SK-DRG systém Aktuality

02.10.2020

Benchmarking údajov z ročných dávok za rok 2019
 
Centrum pre klasifikačný systém (CKS) vypracovalo podľa zaslaných údajov v ročných dávkach za rok 2019 od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (PÚZS) analytické prehľady (benchmarking) vybraných ukazovateľov v príbuzných skupinách PÚZS.
 
Prehľady boli spracované podľa skupín PÚZS:
- Všeobecné nemocnice 1
- Všeobecné nemocnice 2
- Všeobecné nemocnice 3
- Všeobecné nemocnice 4
- Špecializované zdravotnícke zariadenia – ústavy srdcových a cievnych chorôb
- Špecializované zdravotnícke zariadenia – onkologické ústavy
- Špecializované zdravotnícke zariadenia – ostatné,
a to podľa ich zaradenia v dokumente „Základné sadzby pre rok 2019“.

Ďalšie prehľady boli spracované podľa príslušnosti zariadení k asociáciám (skupinám):
- Skupina AGEL
- Skupina SVET ZDRAVIA
- Asociácia nemocníc Slovenska
- Asociácia štátnych nemocníc
- nezaradení.

Prehľady sú spracované v týchto tematických blokoch:
- Prehľad o PÚZS danej skupiny s uvedením identifikátorov
- Prehľad o odbornostiach oddelení PÚZS, kapacite a úväzkoch zdravotníckych pracovníkov
- Sumárne údaje o najdôležitejších ukazovateľoch z vykázanej ročnej dávky
- Sumárne údaje o nákladoch podľa druhov SND a prepočítané na 1 HP a 1 OD PÚZS
- Sumárne údaje o nákladoch podľa typov SNS a prepočítané na 1 HP a 1 OD PÚZS
- Údaje o počte HP a priemerných nákladoch na 1 HP podľa vykázaných hlavných diagnóz
- Údaje o počte HP, v ktorých boli kódované konkrétne výkony
- Údaje o počte HP s vykázanou vedľajšou diagnózou a priemerný počet vedľajších diagnóz
- Údaje o počte HP a priemerných nákladoch na 1 HP podľa vykázaných skupín DRG
- Údaje o počte HP a priemerných nákladoch na 1 OD podľa vykázaných skupín DRG
Všetky prehľady sú spracované v MS EXCEL 2016.

CKS sprístupní uvedené prehľady výlučne odborne spôsobilým osobám na základe ich vyžiadania a podľa príslušnosti PÚZS ku konkrétnej skupine PÚZS. Požiadať o zaslanie prehľadov môže OSO prostredníctvom e-mailovej adresy scks@udzs-sk.sk. Obdobne to platí pre asociácie a skupiny PÚZS.

30.09.2020

Centrum pre klasifikačný systém v zmysle § 20b ods. 3 písm. a), b) zákona č. 581/2004 Z. z. zverejňuje pre rok 2021 nasledujúce dokumenty:

Definičná príručka pre rok 2021

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2021 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2021 (zip)


22.04.2020

Vykazovanie položky „Vek v rokoch pri prijatí“

Centrum pre klasifikačný systém pri kontrole údajov v ročných dávkach za rok 2019 zistilo nesprávne stanovenie parametra „vek v rokoch pri prijatí“, a to výlučne v hospitalizačných prípadoch, kedy bol pacient prijatý v deň svojich narodenín (okrem novorodencov do jedného roku) viac informácií...


26.03.2020

Na eDRG portáli sekcie Centrum pre klasifikačný systém (DRG) sú prístupné:
  • číselníky pre spracovanie ročnej dávky za rok 2019
  • XSD schéma k MU č. 10/5/2014.

16.03.2020

Koronavírus - vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti
 
V súvislosti s doplnením číselníka Zoznamu diagnóz (MKCH10) o nové kódy:
  • U07.1 - Potvrdená diagnóza COVID-19
  • U07.2 - Podozrenie z infekcie COVID-19
úrad oznamuje, že uvedené kódy diagnóz budú pre rok 2020 používané len pre vykazovanie zdravotných výkonov v ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Pre vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti (dávka 274b) uskutočnených v súvislosti s potvrdenou infekciou COVID-19 budú aj naďalej vykazované diagnózy platné v definičnej príručke pre rok 2020 v MDC04 - Ochorenia a poruchy dýchacích ciest, ktoré určujú druh ochorenia. Novo doplnené diagnózy súvisiace s pôvodcom infekcie (COVID-19) je možné pre štatistické účely a zisťovania vykazovať ako vedľajšie diagnózy.

11.12.2019

Centrum pre klasifikačný systém otvára pripomienkové konanie k aktualizácii Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín a zmeny v systéme DRG pre rok 2021. Návrhy na pripomienky predkladateľ odosiela v elektronickej podobe prostredníctvom formulárov. Prikladáme pokyny k zasielaniu pripomienok (pdf, 261 kB). Posledný termín pre zaslanie zmeny v ZZV-DRG je 29.02.2020.


09.12.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje Vyhodnotenie ročnej dávky poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti za rok 2018. Materiál obsahuje prehľad vybraných ukazovateľov v členení podľa ústavných zdravotníckych zariadení a podľa hlavných diagnostických kategórií (MDC). Materiál je dostupný po prihlásení na eDRG portáli v časti Dokumenty, pre osoby s prístupom na eDRG portál.


09.12.2019

Pre rok 2020 zverejňujeme zoznam kódov DRG pripočítateľných položiek pre účely vykazovania v dávke 274b podľa MU 5/4/2015.


20.11.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje pre rok 2020 aktualizáciu Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém DRG - ZZV-DRG 2020 prijatú vyhláškou MZ SR č. 388/2019 Z. z. Pre účely zapracovania zmien do informačných systémov a iných dokumentov zároveň zverejňujeme prevodový mostík ZZV-DRG 2020-2019.


15.11.2019

Centrum pre klasifikačný systém novelizovalo s účinnosťou od 01.01.2020 MU č. 2/1/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG a MU č. 5/5/2015, súčasťou ktorého je aktualizovaná dávka 274b určená pre vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v systéme úhrad podľa SK-DRG. Všetky dokumenty nájdete v časti tohto webového sídla Dokumenty-Metodické usmernenia.


31.10.2019

Centrum pre klasifikačný systém pre rok 2020 zverejňuje nasledovné dokumenty:


31.10.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje výzvu pre výrobcov počítačových programov na podávanie žiadosti o osvedčovanie zhody v súlade s § 20ca ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. v platnom znení.

Postup pre osvedčovanie zhody pre SK-DRG systém 2020 je popísaný v dokumente Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu.  Predloženie žiadostí výrobcov počítačových programov je podmienené platnosťou klasifikácií zdravotných výkonov a diagnóz. Preto je začiatok procesu, resp. začiatok podávania možný až po zverejnení príslušných klasifikácií (napr. Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapuetických skupín) v zmysle aktuálnych právnych noriem na webovom sídle úradu (http://www.udzs-sk/sk-drg-aktuality).


31.10.2019

V Katalógu prípadových paušálov pre rok 2020 bola opravená technická chyba v položke PPV-05 (kód zdravotného výkonu) pripájame opravenú verziu:

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2020 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2020 (zip)


04.10.2019

V Katalógu prípadových paušálov pre rok 2020 v Prílohe4_ŠZM  boli texty názvov výkonov 8r309.21, 8r309.22, 8r309.23, 8r309.24, 8r309.25 zosúladené s názvami v Zozname zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2020. Kódy, ceny a typ úhrady položiek ostali bez zmeny.


30.09.2019

Centrum pre klasifikačný systém v zmysle § 20b ods. 3 písm. a), b) zákona č. 581/2004 Z. z. zverejňuje pre rok 2020 nasledujúce dokumenty:

Definičná príručka pre rok 2020

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2020 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2020 (zip)


03.05.2019

V súlade so závermi 36. zasadnutia Riadiaceho výboru DRG zverejňuje Centrum pre klasifikačný systém (CKS) sumárny prehľad vybraných ukazovateľov v členení podľa ústavných zdravotníckych zariadení. Prehľad bol spracovaný z údajov poskytnutých poskytovateľmi CKS ročnou dávkou podľa MU 10/2/2014 v roku 2018 a týka sa hospitalizácií za rok 2017. 


16.04.2019

V katalógu prípadových paušálov pre rok 2019 bola opravená cena a kód transfúzneho prípravku pre položku PPT-04 v súlade s opatrením MZ SR č. 07045-46/2018-OL. Pripájame kompletnú opravenú verziu:

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2019 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2019 (zip)


29.03.2019

Centrum pre klasifikačný systém zverejnilo MU č. 2/2019 Zúčtovanie hospitalizačných prípadov v systéme úhrad podľa SK-DRG. S účinnosťou od 01.04.2019 je novelizované MU č. 5/4/2019, súčasťou ktorého je aktualizovaná dávka 274b určená pre vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v systéme úhrad podľa SK-DRG. Všetky dokumenty nájdete v časti Usmernenia a legislatíva.


28.03.2019

V súvislosti s vykazovaním výkonov poskytnutej zdravotnej starostlivosti PÚZS zaradenými do systému úhrad podľa SK-DRG úrad zverejnil Zoznam DRG-nerelevantných odborností vylúčených z vykazovania a úhrad podľa SK-DRG systému.  


19.02.2019

V katalógu prípadových paušálov pre rok 2019 bola opravená chyba pri položke Imunoadsorpcia. Opravenú verziu si môžete stiahnuť v časti SK-DRG systém 2019-Dokumenty. 


12.02.2019

Centrum pre klasifikačný systém aktualizovalo pre rok 2019 Pravidlá kódovania v systéme SK-DRG.


18.01.2019

Pre zlepšenie všeobecnej informovanosti zverejňujeme odpovede na najčastejšie kladené otázky


04.12.2018

V súvislosti s  oznámením Ministerstva zdravotníctva SR č. 341/2018 Z. z.,  vyhláseného dňa 30.11.2018 o vydaní opatrenia MZ SR č. 07045-46/2018-OL, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.12.2018, boli
do Katalógu prípadových paušálov pre rok 2019 doplnené ceny pre transfúzne lieky.  Zároveň boli v katalógu vykonané drobné opravy zistených nezrovnalostí. Opravený dokument nájdete v časti 
SK-DRG systém 2019-Dokumenty


13.11.2018

Definičná príručka pre SK-DRG systém 2019 bola v časti Zväzok 5 (Prílohy) rozšírená o prílohu D, ktorá obsahuje definície pre overovanie platnosti klinických a demografických premenných. Centrum pre klasifikačný systém zároveň vyzýva výrobcov počítačových programov k podaniu žiadosti o osvedčovanie zhody v súlade s § 20ca zákona č. 581/2004.

Postup pre osvedčovanie zhody pre SK-DRG systém 2019 je popísaný v dokumente Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu.


12.11.2018

Centrum pre klasifikačný systém otvára pripomienkové konanie k aktualizácii Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2020. Návrhy na pripomienky predkladateľ odosiela v elektronickej podobe prostredníctvom formulárov. Prikladáme pokyny k zasielaniu pripomienok. Posledný termín na ich zaslanie je 28.02.2019.


09.11.2018

Centrum pre klasifikačný systém pripravilo pre rok 2019 aktualizáciu Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (ZZV-DRG-2019) prijatú vydaním opatrenia MZ SR č. S08321-2018-OL zo dňa 12.09.2018. ZZV-DRG-2019 je k dispozícii na stiahnutie v časti Klasifikačné zoznamy a číselníky-ZZV pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín. Pre účely zapracovania zmien do informačných systémov a iných súvisiacich dokumentov zverejňujeme zároveň aj prevodový mostík ZZV-DRG-2019-2018.


05.10.2018

Oznamujeme zverejnenie opravy dokumentu Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu pre rok 2019.


28.09.2018

V súlade s § 20 ods. 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z. zverejňujeme Základné sadzby pre rok 2019 stanovené Ministerstvom zdravotníctva SR a odsúhlasené Riadiacim výborom DRG dňa 27.09.2018.


27.09.2018

Centrum pre klasifikačný systém v zmysle § 20 ods. 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z.  zverejňuje pre rok 2019 nasledujúce dokumenty:


29.06.2018

Úrad pre poskytovateľov ÚZS zaradených do systému financovania podľa DRG opravil v MU 10/2/2014 termíny k zasielaniu údajov o všetkých hospitalizačných prípadoch elektronickou formou do CKS. MU nájdete v časti tohto webového sídla Dokumenty-metodické usmernenia.


10.04.2018

Pre účely kalkulácií boli opravené prílohy ku kalkulačnej metodike 2.1. Opravené prílohy nájdete v časti Metodika kalkulácie nákladov.


06.03.2018

Pravidlá kódovania 2018 - Dokument obsahuje aktualizáciu pravidiel kódovania chorôb a zdravotných výkonov súvisiacu so systémom SK-DRG 2018 a ZZV-DRG 2018. Pravidlá sú zároveň rozšírené o prílohy obsahujúce charakteristiky a podmienky pre vykazovanie komplexných výkonov.


31.01.2018

Oznamujeme, že bolo otvorené pripomienkové konanie k aktualizácii zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko - terapeutických skupín DRG pre rok 2019. Formulár pre zasielanie pripomienok je k dispozícii na stiahnutie v časti Klasifikačné zoznamy a číselníky-ZZV pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín. Konečný termín pre zasielanie pripomienok je  28.2.2018.


29.12.2017

Opatrením MZ SR č. S00692-2017-OL vstupuje do platnosti s účinnosťou od 01.01.2018 Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín ZZV-DRG-2018. Kompletné znenie zoznamu a opatrenia nájdete na stránke slov-lex.sk.


27.12.2017

Úrad vydal aktualizáciu MU 10/2/2014, v ktorom sa mení formulár 199-4 na 199-5 (Dátové rozhranie pre ročný zber údajov v Centre pre klasifikačný systém) a formulár 200-5 na 200-6 (Zoznam číselníkov používaných pre dátové rozhranie SK-DRG). MU nájdete v časti tohto webového sídla Dokumenty-metodické usmernenia.


19.12.2017

Pre SK-DRG systém 2018 zverejňujeme prevodový mostík terminálnych kódov Zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.


18.12.2017

Na základe záverov Riadiaceho výboru DRG zverejňujeme opravu dokumentu "Podrobnosti k procesu osvedčovania zhody počítačového programu“. Tento dokument je platný pre osvedčovanie zhody pre SK-DRG systém 2018.


31.10.2017

Úrad vydal aktualizáciu MU 5/2/2015, v ktorom sa mení formulár 375/2 (dávka 274a) na 375/3 (dávka 274b). MU spolu s prílohami nájdete v časti tohto webového sídla Dokumenty-Metodické usmernenia.


30.09.2017

V zmysle záverov RV DRG zo dňa 19.09.2017 zverejňujeme základné sadzby platné pre rok 2018.


29.09.2017

V zmysle § 20 ods. 2 pís. q) zákona č. 581/2004 Z. z.  zverejňujeme dokumenty SK-DRG pripravené pre rok 2018:


03.08.2017

V zmysle § 20 ods. 2 pís. q) zákona č. 581/2004 Z. z. oznamujeme zverejnenie dokumentu Hospitalizačný prípad a parametre definujúce prípadový paušál v systéme úhrad podľa SK-DRG. Dokument má charakter záväzného metodického usmernenia. V súvislosti s dokumentom boli zároveň opravené drobné nezrovnalosti v katalógu prípadových paušálov a zapracované do novej verzie katalógu 2.1


06.04.2017 

Oznamujeme zverejnenie usmernenia k vykazovaniu duplicitných zdravotných výkonov v aktuálnom zozname zdravotných výkonov diagnosticko-terapeutických skupín pre rok 2017.


16.03.2017

Termín pre odovzdanie údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej "PÚZS") za rok 2016 podľa MU č. 10/2014 je stanovený na 31.05.2017. PÚZS zasielajú za rok 2016 údaje v jednej dávke za celý rok podľa Definičnej príručky 2.0 pri použití číselníkov verzie č. 108/v2. Vo verzii číselníkov 108/v2  je oproti pôvodnej verzii 108 modifikovaný číselník skupín nákladových druhov, vychádzajúci z doplnení kalkulačnej príručky (pozri dokumenty Kalkulačná príručka 2.1Zmeny v číselníku skupín nákladových druhov).


14.02.2017

Zverejnenie Definičnej príručky 3.0 zo dňa 08.11.2016 bolo formálne upravené. Jednotlivé zväzky tejto príručky sú k dispozícii na stiahnutie ako samostatné dokumenty.


02.02.2017

V súlade s § 8c Úhrada zdravotnej starostlivosti podľa klasifikačného systému novely zákona č. 581/2004 Z. z. sa od 01.01.2017 začína implementovať systém SK-DRG ako úhradový mechanizmus za poskytnutú lôžkovú zdravotnú starostlivosť v ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Riadiacim výborom pre DRG boli v tejto súvislosti dňa 25.01.2017 odsúhlasené dokumenty Základné sadzby pre rok 2017 a  Metodika výpočtu a konvergencie základných sadzieb pre roky 2017-2022, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na e-DRG portáli úradu. Podľa rozhodnutia Riadiaceho výboru zo dňa 22.11.2016 je pre rok 2017 v platnosti Definičná príručka 3.0 v rozsahu jej zverejnenia zo dňa 08.11.2016 a Katalóg prípadových paušálov 2.0.

Definičná príručka 3.0 vychádza z klasifikácií pre rok 2017:

  • MKCH 2017 (pdf, 1,50 MB)
  • Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (ďalej len "ZZV") pre rok 2017 

ZZV pre rok 2017 bol schválený pod číslom legislatívneho procesu LP/2016/946. V súčasnosti je zverejnený v znení po zapracovaní pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania a pripomienok zo Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na stránke www.slov-lex.sk.

Pretože záverečná korektúra prebieha až vo vydavateľstve, konečný ZZV pre rok 2017 môže vykazovať drobné textové odchýlky. Dokument na stránke Slov-Lex je však použiteľný pre účely vykazovania poskytnutej zdravotnej starostlivosti.