Categories
Nezaradené

Portál podnetov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Vítame Vás na portáli podnetov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý bol spustený do pilotnej prevádzky. Portál prioritne slúži na podávanie podnetov na prešetrenie poskytnutej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Okrem toho na ňom nájdete aj kategorizáciu jednotlivých podnetov a  kontakty na príslušné inštitúcie, ktoré sú oprávnené predmetnú skupinu podnetov riešiť.

COVID

Ak sa Vaše podanie týka COVIDU-19, vyberte jednu z nasledujúcich piatich možností

1) V prípade podania týkajúceho sa hygienických štandardov v očkovacích centrách sa obráťte na Úrad verejného zdravotníctva SR.

uvzsr@uvzsr.sk

2) V súvislosti s ochorením COVID-19 – napr. nakazenie sa, nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov, adresujte svoj podnet na miestne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

uvzsr@uvzsr.sk

3) V prípade problémov so zaradením na očkovanie (čakacia doba, nepridelenie termínu, nevydanie digitálneho COVID preukazu EÚ) sa obráťte na Národné centrum zdravotníckych informácií:

nczisk@nczisk.sk

4) Úrad môže Váš podnet v súvislosti s ochorením COVID-19 riešiť len ak vyjadrujete nespokojnosť s diagnostikou a liečbou ochorenia zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

ÚDZS – pobočky

5) V prípade, ak máte výhrady k organizačnému zabezpečeniu (nevhodné priestory, nedostatočné materiálno-technické a personálne vybavenie) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti obráťte sa na miestne príslušný úrad samosprávneho kraja.

 

Chcem podať podnet na:

A. Nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť

B. Platby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

C. Neetické správanie zdravotníkov

D. Organizačné zabezpečenie

E. Služby spojené s poskytovaním ZS

F. Zdravotná dokumentácia (vedenie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov)

G. Posudkoví a revízni lekári

A. Nesprávne poskytnutá zdravotná a/alebo ošetrovateľská starostlivosť – Podania smerujúce proti poskytnutiu zdravotnej starostlivosti

Ak sa domnievate, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, alebo ak nepovažujete za správne rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, máte právo požiadať priamo dotknutého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu. Žiadosť o nápravu sa podáva poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti písomne. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný Vás písomne informovať o spôsobe vybavenia Vašej žiadosti najneskôr do 30 dní odo dňa jej podania, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

UPOZORNENIE:

Vyplnenie tohto formulára neznamená automatické začatie výkonu dohľadu zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Z Vašej strany je následne nevyhnutné doručiť tento formulár aj s vlastnoručným podpisom na príslušnú pobočku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa regiónu, v ktorom bola prevažne poskytovaná zdravotná a/alebo ošetrovateľská starostlivosť.

Žiadame Vás, aby ste poslali podnet len na jednu Vami vybranú pobočku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo na ústredie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

ÚSTREDIE

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

Pobočka BRATISLAVA

Žellova 2
829 74 Bratislava

Pobočka TRNAVA

Trojičné námestie 10
917 01 Trnava

Pobočka TRENČÍN

Legionárska 17
911 01 Trenčín

Pobočka NITRA

Coboriho 2
949 01 Nitra

Pobočka BANSKÁ BYSTRICA

Wolkerova 34
974 04 Banská Bystrica

Pobočka MARTIN

Kuzmányho 27/B
P.O.BOX 137
036 01 Martin

Pobočka KOŠICE

Ipeľská 1
P.O.BOX 014
043 74 Košice>

Pobočka PREŠOV

Kúpeľná 3
080 01 Prešov

Dôležité informácie

Podnet môže podať osoba, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej práva, alebo právom chránené záujmy, pri poskytovaní zdravotnej a/alebo ošetrovateľskej starostlivosti. Podnet môže podať aj zákonný zástupca tejto osoby, pokiaľ ide o maloleté dieťa. Zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník.

V prípade, že osoba, ktorej bola poskytovaná zdravotná starostlivosť a/alebo ošetrovateľská starostlivosť už nežije, môže podnet podať blízka osoba. *

Blízka osoba je príbuzný v priamom rade, súrodenec, alebo manžel/manželka; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako ujmu)

V prípade, ak ide o žijúceho pacienta, môže podnet podať aj blízka osoba, avšak v tomto prípade sa vyžaduje preukázateľný súhlas pacienta s podaním podnetu. Preukázateľný písomný súhlas pacienta sa nevyžaduje v prípade, ak je podávateľom podnetu blízka osoba a zdravotný stav pacienta mu neumožňuje podať podnet osobne.

Podávateľ podnetu nesie zodpovednosť za nesprávnosť podania podnetu a prípadné sfalšovanie súhlasu pacienta, súčasne je povinný poskytnúť úradu súčinnosť v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu nad ZS. – toto navrhujem vypustiť a nahradiť týmto:

Podávateľ podnetu nesie zodpovednosť za správnosť údajov uvedených v podnete. Podávateľ podnetu je zároveň povinný poskytnúť úradu súčinnosť v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

V prípade, že podávateľ podnetu splnomocní inú osobu na podanie podnetu a na úkony súvisiace s podaním podnetu, vyžaduje sa doloženie úradne osvedčeného podpisu splnomocniteľa.

V záujme urýchlenia preskúmavania Vášho podania súčasne odporúčame doložiť kópie všetkých dokladov, ktoré podávateľ podnetu má k dispozícii, a ktoré preukazujú jeho tvrdenia.

Veľkosť prílohy v podnete nesmie presiahnuť napr. 10 MB (?)

[odkaz na Formulár 1 (podanie) – samostatná stránka]

[späť na úvodnú sekciu hore]

B. Platby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ku ktorým patria aj platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, sú oprávnené riešiť príslušné samosprávne kraje, ktoré vydali poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia:

3a) Neschválenie liekov na výnimku

V prípade, že sa Vaše podanie týka schvaľovania výnimky na liek zo strany zdravotnej poisťovne, vyberte jednu z nasledujúcich možností.

Je potrebné, aby ste Váš problém prioritne riešili so zdravotnou poisťovňou, v ktorej ste poistený.

3b) Úhrada zdravotnej starostlivosti poskytnutej v zahraničí

V prípade, ak Vám nebola zo strany príslušnej zdravotnej poisťovne:

  • preplatená poskytnutá zdravotná starostlivosť nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
  • nebola schválená zdravotnícka pomôcka,
  • nebola preplatená liečba alebo nedostatočne preplatená liečba v zahraničí (okrem prípadov liečby, na ktorú bol poskytnutý predchádzajúci súhlas Vašej zdravotnej poisťovne s liečbou v cudzine a ide o ochorenie podľa Vyhlášky č. 341/2013 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia) a pod, je potrebné, aby ste Váš problém prioritne riešili so zdravotnou poisťovňou, v ktorej ste poistený.

Ak nie ste spokojný s vybavením Vašej žiadosti zo strany zdravotnej poisťovne, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: ÚDZS – kontakty ústredie

3c) Doplatky za lieky, pomôcky, dietetické potraviny

V prípade, že nie ste spokojný s preplatením, alebo výškou doplatkov za lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, vyberte jednu z nasledujúcich možností.

3d) Sťažnosti voči poplatkom, ktoré účtujú poskytovatelia

V prípade, že nie ste spokojný s výškou poplatkov, ktoré Vám boli účtované zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a/alebo ošetrovateľskej starostlivosti, vyberte z nasledujúcich možností.

V prípade, ak povolenie na výkon zdravotnej starostlivosti dotknutému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydalo Ministerstvo zdravotníctva, obráťte sa priamo na  Ministerstvo zdravotníctva SR.

V prípade, ak povolenie vydal samosprávny kraj, obráťte sa na miestne príslušný úrad samosprávneho kraja.

3e) Sťažnosti voči poplatkom, ktoré účtujú poskytovatelia

V prípade, že nie ste spokojný s výškou poplatkov, ktoré Vám boli účtované zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a/ alebo ošetrovateľskej starostlivosti, vyberte z nasledujúcich možností.

3f) Dlžníci na poistnom

V prípade, ak sa domnievate, že Vás zdravotná poisťovňa neoprávnene eviduje v zozname dlžníkov, máte právo namietať zaradenie do zoznamu dlžníkov. Námietku je možné podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na elektronickej adrese, ktorú je zdravotná poisťovňa povinná zverejniť spolu so zoznamom dlžníkov.

Zdravotná poisťovňa je povinná
a) preveriť opodstatnenosť námietky a vyjadriť sa k námietke do piatich pracovných dní od jej prijatia,
b) vyradiť dlžníka zo zoznamu dlžníkov v lehote podľa písmena a), ak je námietka opodstatnená.

Dlžník na účely zákona č. 580/2004 Z. z. je poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, v celkovej sume vyššej ako 100 eur.

V prípade, ak nie ste spokojný s preverením vašej námietky voči zaradeniu do zoznamu dlžníkov, máte možnosť podať podnet na preverenie postupu zdravotnej poisťovne. V uvedenom prípade vyberte jednu z nasledujúcich možností:

3g) Neschválenie kúpeľného nároku

V prípade, ak sa domnievate, že Vám bol neoprávnene zamietnutý návrh na kúpeľnú starostlivosť, vyberte jednu z nasledujúcich možností.

Je potrebné, aby ste Váš problém prioritne riešili so zdravotnou poisťovňou, v ktorej ste poistený.

Ak nebudete spokojný s vybavením Vašej žiadosti zo strany zdravotnej poisťovne, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. ÚDZS – kontakty ústredie

[odkaz na Formulár 2]

3h) Ostatné

ÚDZS – kontakty ústredie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25

[odkaz na Formulár 2]

3i) Náhrada škody

V prípade, ak sa domnievate, že Vám bola spôsobená škoda a požadujete za ňu finančné odškodnenie, nárok riešte najskôr mimosúdne s osobou, ktorá škodu spôsobila, prípadne s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ nedošlo k vzájomnej dohode v občiansko-právnom konaní, obráťte sa na príslušný súd.

[späť na úvodnú sekciu hore]

C. Neetické správanie zdravotníckych pracovníkov

Zdravotnícki pracovníci sú povinní vykonávať zdravotnícke povolanie v súlade s Etickým kódexom zdravotného pracovníka.

V prípade, že máte výhrady a neboli ste spokojný so správaním a etickým prístupom zdravotníckych pracovníkov, vyberte z nasledujúcich možností a venujte pozornosť tomu, koho sa Vaša nespokojnosť týka:

4a) Lekár

4b) Zdravotná sestra

4c) Ostatní zdravotnícki pracovníci

V prípade, že sa Váš podnet týka iných zdravotníckych pracovníkov, vyberte zodpovedajúcu možnosť.

[späť na úvodnú sekciu hore]

D. Organizačné zabezpečenie

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia, alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie.

V prípade, že ste neboli spokojný s organizačným zabezpečením liečebného procesu, vyberte z nasledujúcich možností.

5a) Nedostatočné materiálno-technické a personálne zabezpečenie

V prípade, že ste boli nespokojný napr. s počtom zdravotných pracovníkov, s nedostatočným hygienickým vybavením v zdravotníckom zariadení, vyberte tento bod.

V prípade, ak povolenie na výkon zdravotnej starostlivosti dotknutému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti vydalo Ministerstvo zdravotníctva, obráťte sa priamo na ministerstvo zdravotníctva.

Ministerstvo zdravotníctva SR, v prípade, že povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR, https://www.health.gov.sk/ .

V prípade, ak povolenie vydal samosprávny kraj, obráťte sa na miestne príslušný úrad samosprávneho kraja.

5b) Odloženie operácie, čakacie doby

Úrad vykonáva dohľad len k časti čakacích listín vedených v súlade s vyhláškou MZ SR č. 412/2009 Z. z.
(choroby oka vyžadujúce implantáciu, choroby obehovej sústavy, choroby svalovej a kostrovej sústavy vyžadujúce implantáciu).

5c) Odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti

V prípade, že Vám bolo odmietnuté poskytnutie zdravotnej starostlivosti, vyberte jeden z nasledujúcich bodov. Zamerajte sa na to, kto Vám odmietol poskytnúť zdravotnú starostlivosť.

Pri odmietnutí poskytnutia zdravotnej starostlivosti v rámci mobilného odberného miesta (tzv. MOM) kontaktujte Regionálny úrad verejného zdravotníctva. https://www.uvzsr.sk .

V ostatných prípadoch sa obráťte na:

Manipulácia s odobratým biologickým materiálom

V prípade, že prišlo napríklad k zámene odobratého biologického materiálu, k znehodnoteniu biologického materiálu, k jeho zlému označeniu, prípadne biologický materiál nebol doručený do laboratória, vyberte nasledujúcu možnosť.

5e) Hodnotenie úrovne bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

V prípade, že nie ste spokojný s úrovňou bezpečnosti v priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti, kvalitou služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a/alebo ošetrovateľskej starostlivosti, či bezpečnosti v zdravotníckom zariadení (napr. neumožnenie hospitalizácie matky s dieťaťom, pád pacienta, úrazy, zranenia počas hospitalizácie), vyberte z nasledujúcich možností:

5f) Organizácia práce

V prípade, že nie ste spokojný s organizáciou práce v zdravotníckom zariadení, obráťte sa na vedenie zdravotníckeho zariadenia – na riaditeľa zdravotníckeho zariadenia. V prípade, ak zdravotnícke zariadenie neodpovie, obráťte sa na VÚC alebo Ministerstvo zdravotníctva SR.

5g) Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

V prípade, že sa Vaše podanie týka dostupnosti zdravotnej starostlivosti vo Vašom regióne a máte konkrétne výhrady, vyberte z nasledujúcich možností.

V nasledujúcich bodoch 5h – 5j sa obráťte na miestne príslušný samosprávny kraj alebo Vašu zdravotnú poisťovňu.

5h) Lekárenská starostlivosť

V prípade, že sa Vaše podanie týka dostupnosti lekárenskej zdravotnej starostlivosti a máte konkrétne výhrady, vyberte z nasledujúcich možnosti.

5i) Slobodná voľba lekára

Každý má právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti t.j. na výber všeobecného lekára pre dospelých a všeobecného lekára pre deti a dorast (najčastejšie v určenom zdravotnom obvode, v ktorom máte trvalý alebo prechodný pobyt). Toto však neobmedzuje pacienta v slobodnej voľbe lekára so súhlasom vybraného lekára – na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ak Vami vybraný lekár odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, príslušný samosprávny kraj na základe Vášho podnetu bezodkladne určí poskytovateľa, ktorý s Vami takúto dohodu uzatvorí. Rozhodnutie lekára samosprávneho kraja je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný rešpektovať.

V prípade nejasností voľby Vášho všeobecného lekára sa obráťte na miestne príslušný samosprávny kraj.

5j) Nedodržanie ordinačných hodín

V prípade, že sa Vaše podanie týka nespokojnosti s dodržiavaním ordinačných hodín zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, vyberte nasledujúci bod.

5k) Nežiaduce účinky liekov, očkovaní

V prípade, ak Váš podnet poukazuje na to, že mal pacient po podaní lieku, príp. po očkovaní nežiaduce účinky, vyberte nasledujúci bod. neziaduce.ucinky@sukl.sk

[späť na úvodnú sekciu hore]

E. Služby spojené s poskytovaním ZS

Službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa rozumie napríklad poskytovanie stravovania počas ústavnej starostlivosti, doprava/preprava pacienta, pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti, vypracovanie lekárskeho posudku, či poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Podanie v súvislosti so službami súvisiacimi so zdravotnou starostlivosťou neprešetruje úrad – nie sú predmetom výkonu dohľadu.

6a) Doklady, potvrdenia vydané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

(napr. rôzne druhy potvrdení a posudkov zväčša za úhradu, ktoré vydáva všeobecný lekár, alebo psychiater, či iný lekár špecialista)

V prípade, že máte problém s uvedenou problematikou vyberte jednu z nasledovných možností:

V prípade ak ste nespokojný so znaleckým posudkom, ktorý bol vypracovaný znalcom z odboru zdravotníctva a farmácie, obráťte sa priamo na Ministerstvo spravodlivosti SR
https://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Kontakty.aspx

6b) Výpis z účtu poistenca

V prípade, že nemáte prístup k výpisu z účtu poistenca, prípadne máte podozrenie na nezrovnalosti v účte poistenca, vyberte jednu z nasledujúcich možností.

[späť na úvodnú sekciu hore]

F. Zdravotná dokumentácia (vedenie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov)

Pacient nie je vlastníkom zdravotnej karty, ktorá je vedená u jeho všeobecného lekára. Pri zmene všeobecného lekára, nie je tento povinný vydať dokumentáciu pacientovi, ale má povinnosť odovzdať ju novému všeobecnému lekárovi, ktorý má s pacientom podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Úrad nezabezpečuje opravu zdravotnej dokumentácie, ktorú vyhotovil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

7a) Podnety týkajúce sa vedenia zdravotnej dokumentácie a podnety týkajúce sa poučenia a informovaného súhlasu pacienta

V prípade, ak Váš podnet súvisí s nespokojnosťou s vedením zdravotnej dokumentácie, alebo so sprístupňovaním informácií o Vašom zdravotnom stave, prípadne zdravotnom stave Vám blízkej osoby a s informovaným súhlasom, vyberte jednu z možností:

7b) Neposkytnutie informácií

Okruh osôb, ktoré sú oprávnené oboznamovať sa a nahliadať do zdravotnej dokumentácie je zákonne upravený.

Ak ste nedostali informácie týkajúce sa zdravotnej a/alebo ošetrovateľskej starostlivosti, v požadovanom rozsahu, vyberte jednu z nasledujúcich možností.

7c) Nedostupnosť sprístupnenia informácií zo zdravotnej dokumentácie, úschova zdravotnej dokumentácie, žiadosti o podanie informácií, resp. údajov zo zdravotnej dokumentácie

V prípade, že neviete, kde sa nachádza Vaša zdravotná dokumentácia, alebo máte výhrady k úschove zdravotnej dokumentácie, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

[odkaz na Formulár 2]

7d) Iné

V prípade, že ste nenašli v súvislosti s Vašim podnetom možnosť, ktorá by zodpovedala Vášmu problému, vyberte nasledujúci bod a popíšte problém.

[odkaz na Formulár 2]

[späť na úvodnú sekciu hore]

G. Posudkoví a revízni lekári

8a) Posudkoví lekári

Ak nie ste spokojný s činnosťou posudkového lekára, vyberte nasledujúcu možnosť.
socpoist@socpoist.sk

8b) Revízni lekári

Ak nie ste spokojný s činnosťou revízneho lekára, vyberte jednu z nasledujúcich možností.

8c) Práceneschopnosť, invalidný dôchodok, nemocenské dávky

V prípade, že sa Váš podnet týka nespokojnosti s výškou priznaného invalidného dôchodku, odobraním invalidného dôchodku, s práceneschopnosťou, s výškou nemocenských dávok, vyberte nasledujúcu možnosť.
socpoist@socpoist.sk

[späť na úvodnú sekciu hore]

Publikované: 1. mája 2021
Naposledy upravené: 17. augusta 2021