Kategórie
Aktuality

Reakcia na politizovanie odborného názoru úradu na účtovnú závierku regulovaného subjektu

  1. Úrad víta, že sa téme účtovnej závierky Dôvera zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „ZP Dôvera“) venuje opätovne zvýšená pozornosť. Zostatková hodnota poistného kmeňa podľa ZP Dôvera k 31. 12. 2021 je takmer 145 mil. eur, čím je významne nadhodnotený majetok poisťovne. Z pohľadu verejného záujmu treba zdôrazniť, že ide o čisto odborný názor úradu, ktorý prezentuje v rámci stanovených kompetencií s cieľom objektívne informovať.

Úrad pod vedením jeho predsedníčky za posledných 12 mesiacov rozšíril svoje rady o kvalitných nezávislých právnych a finančných expertov. Na škodu verejného záujmu je, ak sa čisto odborná téma a verejne dostupné fakty o účtovaní a ocenení poistného kmeňa, politizujú. Úrad má v prípade zdravotných poisťovní, ktoré sú v špecifickom postavení a mimo štandardného regulačného rámcu dohľadu nad finančným sektorom, plniť úlohu nezávislého regulátora. Jednou z kľúčových úloh úradu je reagovať aj na účtovnú závierku, ktorú je zdravotná poisťovňa zo zákona povinná úradu predkladať, najmä ak má pochybnosti o jej vernom a správnom zobrazení. Ako je podrobnejšie vysvetlené nižšie, na neistotu ohľadne ocenenia významnej časti majetku poisťovne dlhodobo upozorňuje aj nezávislý audítor, vedenie poisťovne zareagovalo posledný krát opravou ocenenia minulý rok.

  1. Z verejne dostupných informácií, účtovných závierok a judikátov úrad opätovne poukazuje na nasledovné fakty a verejne dostupné informácie, ktoré nepodliehajú daňovému tajomstvu, a s nimi súvisiaci odborný názor úradu:

a. Pôvodnú obstarávaciu cenu poistného kmeňa vo výške 485 mil. eur, zaúčtovanú na strane pasív ako badwill, vedenie ZP Dôvera na čele s terajším predsedom predstavenstva umožnilo v roku 2010 odpísať jednorazovo, a to bez zdanenia do výnosov a následne v rokoch 2011 až 2015 umožnilo vyplatiť ako zisk cez dve cyperské schránky svojim akcionárom. Podrobne o tom písal a školil aj Ján Kuciak, keď analyzoval Panama Papers, video nájdete aj na tomto linku https://www.youtube.com/watch?v=UylU4-KP5j4

b. Pôvodná obstarávacia cena poistného kmeňa vo výške 485 mil. eur je dodnes súčasťou aktív účtovnej závierky ZP Dôvera. Každý rok je z nej uplatnený odpis vo výške 3 %, čo znamená, že sa tým od roku 2010 každoročne znižuje o 15 mil. eur aj základ dane príjmov právnických osôb, a to napriek tomu, že súvisiaci výnos nebol zdanený. Za účtovnú závierku je zodpovedný ten istý predseda predstavenstva ZP Dôvera už viac ako 10 rokov.

https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/financialreport/show/8058433

c. Táto neštandardná výplata nezdaneného zisku vo výške stoviek miliónov eur tiekla na úkor salda rozpočtu verejnej správy. Na tento fakt v tom čase upozorňovala aj Rada rozpočtovej zodpovednosti, podrobné informácie nájdete napríklad na tomto linku na strane 34: https://lnk.sk/hii2

d. Poistný kmeň nemôže byť majetkom súkromnej zdravotnej poisťovne a rovnako ním nemôže byť ani odplata za prípadný odplatný prevod poistného kmeňa, lebo vykonávanie zdravotného poistenia je činnosťou vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami. Okrem ZP Dôvera o poistnom kmeni neúčtovala od roku 2009 doteraz žiadna zo 7 poisťovní, ktoré na trhu verejného zdravotného poistenia pôsobili.

e. Aj keby sme vychádzali z odborného tvrdenia ZP Dôvera, že o poistnom kmeni sa môže účtovať, s čím úrad nesúhlasí, je zrejmé, že samotné ocenenie poistného kmeňa je nadhodnotené, čo sa úradu potvrdilo z niekoľkých nezávislých zdrojov vrátane nasledovných:

  • V čase spájania poisťovní ZP Dôvera a Apollo sa hodnota jedného poistenca pri určovaní ceny akcií na úrovni akcionára pohybovala na úrovni 20 eur za poistenca, tak, ako uvádzajú aj verejne dostupné zdroje a judikatúra. Ak teda ZP Dôvera kupovala Apollo, ktoré malo 500-tisíc poistencov, približná hodnota prevodu podniku na úrovni akcionára mohla byť v desiatkach a nie stovkách miliónov eur. K obdobnému oceneniu nakoniec došiel aj samotný akcionár v účtovnej závierke na úrovni materskej spoločnosti.
  • Okrem štandardného odpisu poistného kmeňa 3% ročne samotné vedenie poisťovne už viackrát opravilo pôvodnú obstarávaciu cenu kmeňa 485 mil. eur cez mimoriadnu opravnú položku v kumulatívnej výške o viac ako tretinu. Naposledy vo výške 63 mil. eur v roku 2020, tak, ako to je uvedené v tabuľke nižšie:

Tabuľka: Účtovanie o poistnom kmeni ZP Dôvera v roku 2021 a 2020

v tis. eur 2021 2020
Stav k 1.1. 159 248 236 950
Ročný odpis 3 % 14 542 14 542
Opravná položka 0 63 161
Stav k 31.12. 144 706 159 248

Zdroj: ZP Dôvera

  • Na túto neistotu spojenú s „odhadmi a predpokladmi, ktoré manažment zohľadnil pri výpočte znehodnotenia poistného kmeňa nehmotného majetku v kumulatívnej hodnote 165 518-tis. eur“ upozornil aj nezávislý audítor, a to v častiach Zdôraznenie skutočnosti a Kľúčové záležitosti auditu v Správe nezávislého audítora za rok končiaci k 31.12.2021.
Publikované: 23. mája 2022
Naposledy upravené: 23. mája 2022