Klasifikačné zoznamy a číselníky

Klasifikačné zoznamy
DRG systém ako klasifikačný systém hospitalizačných prípadov používa vo svojich algoritmoch klasifikácie chorôb a zdravotných výkonov, ako aj niektoré ďalšie údaje popisujúce hospitalizačný prípad.

Klasifikácia zdravotných výkonov
Zdravotné výkony sa v systéme SK-DRG vykazujú podľa zoznamu zdravotných výkonov diagnosticko-terapeutických skupín zostaveného pre tento účel v Centre pre klasifikačný systém úradu v súčinnosti s jednotlivými odbornými spoločnosťami. Zoznam podlieha každoročnej aktualizácii. Vydáva ho  príslušným opatrením MZ SR. 

Klasifikácia chorôb
V rámci prípravy SK-DRG systému pripravilo Centrum pre klasifikačný systém v roku 2012 podľa ICD-10-GM-2011 rozšírenie a aktualizáciu klasifikácie chorôb, ďalej MKCH-10-SK a túto verziu až do roku 2016 na ročnej báze aktualizovalo. Od roku 2017 má túto kompetenciu Národné centrum zdravotníckych informácií.

Číselníky
V súlade s § 20b ods.1 písm. a) zákona č.581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa podľa metodického usmernenia k dátovému rozhraniu pre ročný zber údajov v Centre pre klasifikačný systém zbierajú údaje. Niektoré položky definované v predmetnom usmernení sú určené len prípustnými hodnotami v číselníkoch. 

Publikované: 5. októbra 2020
Naposledy upravené: 1. decembra 2020