Legislatíva Legislatíva

Upozornenie: Zverejnené materiály majú informatívny charakter. Právne relevantné znenie je k dispozícii v zbierke zákonov. Aktuálne znenie je možné si pozrieť aj v systéme Jednotný automatizovaný systém právnych informácií JASPI - WEB Ministerstva spravodlivosti SR).

 

Zákony

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Vyhlášky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy