Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. 

S činnosťou začal 01.11.2004.

 

Oznamy úradu - AKTUALITY

Späť

Metodické usmernenia

Úrad vydal MU č. 11/1/2014 o spätnom vymáhaní poistných príspevkov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 a MU č. 5/4/2013 k refundácii podľa nariadení ES č. 883/2004 a č. 987/2009. Obidve MU spolu s prílohami nájdete v časti Dokumenty-metodické usmernenia.