Základné informácie

Úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Úrad dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva, s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.


ČINNOSŤ ÚRADU


ORGÁNY ÚRADU

  • predseda
  • správna rada
  • dozorná rada

Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu. Predsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Funkčné obdobie predsedu je päťročné. Výkon funkcie predsedu úradu je obmedzený najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia. Od mája 2016 je predsedom úradu MUDr. Tomáš Haško, MPH.

Správna rada má 7 členov. Vymenúva a odvoláva ich vláda na návrh ministra zdravotníctva. Funkčné obdobie člena správnej rady je päťročné. Členstvo je obmedzené najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.

Dozorná rada má 5 členov. Je kontrolným orgánom úradu, členov volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády. Funkčné obdobie je päťročné.


ORGANIZAČNÉ ÚTVARY

10 rokov Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou /brožúrka/