SK-DRG systém Aktuality

03.05.2019

V súlade so závermi 36. zasadnutia Riadiaceho výboru DRG zverejňuje Centrum pre klasifikačný systém (CKS) sumárny prehľad vybraných ukazovateľov v členení podľa ústavných zdravotníckych zariadení. Prehľad bol spracovaný z údajov poskytnutých poskytovateľmi CKS ročnou dávkou podľa MU 10/2/2014 v roku 2018 a týka sa hospitalizácií za rok 2017. Prehľad je k dispozícii na stiahnutie TU.


16.04.2019

V katalógu prípadových paušálov pre rok 2019 bola opravená cena a kód transfúzneho prípravku pre položku PPT-04 v súlade s opatrením MZ SR č. 07045-46/2018-OL. Kompletnú opravenú verziu si môžete stiahnuť TU.


29.03.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejnilo MU č. 2/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG. S účinnosťou od 01.04.2019 je novelizované MU č. 5/4/2019, súčasťou ktorého je aktualizovaná dávka 274b určená pre vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v systéme úhrad podľa SK-DRG. Všetky dokumenty nájdete TU.


28.03.2019

V súvislosti s vykazovaním výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti PÚZS zaradenými do systému úhrad podľa SK-DRG úrad zverejnil Zoznam DRG-nerelevantných odborností vylúčených z vykazovania a úhrad podľa SK-DRG systému.  Zoznam nájdete TU.


19.02.2019

V katalógu prípadových paušálov pre rok 2019 bola opravená chyba pri položke Imunoadsorpcia. Opravenú verziu si môžete stiahnuť TU. 


12.02.2019

Centrum pre klasifikačný systém aktualizovalo pre rok 2019 Pravidlá kódovania v systéme SK-DRG. Pravidlá kódovania sú k dispozícii na stiahnutie TU.


18.01.2019

Pre zlepšenie všeobecnej informovanosti zverejňujeme odpovede na najčastejšie kladené otázky


04.12.2018

V súvislosti s  oznámením Ministerstva zdravotníctva SR č. 341/2018 Z. z.,  vyhláseného dňa 30.11.2018 o vydaní opatrenia MZ SR č. 07045-46/2018-OL, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.12.2018, boli
do Katalógu prípadových paušálov pre rok 2019 doplnené ceny pre transfúzne lieky.  Zároveň boli v katalógu vykonané drobné opravy zistených nezrovnalostí. Opravený dokument nájdete TU


13.11.2018

Definičná príručka pre SK-DRG systém 2019 bola v časti Zväzok 5 (Prílohy) rozšírená o prílohu D, ktorá obsahuje definície pre overovanie platnosti klinických a demografických premenných. Centrum pre klasifikačný systém zároveň vyzýva výrobcov počítačových programov k podaniu žiadosti o osvedčovanie zhody v súlade s § 20ca zákona č. 581/2004.

Postup pre osvedčovanie zhody pre SK-DRG systém 2019 je popísaný v dokumente Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu.


12.11.2018

Centrum pre klasifikačný systém otvára pripomienkové konanie k aktualizácii Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2020. Návrhy na pripomienky predkladateľ odosiela v elektronickej podobe prostredníctvom formulárov. Pokyny k zasielaniu pripomienok sú k dispozícii TU. Posledný termín na ich zaslanie je 28.02.2019.


09.11.2018

Centrum pre klasifikačný systém pripravilo pre rok 2019 aktualizáciu Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (ZZV-DRG-2019) prijatú vydaním opatrenia MZ SR č. S08321-2018-OL zo dňa 12.09.2018. ZZV-DRG-2019 je k dispozícii na stiahnutie TU. Pre účely zapracovania zmien do informačných systémov a iných súvisiacich dokumentov zverejňujeme zároveň aj prevodový mostík ZZV-DRG-2019-2018.


05.10.2018

Oznamujeme zverejnenie opravy dokumentu  Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu pre rok 2019.


28.09.2018

V súlade s § 20 ods. 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. zverejňujeme Základné sadzby pre rok 2019 stanovené Ministerstvom zdravotníctva SR a odsúhlasené Riadiacim výborom DRG dňa 27.09.2018.


27.09.2018

Centrum pre klasifikačný systém v zmysle § 20 ods. 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z.  zverejňuje pre rok 2019 nasledujúce dokumenty:


29.06.2018

Úrad pre poskytovateľov ÚZS zaradených do systému financovania podľa DRG opravil v MU 10/2/2014 termíny k zasielaniu údajov o všetkých hospitalizačných prípadoch elektronickou formou do CKS. MU nájdete TU.


10.04.2018

Pre účely kalkulácií boli opravené prílohy ku kalkulačnej metodike 2.1. Opravené prílohy nájdete TU.


06.03.2018

Pravidlá kódovania 2018 - Dokument obsahuje aktualizáciu pravidiel kódovania chorôb a zdravotných výkonov súvisiacu so systémom SK-DRG 2018 a ZZV-DRG 2018. Pravidlá sú zároveň rozšírené o prílohy obsahujúce charakteristiky a podmienky pre vykazovanie komplexných výkonov.


31.01.2018

Oznamujeme, že bolo otvorené pripomienkové konanie k aktualizácii zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko - terapeutických skupín DRG pre rok 2019. Formulár pre zasielanie pripomienok je k dispozícii na stiahnutie TU. Konečný termín pre zasielanie pripomienok je  28.2.2018.


29.12.2017

Opatrením MZ SR č. S00692-2017-OL vstupuje do platnosti s účinnosťou od 01.01.2018 Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín ZZV-DRG-2018. Kompletné znenie zoznamu a opatrenia nájdete na stránke TU.


27.12.2017

Úrad vydal aktualizáciu MU 10/2/2014, v ktorom sa mení formulár 199-4 na 199-5 (Dátové rozhranie pre ročný zber údajov v Centre pre klasifikačný systém) a formulár 200-5 na 200-6 (Zoznam číselníkov používaných pre dátové rozhranie SK-DRG). MU nájdete TU.


19.12.2017

Pre SK-DRG systém 2018 zverejňujeme prevodový mostík terminálnych kódov Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.


18.12.2017

Na základe záverov Riadiaceho výboru DRG zverejňujeme opravu dokumentu "Podrobnosti k procesu osvedčovania zhody počítačového programu“. Tento dokument je platný pre osvedčovanie zhody pre SK-DRG systém 2018.


31.10.2017

Úrad vydal aktualizáciu MU 5/2/2015, v ktorom sa mení formulár 375/2 (dávka 274a) na 375/3 (dávka 274b). MU nájdete TU.


30.09.2017

V zmysle záverov RV DRG zo dňa 19.09.2017 zverejňujeme základné sadzby platné pre rok 2018.


29.09.2017

V zmysle § 20 ods. 2 pís. q) zákona č. 581/2004 Z. z.  zverejňujeme dokumenty SK-DRG pripravené pre rok 2018:


03.08.2017

V zmysle § 20 ods. 2 pís. q) zákona č. 581/2004 Z. z. oznamujeme zverejnenie dokumentu Hospitalizačný prípad a parametre definujúce prípadový paušál v systéme úhrad podľa SK-DRG. Dokument má charakter záväzného metodického usmernenia. V súvislosti s dokumentom boli zároveň opravené drobné nezrovnalosti v katalógu prípadových paušálov a zapracované do novej verzie katalógu 2.1. 


06.04.2017 

Oznamujeme zverejnenie usmernenia k vykazovaniu duplicitných zdravotných výkonov v aktuálnom zozname zdravotných výkonov diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2017.


16.03.2017

Termín pre odovzdanie údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej "PÚZS") za rok 2016 podľa MU č. 10/2014 je stanovený na 31.05.2017. PÚZS zasielajú za rok 2016 údaje v jednej dávke za celý rok podľa Definičnej príručky 2.0 pri použití číselníkov verzie č. 108/v2. Vo verzii číselníkov 108/v2  je oproti pôvodnej verzii 108 modifikovaný číselník skupín nákladových druhov, vychádzajúci z doplnení kalkulačnej príručky (pozri dokumenty Kalkulačná príručka 2.1Zmeny v číselníku skupín nákladových druhov).


14.02.2017

Zverejnenie Definičnej príručky 3.0 zo dňa 08.11.2016 bolo formálne upravené. Jednotlivé zväzky tejto príručky sú k dispozícii na stiahnutie ako samostatné dokumenty.


02.02.2017

V súlade s § 8c Úhrada zdravotnej starostlivosti podľa klasifikačného systému novely zákona č. 581/2004 Z. z. sa od 01.01.2017 začína implementovať systém SK-DRG ako úhradový mechanizmus za poskytnutú lôžkovú zdravotnú starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Riadiacim výborom pre DRG boli v tejto súvislosti dňa 25.01.2017 odsúhlasené dokumenty Základné sadzby pre rok 2017 a  Metodika výpočtu a konvergencie základných sadzieb pre roky 2017-2022, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na e-DRG portáli úradu. Podľa rozhodnutia Riadiaceho výboru zo dňa 22.11.2016 je pre rok 2017 v platnosti Definičná príručka 3.0 v rozsahu jej zverejnenia zo dňa 08.11.2016 a Katalóg prípadových paušálov 2.0.

Definičná príručka 3.0 vychádza z klasifikácií pre rok 2017:

  • MKCH 2017
  • Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (ďalej len "ZZV") pre rok 2017 

ZZV pre rok 2017 bol schválený pod číslom legislatívneho procesu LP/2016/946. V súčasnosti je zverejnený v znení po zapracovaní pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania a pripomienok zo Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na stránke www.slov-lex.sk.

Pretože záverečná korektúra prebieha až vo vydavateľstve, konečný ZZV pre rok 2017 môže vykazovať drobné textové odchýlky. Dokument na stránke Slov-Lex je však použiteľný pre účely vykazovania poskytnutej zdravotnej starostlivosti.