Usmernenia a legislatíva


Hospitalizačný prípad a parametre definujúce prípadový paušál v systéme úhrad podľa SK-DRG

Praktická príručka pre používanie pravidiel kódovania v systéme SK-DRG

Usmernenie k používaniu zdravotných výkonov č. 1/2014
Dokument špecifikuje minimálne požiadavky pre možnosť vykazovania zdravotných výkonov „komplexnej neurologickej liečby pri akútnej cievnej mozgovej príhode“.

Usmernenie k používaniu zdravotných výkonov č. 2/2014 - REVÍZIA č. 1/2017
Dokument špecifikuje minimálne požiadavky pre možnosť vykazovania zdravotných výkonov „včasnej rehabilitačnej starostlivosti“:

  • komplexná rehabilitačná geriatrická liečba,
  • neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia,
  • viacodborová a iná včasná rehabilitácia.

Usmernenie k používaniu zdravotných výkonov č. 1/2013
Dokument špecifikuje podmienkya spôsob počítania bodov pre vykazovanie výkonov „komplexnej intenzívnej starostlivosti o dospelého a detského pacienta“.

Pravidlá kódovania