Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Mapa stránok  English version  
 
 
  Odporučiť stránku  
     
 
 
Úvodná stránka Občania - informácie Práva a povinnosti poistenca v zdravotnom poistení
 

Práva a povinnosti poistenca v zdravotnom poistení

Práva  občanov vo vzťahu  k zdravotnej poisťovni:

 • na výber zdravotnej poisťovne,
 • na zmenu zdravotnej poisťovne vždy k 1. januáru nasledujúceho roka,
 • na úhradu zdravotnej starostlivosti  v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom,
 • na informáciu, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti  má príslušná zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti aj vtedy, ak príslušná zdravotná poisťovňa nemá s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • vrátenie preplatku na základe ročného zúčtovania poistného,
 • podieľať sa na kontrole poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 • domáhať sa ochrany práv a právom chránených záujmov vyplývajúcich z verejného zdravotného poistenia v konaní pred úradom.

Povinnosti občana vo vzťahu k zdravotnej poisťovni:

 • plniť oznamovacie povinnosti  - najneskôr do ôsmich dní  oznámiť zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu, zmenu platiteľa poistného,
 • dodržiavať pokyny zdravotnej poisťovne súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci verejného zdravotného poistenia zverejnené na internetovej stránke alebo zverejnené iným vhodným spôsobom,
 • vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca (aj európsky preukaz, ak mu ho zdravotná poisťovňa vydala) pri zmene zdravotnej  poisťovne, alebo pri zániku skutočností zakladajúcich účasť na verejnom zdravotnom poistení,
 • uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla  preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky,
 • plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania,
 • doplatiť poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia.
 
 
 
Správca obsahu (ÚDZS) | Technický prevádzkovateľ | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2015 ÚDZS web@udzs-sk.sk