Poistenie v Európskej únii


Zdravotná starostlivosť podľa nariadení Európskej únie (EÚ)

Právny základ

Rozhodnutia Správnej komisie na vykonávanie nariadení EÚ

Rozsudky Európskeho súdneho dvora

Osobný a vecný rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti

Postupy pre jednotlivé kategórie osôb

Nárokové doklady

Prístup k zdravotnej starostlivosti v krajinách EÚ

Prístup k zdravotnej starostlivosti počas pobytu v SR

Kontakty


Cezhraničná zdravotná starostlivosť

Informácie o nárokoch a preplácaní nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť sú k dispozícii na portáli národného kontaktného miesta v SR www.nkm.sk.


Zdravotná starostlivosť podľa medzinárodných zmlúv

Jednotlivé bilaterálne zmluvy o sociálnom zabezpečení sú dostupné na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk.

Informácie o bilaterálnych dohovoroch o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti sú dostupné na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR www.health.gov.sk.


Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení

Dňa 01.03.2013 nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení (ďalej len „zmluva“). Zmluva nahrádza Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení zo dňa 22.05.1957, ktorý naďalej ostáva v platnosti vo vzťahu k štátnym príslušníkom Macedónska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny. 

http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/europska-unia/zmluvy-socialnom-zabezpeceni/srbsko.pdf

Úrad ako kontaktné miesto ponúka základné informácie o nárokoch slovenských poistencoch vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Osobný rozsah zmluvy

Zmluva sa vzťahuje na:

1. osoby, ktoré podliehajú alebo podliehali právnym predpisom jedného alebo oboch zmluvných štátov,

2. všetky ostatné osoby, ktoré odvodzujú svoje práva od osôb uvedených v bode 1.
 

Nároky jednotlivých kategórií osôb, na ktoré sa vzťahuje zmluva