Povinnosti poistenca pri zmene zdravotnej poisťovne


Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný:
 

  • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do 8 dní od zmeny, 
  • oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára kalendárneho roka, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške.