Projekt „Vzdelávanie užívateľov systému DRG“

Úrad realizoval v období od októbra 2011 do marca 2015 projekt Vzdelávanie užívateľov systému DRG, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Projekt bol zameraný na edukáciu budúcich užívateľov systému DRG v oblasti zavedenia a komplexného používania systému DRG v Slovenskej republike.

Realizované aktivity:

  1. Príprava školiacich materiálov pre účely vzdelávania cieľových skupín.
  2. Vyškolenie zamestnancov užívateľov systému DRG na prácu s DRG systémom.
  3. Dištančné vzdelávanie a overovanie vedomostí cieľových skupín (e-learning).
  4. Vytvorenie štandardov sústavného vzdelávania v oblasti systému DRG.

Samotné vzdelávanie sa konalo v časovom období apríl 2013 až október 2014. Z pôvodného plánovaného počtu 3 126 osôb bolo úspešne vyškolených 3 103 zdravotníckych pracovníkov, resp. pracovníkov v zdravotníctve zo zapojených 98 subjektov v rámci územia Slovenskej republiky. Frekventanti školení boli rozdelení do 5 kategórií:

  • kategória A – národní experti
  • kategória B – národní metodici, resp. lektori
  • kategória C – kóderi
  • kategória D – riadiaci pracovníci
  • kategória E – odborne spôsobilé osoby

Úrad ako jediná vzdelávacia ustanovizeň v oblasti používania systému DRG plánuje aj v budúcnosti vykonávať vzdelávacie činnosti, o ktorých bude informovať priebežne na svojej webovej stránke.


ZMLUVY Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku /NFP/ Vykonávacia zmluva Zmluva o poskytnutí služieb – ŠKP-ŠPORT, spol. s r. o. Zmluva o poskytovaní služieb – DiPrint, spol. s r. o.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020