Verejné obstarávanie Verejné obstarávanie

Úrad ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje uverejňovanie dokumentov k vyhláseným podlimitným a nadlimitným zákazkám na profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9119 

Profil verejného obstarávateľa

Úrad je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d)  v spojení s § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Je povinný používať postupy podľa tohto zákona pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Zadávanie zákaziek zabezpečuje úrad na odbore nákupu a verejného obstarávania. Záujemcovia o účasť v procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek sa môžu zúčastniť zverejnených metód a postupov za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oznámeniach a výzvach zverejnených úradom. Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach. Veríme, že sa zúčastníte procesu verejného obstarávania predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

Úradný názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
IČO: 30796482
DIČ: 2021904456       (nie je platcom DPH)
Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kohútik - zástupca predsedu úradu
Kontaktné osoby: Mgr. Marta Asia Laliková
Telefón: +421 2 20856250
Fax: +421 2 20856501
E-mail:

VO@udzs-sk.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK5781800000007000198055
BIC: SPSRSKBA

ZsNH - Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Archív verejného obstarávania