Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Späť

Metodické usmernenia

Úrad vydal metodické usmernenie č. 2/1/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG  a metodické usmernenie č. 5/5/2015 Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou, ktoré nadobudnú účinnosť 1.1.2020. Nájdete ich v časti Dokumenty - Metodické usmernenia.