Súdne lekárstvo a patologická anatómia


Pracoviská súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA) zabezpečujú široké spektrum nenahraditeľných a samostatných činností, ku ktorým patrí: výkon prehliadok mŕtvych, pitiev a laboratórnych vyšetrovacích metód (histológia, toxikológia, histochémia, imunohistochémia, serológia).
Lekári SLaPA pracovísk sa spolupodieľajú alebo aktívne vykonávajú prehliadky mŕtvych tiel v teréne, ako aj na pracoviskách úradu. Zamestnanci SLaPA pracovísk vykonávajú podľa zákona indikované pitvy na úseku patologickej anatómie, súdneho lekárstva, ako aj tzv. súdne pitvy, čím prispievajú k výkonu dohľadu nad kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytujú tak objektívne podklady pre analýzu príčin úmrtí a hodnotenie zdravotného stavu populácie. Aktívne prispievajú k zvýšeniu kvality diagnostiky a zlepšeniu liečebno-preventívnej starostlivosti, najmä pri prevencii neobvyklých a neočakávaných úmrtí z chorobných príčin a smrteľných úrazov.
Laboratórne časti pracovísk vykonajú ročne viac ako 200 000 vyšetrení.  K neoddeliteľnej súčasti práce lekárov patrí organizovanie klinicko-patologických a klinicko-súdnolekárskych seminárov, čím zabezpečujú dokonalejšiu spätnú väzbu s klinickými pracovníkmi. Vedúci lekári pripravujú mesačné analýzy úmrtí hlásených ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ktorými vyhodnocujú správnosť postupu prehliadajúceho lekára pri indikácii výkonu pitvy pacientov. SLaPA pracoviská sú celoslovensky prepojené jednotným informačným systémom. Pracoviská odborne a metodicky zastrešuje sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu, ktorá úzko spolupracuje s hlavnými odborníkmi a odbornými spoločnosťami.


Pracoviská súdneho lekárstva a patologickej anatómie


Zoznam lekárov vykonávajúcich prehliadky mŕtvych

Banskobystrický kraj

Bratislavský kraj: služby r. 2018 - JANUÁR

Košický kraj

Nitriansky kraj

Prešovský kraj: služby r. 2018 - JANUÁR

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj


Preprava lekárov na prehliadku mŕtvych - zoznamy podľa krajov 


Pohrebné služby - zmluvní partneri úradu 


Vykonávanie prehliadky mŕtveho telaMU 1/1/2014
Príloha č. 1 k MU 1/1/2014 - rajonizácia pre vykonávanie pitiev
Správa o prehliadke mŕtveho /F-033/
Potvrdenie o preprave mŕtveho /F-072/