Oznamy úraduVýzva na plnenie zákonnej povinnosti prehliadajúcich lekárov

Vzhľadom na množiace sa odmietania vykonávania prehliadok mŕtvych zo strany lekárov úrad upozorňuje, že  lekárom vypovedaním poverenia ani vypovedaním zmluvy o poskytovaní prehliadok mŕtvych tiel nezaniká povinnosť vykonávať prehliadky mŕtvych tiel, ktorá vyplýva z platnej právnej úpravy. Inštitút výpovede poverenia platný právny poriadok nepozná, preto nie je možné s výpoveďou poverenia spájať zánik povinnosti vykonávať prehliadku mŕtveho tela. Výzva na plnenie zákonnej povinnostiOdporúčaná výška preddavku na ZZS

Úrad v súlade s § 18 zákona č. 581/2004 Z. z. určuje jednotlivým zdravotným poisťovniam výšku podielu ich poistencov na celkovom počte poistencov a prepočet preddavkov na záchrannú zdravotnú službu /ZZS/. Výška preddavku na jednu ambulanciu záchrannej zdravotnej služby, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi ZZS na príslušný rok, je určená v súlade s výnosom Ministerstva zdravotníctva SR /MZ SR/ č. 11760/2006-SL a s opatrením MZ SR č. 07045-43/2016-OL.


Oznámenie výšky podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre rok 2018.