Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Mapa stránok  English version  
 
 
  Odporučiť stránku  
     
 
 
Úvodná stránka Občania - informácie Platby v zdravotníctve
 

Platby v zdravotníctve

Úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, oslobodenie od povinnosti úhrady poistenca upravuje zákon č. 577/2004 Z.z.
Úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti upravuje Nariadenie vlády č. 722/2004 Z.z.
Úhrada za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti: Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza:

  • stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch (indikácie v sk. A 1,66 €, indikácie v sk. B I. a IV. kvartál 4,98 €, II. a III. kvartál 7,30 €)
  • spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (1,99 €)
  • štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín (0,17 €)
  • štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok (0,17 €)
  • pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti (3,32 €/deň)
  • dopravu (0,07 €/km)
  • poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť osoby (najviac 3% zo sumy životného minima)
  • vypracovanie lekárskeho posudku na žiadosť osoby

Úhrada za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti: Poskytovateľ môže požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín, ktoré nesmú presiahnuť jednu štvrtinu celkových ordinačných hodín. Výšku úhrady a ordinačné hodiny schvaľuje samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorého kompetencii je aj kontrola dodržiavania schváleného poplatku a ordinačných hodín. Úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti upravuje § 44 ods. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Úhrada za vyšetrenia na administratívne účely – napr. vyšetrenie na vodičský preukaz, pre poisťovňu, vydávanie lekárskych potvrdení, iné na administratívne účely, upravuje príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 777/2004 Z. z. Výšku úhrady si určuje poskytovateľ sám v zmysle zákona o cenách. Povinnosťou poskytovateľa je umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby, vydať osobe doklad o výške úhrady, ktoré uhrádza za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a z služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (§79 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Úhrada za výkony, ktoré nie sú indikované so zdravotných dôvodov - napr. vypísanie lekárskeho predpisu na hormonálnu antikoncepciu. Výšku úhrady si určuje poskytovateľ sám v zmysle zákona o cenách.  

 
 
 
Správca obsahu (ÚDZS) | Technický prevádzkovateľ | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2015 ÚDZS web@udzs-sk.sk