Oznamy úradu

Výzva na plnenie zákonnej povinnosti prehliadajúcich lekárov

Vzhľadom na množiace sa odmietania vykonávania prehliadok mŕtvych zo strany lekárov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) upozorňuje, že  lekárom vypovedaním poverenia ani vypovedaním zmluvy o poskytovaní prehliadok mŕtvych tiel nezaniká povinnosť vykonávať prehliadky mŕtvych tiel, ktorá vyplýva z platnej právnej úpravy. Inštitút výpovede poverenia platný právny poriadok nepozná, preto nie je možné s výpoveďou poverenia spájať zánik povinnosti vykonávať prehliadku mŕtveho tela. Výzva na plnenie zákonnej povinnosti

 

Odporúčaná výška preddavku na ZZS

Úrad v súlade s § 18 zákona č. 581/2004 Z. z. určuje jednotlivým zdravotným poisťovniam výšku podielu ich poistencov na celkovom počte poistencov a prepočet preddavkov na záchrannú zdravotnú službu /ZZS/. Výška preddavku na jednu ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi ZZS na príslušný rok, je určená v súlade s výnosom Ministerstva zdravotníctva SR /MZ SR/ č. 11760/2006-SL a s opatrením MZ SR č. 07045-43/2016-OL.