SK-DRG Aktuality SK-DRG Aktuality

14.02.2017

Zverejnenie Definičnej príručky 3.0 zo dňa 08.11.2016 bolo formálne upravené. Jednotlivé zväzky tejto príručky sú k dispozícii na stiahnutie ako samostatné dokumenty.


02.02.2017

V súlade s § 8c Úhrada zdravotnej starostlivosti podľa klasifikačného systému novely zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa od 01.01.2017 začína implementovať systém SK-DRG ako úhradový mechanizmus za poskytnutú lôžkovú zdravotnú starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Riadiacim výborom pre DRG boli v tejto súvislosti dňa 25.01.2017 odsúhlasené dokumenty Základné sadzby pre rok 2017 a  Metodika výpočtu a konvergencie základných sadzieb pre roky 2017-2022, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na e-DRG portáli úradu. Podľa rozhodnutia Riadiaceho výboru zo dňa 22.11.2016 je pre rok 2017 v platnosti Definičná príručka 3.0 v rozsahu jej zverejnenia zo dňa 08.11.2016 a katalóg prípadových paušálov 2.0.

Definičná príručka 3.0 vychádza z klasifikácií pre rok 2017:

  • MKCH 2017
  • Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (ďalej len "ZZV") pre rok 2017 

ZZV pre rok 2017 bol schválený pod číslom legislatívneho procesu LP/2016/946. V súčasnosti je zverejnený v znení po zapracovaní pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania a pripomienok zo Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na stránke www.slov-lex.sk.

Pretože záverečná korektúra prebieha až vo vydavateľstve, konečný ZZV pre rok 2017 môže vykazovať drobné textové odchýlky. Dokument na stránke Slov-Lex je však použiteľný pre účely vykazovania poskytnutej zdravotnej starostlivosti.