Formuláre, vzory tlačív

Postup na prácu s formulármi, tlačivami:

  1. vyberte a stiahnete si požadovaný formulár, tlačivo,
  2. vyplňte,
  3. vytlačte, podpíšte a odošlite na príslušnú adresu.Formuláre, tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o poskytnutie informácie (zákon č. 211/2000 Z. z.) 


Oznámenie o odmietnutí pitvy 

Oznámenie o odmietnutí pitvy - formulár pre zákonného zástupcu 


Podnet občana - správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti alebo ošetrovateľskej starostlivosti 

Podnet občana - postup zdravotnej poisťovne 


Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti(.docx)   (.odt)

Žiadosť o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka(.docx)   (.odt)

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb(.docx)   (.odt)

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately(.docx)   (.odt)

Žiadosť o pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti(.docx)  (.odt)

Žiadosť o pozastavenie oprávnenia používať kód zdravotníckeho pracovníka(.docx)  (.odt)

Žiadosť o ukončenie platnosti kódu poskytovateľa zdravotnej/ošetrovateľskej starostlivosti(.docx)  (.odt)


Žiadosť o ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka(.docx)  (.odt)

Čestné vyhlásenie žiadateľa(.docx)  (.odt)


Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie - SLaPA Laboratórium Toxikologicko-Chemickej Analýzy, Akreditované pracovisko Antolská 11, Bratislava 

Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie - ostatné pracoviská SLaPA úradu 


Správa o prehliadke mŕtveho tela(.docx)  (.odt

Potvrdenie o preprave mŕtveho tela(.docx)  (.odt) 

Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel(.docx)  (.odt)

Zoznam prehliadok mŕtvych tiel vykonaných za príslušný kalendárny mesiac(.docx)  (.odt)

Vyhlásenie lekára o spôsobe dopravy k prehliadke mŕtveho tela(.docx)  (.odt
Vyhlásenie PZS o spôsobe dopravy lekára k prehliadke mŕtveho tela(.docx)  (.odt)

Tlačivo "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí" a súvisiace metodické usmernenie nájdete na webovej stránke Štatistického úradu SR: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí;  www.statistics.sk.


Sťažnosť pre fyzické osoby

Sťažnosť pre právnické osoby