Legislatíva

Upozornenie: Zverejnené materiály majú informatívny charakter. Právne relevantné znenie je k dispozícii v zbierke zákonov. Aktuálne znenie je možné si pozrieť aj v systéme Jednotný automatizovaný systém právnych informácií JASPI - WEB Ministerstva spravodlivosti SR).

 

Zákony 

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (stav k 14.06.2019)

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (stav k 14.06.2019)

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve (stav k 14.06.2019)

Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe (stav k 14.06.2019)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve (stav k 14.06.2019)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (stav k 14.06.2019)
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Vyhlášky

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotnýckych zariadení (stav k 14.06.2019)

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostich a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (stav k 14.06.2019)

Opatrenia

Konsolidované znenie opatrenia č. 10548-2009-OL z roku 2018 - Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (stav k 14.06.2019)

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 07.06.2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby (stav k 14.06.2019)

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 07.06.2019 č. 07648-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov (stav k 14.06.2019)