Projekt "Vzdelávanie užívateľov systému DRG" Projekt "Vzdelávanie užívateľov systému DRG"

 

Úrad realizoval v období od októbra 2011 do marca 2015 projekt Vzdelávanie užívateľov systému DRG, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.

Projekt bol zameraný na edukáciu budúcich užívateľov systému DRG v oblasti zavedenia a komplexného používania systému DRG v Slovenskej republike.

 

Realizované aktivity:

 1. Príprava školiacich materiálov pre účely vzdelávania cieľových skupín.
 2. Vyškolenie zamestnancov užívateľov systému DRG na prácu s DRG systémom.
 3. Dištančné vzdelávanie a overovanie vedomostí cieľových skupín (e-learning).
 4. Vytvorenie štandardov sústavného vzdelávania v oblasti systému DRG.
   

Samotné vzdelávanie sa konalo v časovom období apríl 2013 až október 2014. Z pôvodného plánovaného počtu 3 126 osôb bolo úspešne vyškolených 3 103 zdravotníckych pracovníkov, resp. pracovníkov v zdravotníctve zo zapojených 98 subjektov v rámci územia Slovenskej republiky. Frekventanti školení boli rozdelení do 5 kategórií:

 • kategória A - národní experti
 • kategória B - národní metodici, resp. lektori
 • kategória C - kóderi
 • kategória D - riadiaci pracovníci
 • kategória E - odborne spôsobilé osoby

Úrad ako jediná vzdelávacia ustanovizeň v oblasti používania systému DRG plánuje aj v budúcnosti vykonávať vzdelávacie činnosti, o ktorých bude informovať priebežne na svojej webovej stránke.


ZMLUVY


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku /NFP/

Vykonávacia zmluva

Zmluva o poskytnutí služieb - ŠKP-ŠPORT, spol. s r. o.

Zmluva o poskytovaní služieb - DiPrint, spol. s r. o.


Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ