Formuláre, vzory tlačív

Postup na prácu s formulármi, tlačivami:

  1. vyberte a stiahnete si požadovaný formulár, tlačivo,
  2. vyplňte,
  3. vytlačte, podpíšte a odošlite na príslušnú adresu.Formuláre, tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o poskytnutie informácie (zákon č. 211/2000 Z. z.) 


Oznámenie o odmietnutí pitvy 

Oznámenie o odmietnutí pitvy - formulár pre zákonného zástupcu 


Podnet občana - správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti alebo ošetrovateľskej starostlivosti 

Podnet občana - postup zdravotnej poisťovne 


Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Žiadosť o pridelenie kódu zdravotníckeho pracovníka

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnych služieb

Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa - zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Žiadosť o pozastavenie oprávnenia používať kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Žiadosť o pozastavenie oprávnenia používať kód zdravotníckeho pracovníka

Žiadosť o ukončenie platnosti kódu poskytovateľa zdravotnej/ošetrovateľskej starostlivosti


Žiadosť o ukončenie platnosti kódu zdravotníckeho pracovníka

Čestné vyhlásenie žiadateľa


Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie - SLaPA Laboratórium Toxikologicko-Chemickej Analýzy, Akreditované pracovisko Antolská 11, Bratislava 

Žiadanka pre akútne toxikologické vyšetrenie - ostatné pracoviská SLaPA úradu 


Správa o prehliadke mŕtveho   
Vyhlásenie lekára o spôsobe dopravy k prehliadke mŕtveho tela 
Vyhlásenie PZS o spôsobe dopravy lekára k prehliadke mŕtveho

Potvrdenie o preprave mŕtveho tela 

Vyúčtovanie prehliadok mŕtvych tiel

Zoznam prehliadok mŕtvych tiel vykonaných za príslušný kalendárny mesiac

Tlačivo "List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí" a súvisiace metodické usmernenie nájdete na webovej stránke Štatistického úradu SR: List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí;  www.statistics.sk.


Sťažnosť pre fyzické osoby

Sťažnosť pre právnické osoby