Vykonávanie pitvy

Pitvu nariadi úrad v rámci výkonu dohľadu na mieste na základe prehliadky mŕtveho tela, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo z iných dôvodov ustanovených zákonom o dohľade. Úrad môže nariadiť pitvu aj na žiadosť osoby, ktorá je blízkou osobou zomrelému.

Úrad nariadi pitvu:

  • pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení,
    • na účely overenia choroby alebo liečebného postupu,
    • v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou (mors in tabula),
    • pri podozrení na iatrogénne poškodenie,
  • pri úmrtí osoby pri podozrení na prenosné ochorenie,
  • pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
  • pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je možné určiť príčinu smrti,
  • po odbere orgánov alebo tkanív s výnimkou odberu očných rohoviek od mŕtveho darcu,
  • osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo výkone liečiteľských činností,
  • pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby z povolania alebo ak je podozrenie na úmrtie z týchto príčin,
  • pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom,
  • pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,
  • pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,
  • pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody.

Pitva sa môže vykonať najskôr dve hodiny po tom, ako sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku trvalého zastavenia dýchania a srdcovej činnosti, ak osoba pitvu neodmietla. Pred uplynutím dvoch hodín možno pitvu vykonať, ak sa zistilo, že smrť nastala v dôsledku nezvratného vyhasnutia všetkých funkcií celého mozgu, len ak ide o odobratie orgánov na účely transplantácie a osoba počas svojho života neodmietla odobratie orgánov.

O vykonaní pitvy sa vyhotoví pitevný protokol. K pitevnému protokolu sa pripojí správa o odbere orgánov alebo tkanív, ak sa takýto odber uskutočnil.

Pitvu nesmie vykonať lekár, ktorý:

  • bol ošetrujúcim lekárom mŕtveho,
  • vykonal u mŕtveho odber orgánov,
  • vykonal u mŕtveho počas jeho života bioptické vyšetrenie.

Pitva sa vykonáva na patologicko-anatomických pracoviskách a pracoviskách súdneho lekárstva.

Odmietnutie pitvy