Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov


Podľa § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia, licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo živnostenského oprávnenia požiadať úrad o pridelenie kódu poskytovateľa. 

Prideľovanie číselných kódov zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zariadeniam sociálnych služieb a zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately upravuje metodické usmernenie č. 3/2019. Spolu s prílohami ho nájdete v časti Dokumenty - Metodické usmernenia tohto webového sídla.Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - k 01.10.2020

Kódy zdravotníckych pracovníkov z dôvodu ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov úrad na svojom webovom sídle nezverejňuje.