Úradná tabuľa

Listiny doručované verejnou vyhláškou:

PV 301 01349 2016 (doručovanie rohodnutia)