádzkové činnosti viac, ako je zákonom stanovený limit, pričom krytie z iných zdrojov nedokázala preukázať. Úrad nariadil ZP Union prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, dôsledkom čoho akcionár ZP Union koncom januára 2024 schválil viazanie časti nerozdelených ziskov minulých rokov prislúchajúcej prekročeniu limitu. V súčasnej dobe je tak už 14,1 mil. eur z nerozdelených ziskov ZP Union viazaných, nakoľko akcionár obmedzil budúcu distribúciu týchto zdrojov v prospech akcionárov (suma zodpovedá prekročeniu limitu za roky 2020 a 2021).

V neposlednom rade úrad dlhodobo upozorňuje na nehospodárne vynakladanie zdrojov verejného zdravotného poistenia na prepoisťovaciu kampaň. Zdravotné poisťovne mali prvýkrát zákonnú povinnosť oznámiť úradu počet aj výšku vyplatených odmien osobám, ktoré sprostredkovali prijaté prihlášky za rok 2023. Podľa údajov oznámených od všetkých zdravotných poisťovní boli takto za rok 2023 vyplatené odmeny v celkovej výške viac ako 5,6 mil. eur, pričom priemerná výška odmeny (provízie) za sprostredkovanie jednej prihlášky bola na úrovni 45 eur.


[1] Hodnota vlastného imania ZP Dôvera je ovplyvnená kontroverznou transakciou zaúčtovanou v roku 2009 pri spojení s poisťovňou Apollo, ktorou bolo ocenenie poistného kmeňa v hodnote približne 485 mil. eur. Ide o nehmotné aktívum, ktorého ocenenie je do veľkej miery založené na manažérskom odhade, na čo upozorňuje aj audítor vo svojej správe. Odpis, resp. opravná položka každoročne výrazným spôsobom znižuje zisky, preto celá jeho zostatková hodnota bude musieť byť v budúcnosti vykrytá dostatočnou výškou vlastného imania.

Publikované: 14. februára 2024
Naposledy upravené: 14. februára 2024