Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém

V zmysle § 20b písm. l, m, n zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 581/2004 Z. z.") Centrum pre klasifikačný systém:

l) vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém podľa § 20c,

m) vedie zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém (ďalej len „zoznam odborne spôsobilých osôb“) s náležitosťami podľa § 20c ods. 10,

n) vykonáva školenia odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém.
 

Podmienky získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti upravuje § 20c zákona č. 581/2004 Z. z.