Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 6. Obsahuje správu o činnosti a hospodárení úradu za rok 2019.


Čítaj ďalej o Vestník »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 5. Obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac marec 2020.


Čítaj ďalej o Vestník »

Vestník

Úrad vydal Vestník č. 4. Obsahuje platobnú schopnosť zdravotných poisťovní za mesiac február 2020.


Čítaj ďalej o Vestník »

Doručovanie rozhodnutí úradu

Vážení občania, partneri úradu,

v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v ktorých rozhodujeme podľa...
Čítaj ďalej o Doručovanie rozhodnutí úradu »

Koronavírus - Doplnené odporúčanie pre zdravotné poisťovne pre prijímanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie

Vzhľadom k vzniknutému mimoriadnemu  stavu a meniacej sa situácii v súvislosti s vírusom COVID-19 (koronavírus) úrad vydal doplnené odporúčanie:

Odporúčanie pre zdravotné poisťovne pre prijímanie...
Čítaj ďalej o Koronavírus - Doplnené odporúčanie pre zdravotné poisťovne pre prijímanie prihlášok na verejné zdravotné poistenie »