SK-DRG systém Aktuality

29.12.2020

V zmysle zákona č. 392/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, prechádzajú s účinnosťou od 01.01.2021 kompetencie Centra pre klasifikačný systém úradu na Ministerstvo zdravotníctva SR.

V tejto súvislosti žiadame užívateľov klasifikačného systému DRG, aby vyššie uvedenú skutočnosť vzali na vedomie a v ďalšej činnosti sa riadili pokynmi, ktoré budú v oblasti zabezpečenia systému DRG zverejnené na webovom sídle MZ SR: https://www.health.gov.sk/?DRG-zakladne-informacie. Informovať sa môžete aj na emailovej adrese: cksdrg@health.gov.sk

Webové sídlo úradu v časti „Centrum pre klasifikačný systém (DRG)“ bude užívateľom klasifikačného systému DRG v prechodnom období k dispozícii. Rovnako bude možné v prechodnom období využívať portál e-DRG len v časti Grouper.

03.12.2021

Centrum pre klasifikačný systém novelizovalo s účinnosťou od 01.01.2021 MU č. 5/6/2015 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou a formulár F-375/7 –  Vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, dávka 274b. Dokumenty nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia tohto webového sídla.

30.11.2020

V Katalógu prípadových paušálov pre rok 2021 bola opravená cena pre položku L01-26. pripájame kompletnú opravenú verziu 1.02:

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2021 (pdf, 1,17 MB)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2021 (zip, 303 kB – katalóg prípadových paušálov, xlsx, 319 kB)

24.11.2020

Centrum pre klasifikačný systém novelizovalo s účinnosťou od 01.01.2021 MU č. 2/2/2019 – Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG vrátane prílohy č. 1. Dokumenty nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia tohto webového sídla.

06.11.2020

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje pre rok 2021 aktualizáciu Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém DRG – ZZV-DRG 2021 (xlsx, zoznam zdravotných výkonov pre rok 2021, 1,03 MB) prijatú vyhláškou MZ SR č. 304/2020  Z. z. Pre účely zapracovania zmien do informačných systémov a iných dokumentov zároveň zverejňujeme prevodový mostík ZZV-DRG 2021-2020 (xlsx, prevodový mostík, 690 kB).

30.10.2020

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje výzvu pre výrobcov počítačových programov na podávanie žiadosti o osvedčovanie zhody v súlade s § 20ca ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. v platnom znení.

Postup pre osvedčovanie zhody pre SK-DRG systém 2021 je popísaný v dokumente Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu (pdf, 219 kB). Predloženie žiadostí výrobcov počítačových programov je podmienené platnosťou klasifikácií zdravotných výkonov a diagnóz. Preto je začiatok procesu, resp. začiatok podávania možný až po zverejnení príslušných klasifikácií (napr. vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín) v zmysle aktuálnych právnych noriem na webovom sídle úradu (http://www.udzs-sk.sk/centrum-pre-klasifikacny-system-drg/sk-drg-system-aktuality/).

30.10.2020

Centrum pre klasifikačný systém pre rok 2021 zverejňuje nasledovné dokumenty:

02.10.2020

Benchmarking údajov z ročných dávok za rok 2019
Centrum pre klasifikačný systém (CKS) vypracovalo podľa zaslaných údajov v ročných dávkach za rok 2019 od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) analytické prehľady (benchmarking) vybraných ukazovateľov v príbuzných skupinách PÚZS.
Prehľady boli spracované podľa skupín PÚZS:
– Všeobecné nemocnice 1
– Všeobecné nemocnice 2
– Všeobecné nemocnice 3
– Všeobecné nemocnice 4
– Špecializované zdravotnícke zariadenia – ústavy srdcových a cievnych chorôb
– Špecializované zdravotnícke zariadenia – onkologické ústavy
– Špecializované zdravotnícke zariadenia – ostatné,
a to podľa ich zaradenia v dokumente „Základné sadzby pre rok 2019“.
Ďalšie prehľady boli spracované podľa príslušnosti zariadení k asociáciám (skupinám):
– Skupina AGEL
– Skupina SVET ZDRAVIA
– Asociácia nemocníc Slovenska
– Asociácia štátnych nemocníc
– nezaradení.
Prehľady sú spracované v týchto tematických blokoch:
– Prehľad o PÚZS danej skupiny s uvedením identifikátorov
– Prehľad o odbornostiach oddelení PÚZS, kapacite a úväzkoch zdravotníckych pracovníkov
– Sumárne údaje o najdôležitejších ukazovateľoch z vykázanej ročnej dávky
– Sumárne údaje o nákladoch podľa druhov SND a prepočítané na 1 HP a 1 OD PÚZS
– Sumárne údaje o nákladoch podľa typov SNS a prepočítané na 1 HP a 1 OD PÚZS
– Údaje o počte HP a priemerných nákladoch na 1 HP podľa vykázaných hlavných diagnóz
– Údaje o počte HP, v ktorých boli kódované konkrétne výkony
– Údaje o počte HP s vykázanou vedľajšou diagnózou a priemerný počet vedľajších diagnóz
– Údaje o počte HP a priemerných nákladoch na 1 HP podľa vykázaných skupín DRG
– Údaje o počte HP a priemerných nákladoch na 1 OD podľa vykázaných skupín DRG
Všetky prehľady sú spracované v MS EXCEL 2016.
CKS sprístupní uvedené prehľady výlučne odborne spôsobilým osobám na základe ich vyžiadania a podľa príslušnosti PÚZS ku konkrétnej skupine PÚZS. Požiadať o zaslanie prehľadov môže OSO prostredníctvom e-mailovej adresy scks@udzs-sk.sk. Obdobne to platí pre asociácie a skupiny PÚZS.30.09.2020

Centrum pre klasifikačný systém v zmysle § 20b ods. 3 písm. a), b) zákona č. 581/2004 Z. z. zverejňuje pre rok 2021 nasledujúce dokumenty:

Definičná príručka pre rok 2021

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2021 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2021 (zip)

22.04.2020

Vykazovanie položky „Vek v rokoch pri prijatí“

Centrum pre klasifikačný systém pri kontrole údajov v ročných dávkach za rok 2019 zistilo nesprávne stanovenie parametra „vek v rokoch pri prijatí“, a to výlučne v hospitalizačných prípadoch, kedy bol pacient prijatý v deň svojich narodenín (okrem novorodencov do jedného roku) viac informácií…

26.03.2020
Na eDRG portáli sekcie Centrum pre klasifikačný systém (DRG) sú prístupné:
– číselníky pre spracovanie ročnej dávky za rok 2019
– XSD schéma k MU č. 10/5/2014.
16.03.2020
Koronavírus – vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti

V súvislosti s doplnením číselníka Zoznamu diagnóz (MKCH10) o nové kódy:
   – U07.1 – Potvrdená diagnóza COVID-19
   – U07.2 – Podozrenie z infekcie COVID-19
úrad oznamuje, že uvedené kódy diagnóz budú pre rok 2020 používané len pre vykazovanie zdravotných výkonov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Pre vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti (dávka 274b) uskutočnených v súvislosti s potvrdenou infekciou COVID-19 budú aj naďalej vykazované diagnózy platné v definičnej príručke pre rok 2020 v MDC04 – Ochorenia a poruchy dýchacích ciest, ktoré určujú druh ochorenia. Novo doplnené diagnózy súvisiace s pôvodcom infekcie (COVID-19) je možné pre štatistické účely a zisťovania vykazovať ako vedľajšie diagnózy.

11.12.2019
Centrum pre klasifikačný systém otvára pripomienkové konanie k aktualizácii Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín a zmeny v systéme DRG pre rok 2021. Návrhy na pripomienky predkladateľ odosiela v elektronickej podobe prostredníctvom formulárov. Prikladáme pokyny k zasielaniu pripomienok (pdf, 261 kB). Posledný termín pre zaslanie zmeny v ZZV-DRG je 29.02.2020.09.12.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje Vyhodnotenie ročnej dávky poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti za rok 2018. Materiál obsahuje prehľad vybraných ukazovateľov v členení podľa ústavných zdravotníckych zariadení a podľa hlavných diagnostických kategórií (MDC). Materiál je dostupný po prihlásení na eDRG portáli v časti Dokumenty, pre osoby s prístupom na eDRG portál.

09.12.2019

Pre rok 2020 zverejňujeme zoznam kódov DRG pripočítateľných položiek pre účely vykazovania v dávke 274b podľa MU 5/4/2015.

20.11.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje pre rok 2020 aktualizáciu Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém DRG – ZZV-DRG 2020 prijatú vyhláškou MZ SR č. 388/2019 Z. z. Pre účely zapracovania zmien do informačných systémov a iných dokumentov zároveň zverejňujeme prevodový mostík ZZV-DRG 2020-2019.

15.11.2019

Centrum pre klasifikačný systém novelizovalo s účinnosťou od 01.01.2020 MU č. 2/1/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG a MU č. 5/5/2015, súčasťou ktorého je aktualizovaná dávka 274b určená pre vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v systéme úhrad podľa SK-DRG. Všetky dokumenty nájdete v časti Dokumenty-Metodické usmernenia tohto webového sídla.

31.10.2019

Centrum pre klasifikačný systém pre rok 2020 zverejňuje nasledovné dokumenty:

31.10.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje výzvu pre výrobcov počítačových programov na podávanie žiadosti o osvedčovanie zhody v súlade s § 20ca ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. v platnom znení.

Postup pre osvedčovanie zhody pre SK-DRG systém 2020 je popísaný v dokumente Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu.  Predloženie žiadostí výrobcov počítačových programov je podmienené platnosťou klasifikácií zdravotných výkonov a diagnóz. Preto je začiatok procesu, resp. začiatok podávania možný až po zverejnení príslušných klasifikácií (napr. Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapuetických skupín) v zmysle aktuálnych právnych noriem na webovom sídle úradu (http://www.udzs-sk/sk-drg-aktuality).

31.10.2019

V Katalógu prípadových paušálov pre rok 2020 bola opravená technická chyba v položke PPV-05 (kód zdravotného výkonu) pripájame opravenú verziu:

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2020 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2020 (zip)

04.10.2019

V Katalógu prípadových paušálov pre rok 2020 v Prílohe4_ŠZM  boli texty názvov výkonov 8r309.21, 8r309.22, 8r309.23, 8r309.24, 8r309.25 zosúladené s názvami v Zozname zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2020. Kódy, ceny a typ úhrady položiek ostali bez zmeny.

30.09.2019

Centrum pre klasifikačný systém v zmysle § 20b ods. 3 písm. a), b) zákona č. 581/2004 Z. z. zverejňuje pre rok 2020 nasledujúce dokumenty:

Definičná príručka pre rok 2020
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2020 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2020 (zip)

03.05.2019

V súlade so závermi 36. zasadnutia Riadiaceho výboru DRG zverejňuje Centrum pre klasifikačný systém (CKS) sumárny prehľad vybraných ukazovateľov v členení podľa ústavných zdravotníckych zariadení. Prehľad bol spracovaný z údajov poskytnutých poskytovateľmi CKS ročnou dávkou podľa MU 10/2/2014 v roku 2018 a týka sa hospitalizácií za rok 2017. 

16.04.2019

V katalógu prípadových paušálov pre rok 2019 bola opravená cena a kód transfúzneho prípravku pre položku PPT-04 v súlade s opatrením MZ SR č. 07045-46/2018-OL. Pripájame kompletnú opravenú verziu:
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2019 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2019 (zip)

29.03.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejnilo MU č. 2/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG. S účinnosťou od 01.04.2019 je novelizované MU č. 5/4/2019, súčasťou ktorého je aktualizovaná dávka 274b určená pre vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v systéme úhrad podľa SK-DRG. Všetky dokumenty nájdete v časti Usmernenia a legislatíva.

28.03.2019

V súvislosti s vykazovaním výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti PÚZS zaradenými do systému úhrad podľa SK-DRG úrad zverejnil Zoznam DRG-nerelevantných odborností vylúčených z vykazovania a úhrad podľa SK-DRG systému.  

19.02.2019

V katalógu prípadových paušálov pre rok 2019 bola opravená chyba pri položke Imunoadsorpcia. Opravenú verziu si môžete stiahnuť v časti SK-DRG systém 2019-Dokumenty.

12.02.2019

Centrum pre klasifikačný systém aktualizovalo pre rok 2019 Pravidlá kódovania v systéme SK-DRG.

18.01.2019

Pre zlepšenie všeobecnej informovanosti zverejňujeme odpovede na najčastejšie kladené otázky

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 5. januára 2021