Usmernenia a legislatíva


Hospitalizačný prípad a parametre definujúce prípadový paušál v systéme úhrad podľa SK-DRG
(vydaný v zmysle § 20 ods. 2 písmena q zákona č. 581/2004 Z. z.)

Výnos MZ SR č. 19/2015 zo dňa 17.12.2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov. Výnos bol aktualizovaný opatreniami MZ SR: