Dozorná rada

Je kontrolným orgánom úradu, má päť členov, volí a odvoláva ich Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády. Funkčné obdobie je päťročné. 

Dozorná rada bola zvolená na zasadaní NR SR dňa 17.05.2013 podľa § 26 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z.

 

Členovia dozornej rady

prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.

    predseda

PhDr. Iveta Pospíšilová

    podpredsedníčka (od 01.12.2016)

MUDr. Rastislav Šípoš

    člen

MUDr. František Jurčaga, MPH

    člen

doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.

    člen (od 25.06.2014)

 

 

 

 

 
Dozorná rada

  • kontroluje hospodárenie úradu,
  • schvaľuje rozpočet úradu,
  • vyjadruje sa k správe o činnosti úradu a svoje stanovisko predkladá správnej rade,
  • schvaľuje správu o hospodárení úradu,
  • schvaľuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky na návrh správnej rady,
  • schvaľuje ročnú účtovnú závierku overenú audítorom,
  • predkladá predsedovi úradu správu o svojej kontrolnej činnosti,
  • schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady.


Rokovania dozornej rady sa konajú najmenej raz mesačne. Sú neverejné a môžu sa na nej zúčastniť prizvané osoby.