Kategórie
Aktuality

Metodické usmernenie a vestník

Úrad vydal metodické usmernenie č. 3/2019 Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, spolu s prílohami ho nájdete v časti dokumenty-metodické usmernenia. Úrad zároveň vydal aj vestník č. 12, ktorý obsahuje platobnú schopnosť ZP za mesiac august 2019 a uvedené metodické usmernenie.

Publikované: 10. októbra 2019
Naposledy upravené: 6. októbra 2020