Postup pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z.

 

Žiadosť o informáciu sa vybavuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a kartou procesu integrovaného manažérskeho systému úradu RP č. 15 o slobodnom prístupe k informáciám:

 • Žiadosť o informáciu sa podáva:
  • písomne - poštou,
  • písomne - osobným podaním:
   - v podateľni ústredia úradu,
   - na pobočkách úradu,
  • ústne - osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch:
   pondelok - štvrtok v čase od 8.00 do 15.00,
   piatok v čase od 8.00 do 14.00,
  • faxom,
  • elektronickou poštou na adrese: infozakon@udzs-sk.sk,
  • iným technicky vykonateľným spôsobom.
 • Úhrada nákladov na poskytnutie informácií je stanovená v Sadzobníku úhrad za poskytovanie informácií.
 • Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie a rozhodnutiu o nesprístupnení informácie je možné podať rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese ústredia úradu.

Ak rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie alebo rozhodnutie o nesprístupnení informácie vydala pobočka úradu, rozklad sa podáva príslušnej pobočke úradu. O rozklade rozhoduje predseda úradu.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie a rozhodnutie o nesprístupnení informácie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť, možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov na základe žaloby podanej v lehote stanovenej zákonom.

Žiadosť o poskytnutie informácie (vzor) nájdete v časti Formuláre, vzory tlačív.Náklady spojené s vyhotovením a odoslaním informácie sa určia podľa Sadzobníka upravujúceho úhradu nákladov za sprístupnenie informácií /uvedené ceny sú s DPH/:

 • vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 - 0,005 €
 • vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 - 0,010 €
 • jeden kus CD-ROM - 0,18 €
 • obálka poštová C 6 - 0,008 €
 • obálka poštová C 5 - 0,028 €