SK-DRG Aktuality SK-DRG Aktuality

31.10.2017

Úrad vydal aktualizáciu MU 5/2/2015, v ktorom sa mení formulár 375/2 (dávka 274a) na 375/3 (dávka 274b). MU nájdete TU.


30.09.2017

V zmysle záverov RV DRG zo dňa 19.09.2017 zverejňujeme základné sadzby platné pre rok 2018.


29.09.2017

V zmysle § 20 ods. 1 pís. q) zákona č. 581/2004 Z. z.  zverejňujeme dokumenty SK-DRG pripravené pre rok 2018:


03.08.2017

V zmysle § 20 ods. 2 pís. q) zákona č. 581/2004 Z. z. oznamujeme zverejnenie dokumentu Hospitalizačný prípad a parametre definujúce prípadový paušál v systéme úhrad podľa SK-DRG. Dokument má charakter záväzného metodického usmernenia. V súvislosti s dokumentom boli zároveň opravené drobné nezrovnalosti v katalógu prípadových paušálov a zapracované do novej verzie katalógu 2.1. 


06.04.2017 

Oznamujeme zverejnenie usmernenia k vykazovaniu duplicitných zdravotných výkonov v aktuálnom zozname zdravotných výkonov diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2017.


16.03.2017

Termín pre odovzdanie údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej "PÚZS") za rok 2016 podľa MU č. 10/2014 je stanovený na 31.05.2017. PÚZS zasielajú za rok 2016 údaje v jednej dávke za celý rok podľa Definičnej príručky 2.0 pri použití číselníkov verzie č. 108/v2. Vo verzii číselníkov 108/v2  je oproti pôvodnej verzii 108 modifikovaný číselník skupín nákladových druhov, vychádzajúci z doplnení kalkulačnej príručky (pozri dokumenty Kalkulačná príručka 2.1Zmeny v číselníku skupín nákladových druhov).


14.02.2017

Zverejnenie Definičnej príručky 3.0 zo dňa 08.11.2016 bolo formálne upravené. Jednotlivé zväzky tejto príručky sú k dispozícii na stiahnutie ako samostatné dokumenty.


02.02.2017

V súlade s § 8c Úhrada zdravotnej starostlivosti podľa klasifikačného systému novely zákona č. 581/2004 Z. z. sa od 01.01.2017 začína implementovať systém SK-DRG ako úhradový mechanizmus za poskytnutú lôžkovú zdravotnú starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Riadiacim výborom pre DRG boli v tejto súvislosti dňa 25.01.2017 odsúhlasené dokumenty Základné sadzby pre rok 2017 a  Metodika výpočtu a konvergencie základných sadzieb pre roky 2017-2022, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na e-DRG portáli úradu. Podľa rozhodnutia Riadiaceho výboru zo dňa 22.11.2016 je pre rok 2017 v platnosti Definičná príručka 3.0 v rozsahu jej zverejnenia zo dňa 08.11.2016 a Katalóg prípadových paušálov 2.0.

Definičná príručka 3.0 vychádza z klasifikácií pre rok 2017:

  • MKCH 2017
  • Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (ďalej len "ZZV") pre rok 2017 

ZZV pre rok 2017 bol schválený pod číslom legislatívneho procesu LP/2016/946. V súčasnosti je zverejnený v znení po zapracovaní pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania a pripomienok zo Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na stránke www.slov-lex.sk.

Pretože záverečná korektúra prebieha až vo vydavateľstve, konečný ZZV pre rok 2017 môže vykazovať drobné textové odchýlky. Dokument na stránke Slov-Lex je však použiteľný pre účely vykazovania poskytnutej zdravotnej starostlivosti.