História DRG na Slovensku

V rokoch 2010 až 2012 začala vláda SR realizovať konkrétny zámer podpory implementácie inovatívnych, transparentných a objektívnejších úhradových mechanizmov. Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len MZ SR"), poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti a zdravotné poisťovne sa zjednotili v rozhodnutí, že v porovnaní s existujúcim úhradovým mechanizmom pre lôžkovú zdravotnú starostlivosť považujú za najvhodnejšiu alternatívu klasifikačný systém DRG. Prípravné kroky MZ SR, nevyhnutné pre implementáciu klasifikačného systému, viedli k legislatívnym zmenám, ktoré Národná rada SR schválila dňa 09.12. 2010 novelou zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“), pričom v zmysle § 20, § 20b a § 28 sa úrad stal centrom pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín. Boli definované základné rámce pre DRG systém v SR a s účinnosťou od 01.04.2011 boli určené pre úrad kompetencie pre DRG problematiku. Úrad kreoval svoju novú organizačnú zložku Centrum pre klasifikačný systém (ďalej len „CKS“).

Vytvorená bola pracovná skupina pre DRG zložená zo zástupcov MZ SR, zdravotných poisťovní a úradu. Pracovná skupina pripravila podklady pre budúce rozhodovania kompetentných orgánov. Zabezpečila podrobnú analýzu DRG systémov, doplňujúce informácie o týchto systémoch komunikáciou s príslušnými zahraničnými inštitúciami a zostavenie kritérií pre výber DRG systému. Pripravila tiež memorandum o spolupráci užívateľov systému, návrh na zriadenie riadiaceho výboru pre DRG a návrh postupu výberu projektového manažéra pre DRG.

Dňa 17.03.2011 bol podpísaný významný dokument Memorandum o spolupráci pri zabezpečení a zavedení klasifikačného systému (DRG systému) na Slovensku medzi MZSR, úradom, Asociáciou fakultných nemocníc, Asociáciou nemocníc Slovenska, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., Zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. a Zdravotnou poisťovňou Union, a. s. Toto memorandum zabezpečilo celosektorový konsenzus pre zavedenie DRG v SR. Následne bol podpísaný Štatút orgánov pre DRG systém zriadených Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Bol ustanovený riadiaci výbor DRG a bol zvolený projektový manažér DRG.

Riadiaci výbor pre DRG definoval požiadavky na výber budúceho systému DRG s cieľom zabezpečiť čo najrýchlejšie možnú implementáciu a prevádzkovú funkčnosť DRG systému, systém zaviesť ako celoslovenský úhradový mechanizmus za ústavnú poskytnutú lôžkovú zdravotnú starostlivosť a v počiatočnej fáze využiť relatívne váhy zahraničného DRG systému.

V júni 2011 riadiaci výbor rozhodol o výbere vhodného  zahraničného systému, pričom za najvhodnejší systém pre slovenské podmienky posúdil nemecký systém DRG (G-DRG).

Uznesením vlády SR č. 481/2011 zo dňa 06.07.2011 bol schválený zásadný dokument pre implementáciu DRG systému v SR „Koncepcia zabezpečenia a zavedenia DRG systému“.

Dňa 13.12.2011 bola podpísaná s nemeckým dodávateľom Zmluva o spolupráci medzi Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus GmbH (InEK)  a dodatok k zmluve dňa 07.12.2012.

Bezprostredne po podpise zmluvy sa ešte v roku 2011 začali vykonávať práce na príprave prvej verzie SK-DRG 1.0. Táto verzia bola postavená na verzii G-DRG 2011. Predpokladala  prispôsobenie slovenských klasifikácií MKCH-10 podľa ICD-10-GM-2011 a zostavenie zoznamu zdravotných výkonov ústavnej (lôžkovej) zdravotnej starostlivosti (neskôr prijatý ako Zoznam zdravotných výkonov diagnosticko terapeutických skupín), ako aj  preloženie viacerých nevyhnutných dokumentov ako napr. Pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov.

Rýchle zavedenie DRG systému si vyžadovalo značný rozsah vzdelávania užívateľov systému DRG podľa jednotlivých vzdelávacích programov. Úrad (CKS) realizoval v období od októbra 2011 do marca 2015 projekt Vzdelávanie užívateľov systému DRG“, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Vzdelávanie bolo zabezpečené pracovníkmi úradu (CKS) vyškolenými v IneK (národní experti).

Po zahájení lokalizácie G-DRG systému vo verzii SK-DRG 1.0 je v Centre pre klasifikačný systém úradu vykonávaný ďalší vývoj systému s pravidelnou periodickou aktualizáciou prostredníctvom nových verzií systému.

 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020